DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik

1 Haziran 2011 ÇARŞAMBA
 Resmî Gazete
 Sayı : 27951
 
YÖNETMELİK
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN SU VE

SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL

HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı ülkemiz su kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının ve su ürünleri faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin temini için, su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam 

             MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 1/1/2016 tarihine kadar Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve iç sularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

             (2) Projeli olarak yapılacak yatırımlarda, su ve su alanı dışındaki karasal alanların kiralama işlemleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

             Dayanak

             MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

             c) Kanun: 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

             ç) Kiracı: Su ürünleri üretim yerini veya suyu kiralayan kuruluş, gerçek veya tüzel kişileri,

             d) Komisyon: Kiralama işlemlerini yapmak üzere teşkil edilen komisyonu,

             e) Kuruluş: Su ürünleri üretim yerinde, bu amaçla kurulan kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerini,

             f) Proje: Yetiştiriciliği yapılacak su ürünü türünü, su ürünleri tesislerinin yerini, mahiyetini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif-metraj cetvellerini, yetiştiricilik tekniğini ve üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgeler ile kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin bütününü,

             g) Şartname: Kiralamaya dayalı yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas usullerini gösteren yazılı belge veya belgeleri,

             ğ) Sözleşme: İl müdürlüğü ile kiracı arasında imzalanan kiralama esaslarını içeren yazılı metni,

             h) Su alanları:  Su ürünleri üretim yerlerini,

             ı) Su ürünleri: Denizlerde ve iç sularda bulunan bitkisel ve hayvansal ürünleri,

             i) Su ürünleri istihsal hakkı: Su ürünleri avcılık hakkını,

             j) Su ürünleri üretim bölgesi: Su ürünleri üretim yerinin bulunduğu il ve bağlı olduğu ilçeleri,

             k) Su ürünleri yetiştiricilik tesisi: Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisleri,

             l) Su ürünleri üretim yerleri: Göller, göletler, baraj gölleri, dalyan, voli yerleri,  nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerde su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığının yapılması uygun bulunan su alanlarını,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve Komisyonun Oluşturulması

             Genel hükümler

             MADDE 5 ? (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı Bakanlık tarafından kiraya verilir. İllerde,  bu işlemler Bakanlık adına il müdürlüğünce yürütülür.

             (2) Deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı azami beş yıla, su ve su alanları ise projeye dayalı olarak on beş yıla kadar kiraya verilir.

             (3) Kira bedellerinin tespit edilmesine ilişkin kriterler Bakanlıkça belirlenir.

             (4) Kira süresi ve bedeli,  kiraya verilecek su ve su ürünleri üretim yerinin özellikleri dikkate alınarak Bakanlık adına il müdürlüğünce tespit edilir.

             (5) İl müdürlüğü ile kiracı arasında, şartname ve kira sözleşmesi düzenlenir. Kira sözleşmesi ve şartnamenin birer sureti il özel idaresine ve su ürünleri üretim yerinin mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait ise bu sözleşme ve şartnamenin birer sureti ayrıca bu Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına gönderilir.

             (6) Kira sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, il müdürlüğünce su ve su ürünleri üretim yeri en geç yirmi gün içinde bir tutanak ile kiracıya teslim edilir.

             Komisyonun oluşturulması

             MADDE 6 ? (1) Su ve su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesi amacıyla, Bakanlık il müdürünün onayı ile görevlendirilecek bir il müdür yardımcısının başkanlığında proje istatistik şube müdürü, kontrol şube müdürü, idari ve mali işler şube müdürü ve su ürünleri konusunda ehil bir teknik personelden oluşan komisyon oluşturulur.

              (2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.  Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kiralama ile İlgili Usul ve Esaslar

             İstihsal hakkının kiraya verilmesi

             MADDE 7 ? (1) Deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilir.

             (2) Komisyon duyuruda belirtilen ihale gün ve saatte toplanır. Süresi içinde başvuran kooperatif birliği, kooperatif ve köy birliklerinin başvurularını inceler. Duyuruda ve hazırlanacak şartnamede belirtilen şartları taşıyan kuruluşları tespit eder. Bu tespit sonunda su ürünleri istihsal hakkı;

             a) Şartları haiz tek bir kuruluş varsa, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre, tespit edilen kira bedeli üzerinden bu kuruluşa,

             b) Şartları haiz birden fazla kuruluş olması halinde ve tamamının aralarında anlaşıp müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralamak istedikleri takdirde komisyonca 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden müştereken bu kuruluşlara,

             c) Şartları haiz birden fazla kuruluş olup tamamının aralarında anlaşamaması halinde komisyonca belirlenen gün ve saatte, bu kuruluşlar arasında yapılacak ihalede 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden kuruluşa,

             kiraya verilir.

             (3)  Su ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde; su ürünleri üretim yeri, şartname ve duyuruda belirtilen gün ve saatte bu kuruluşlara da açık olmak üzere pazarlık usulüyle ihaleye çıkarılır. Su ürünleri üretim yeri, ihale sonucunda 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden istekliye kiraya verilir. 

             (4) Komisyon; teklifleri ihale günü tetkik edip değerlendirerek bir karar alamayacağı sonucuna varırsa, ihale için on günü geçmemek üzere bir tarih tespit eder. Bu süre içinde teklifleri tetkik eder ve belirlenen günde ihaleyi yapar.

             (5) Su ürünleri üretim yerlerinde bulunan bitkisel ve hayvansal ürünler, birlikte veya ayrı ayrı kiraya verilebilir.

             (6) Bir su ürünleri üretim yeri, birden fazla il veya ilçe sınırları içinde kaldığı durumlarda;

             a) Üretim yeri, yetkili makamlarca birden fazla üretim bölgesine ayrılmışsa, her bölge, sınırları içinde bulunduğu il müdürlüğünce,

             b) Üretim yerinin, birden fazla bölgeye ayrılması mümkün olmadığı takdirde, yüzölçümü itibarıyla en fazla kısmının bulunduğu il müdürlüğünce,

             kiraya verilir.

             (7) Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin duyurularda;

             a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

             b) Şartname ve varsa eklerinin nereden temin edileceği,

             c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

             ç) Tahmini kira bedeli,

             d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

             belirtilir.

             (8) Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin duyurular; on gün sureyle ilgili il müdürlüğü ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ile yapılır ve ayrıca il müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

             Stok miktarlarında değişiklik olması durumunda kira bedelinin tespiti

             MADDE 8 ? (1)  Su ürünleri istihsal hakkı kiralamalarında, il müdürlüğünce veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce her kira dönemi başlamadan iki ay önce, su ürünleri üretim yerlerinde avlanabilir yıllık su ürünleri stok miktarı belirlenir. 

             (2) Belirlenen yıllık avlanabilir su ürünleri stok miktarında artış veya düşüş olması halinde, il müdürlüğünce değişen stok miktarları üzerinden yeni dönem kira bedeli tespit edilir. Belirlenen kira bedeli il özel idaresine bildirilir ve bu bedel il özel idaresince tahsil veya mahsup edilir.

             Suyun ve su ürünleri üretim yerlerinin projeye dayalı olarak kiraya verilmesi

             MADDE 9 ? (1) Deniz ve iç sularda veya bu yerlerden su alınarak yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su ürünleri üretim yerleri Bakanlıkça veya il müdürlüğünce onaylanan projesine istinaden, il müdürlüğünce belirlenen bedel ve süre üzerinden komisyon marifetiyle kiraya verilir.

             (2) Projenin onayını müteakip otuz gün içerisinde müteşebbis tarafından kiralama işleminin yapılması esastır. Bu süre içerisinde kiralamanın yapılmaması durumunda proje Bakanlık veya il müdürlüğünce iptal edilir.

             (3) Projeye dayalı kiralama işlemlerinde, 7 nci maddenin altıncı fıkrası hariç diğer fıkra hükümleri aranmaz.

             (4) Projeye dayalı kiralamalarda kira süresi sona eren işletmeler için yeniden kiralama taleplerinde, il müdürlüğünce su ve su ürünleri üretim yeri yeniden birinci fıkra hükümlerine göre kiraya verilir.

             (5) Kira süresi sona eren ve yeniden kiralama talebinde bulunan tesis sahiplerinin, mevcut proje yatırımlarının uygulanması durumunda, kiracı adına önceden Bakanlıkça veya il müdürlüğünce onaylı projesi yeterli görülür. Ancak, projede değişiklik yapılması halinde, kira sözleşmesi düzenlenmeden önce, kiracı tarafından hazırlatılacak projenin Bakanlıkça veya il müdürlüğünce yeniden onaylanması gerekir.

             Kira sözleşmesinin yenilenmesi

             MADDE 10 ? (1) Projeye dayalı kiralamalarda,  su ürünleri yetiştiricilik tesisinin kiracı tarafından başkasına devredilmesi durumunda; kiracının önceki dönemlere ait kira borcunun bulunmaması ve Bakanlıkça su ürünleri tesisinin devrinde sakınca görülmemesi halinde, kira sözleşmesi devralan ile il müdürlüğü arasında yeniden yapılır. Ancak, tesisi devir alacaklarda, ilk sözleşmedeki şartlar aranır.

             (2) Su ürünleri istihsal hakkını kiralayan kuruluş, gerçek veya tüzel kişiler bu haklarını başkalarına devredemezler.

             Kira sözleşmesinin feshi

             MADDE 11 ? (1) Kiracının, şartname ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve il müdürlüğünün en az on ve en çok otuz gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde kira sözleşmesi feshedilir. 

             (2) Kira sözleşmesi, sözleşme yapıldıktan sonra, tüzel kişiliğin tasfiyesi,  iflası veya sona ermesiyle kendiliğinden sona erer.

             (3) Kira sözleşmesinin fesih veya sona ermesi durumlarında,  su ve su ürünleri üretim yerleri, bir ay içinde il müdürlüğüne teslim edilir ve kira alacağı var ise, ödenmeyen süre için,  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmak suretiyle hesap edilecek gecikme zammıyla birlikte il özel idareleri tarafından genel hükümlere göre tahsil edilir.

             Kira bedelinin tahsili

             MADDE 12 ? (1) Kira bedelinin ödeme yeri, tesisin bulunduğu ilin il özel idaresidir.

             (2) Yıllık kira bedeli, peşin veya taksitler halinde tahsil edilir. Taksit sayısını komisyon takdir eder. İlk taksit kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihte peşin olarak tahsil edilir. Diğer taksitler sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenir.

             (3) İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle il özel idaresi tarafından tespit ve tahsil edilir.

             (4) İkinci ve diğer yılların kira bedeli birinci yıl kira bedelinin vade tarihi olan aynı ay ve günde, vade tarihinin tatile rastlaması durumunda tatili takip eden ilk mesai gününde aynı şekilde tahsil edilir.

             (5) Kira bedelinin takibi il özel idaresi tarafından yapılır. Kiraların ve alacakların tahsil edilememesi durumunda, il özel idaresi tarafından sözleşmenin feshi için il müdürlüğüne bildirimde bulunulur ve 11 inci maddenin birinci fıkrasına göre il müdürlüğünce işlem yapılır.

             Suyun ve su ürünleri üretim yerinin kira süresi sonunda teslim alınması

             MADDE 13 ? (1) Kiracı, suyu ve su ürünleri üretim yerini, kira süresi içinde aynen korumak ve kira süresinin sonunda il müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

             (2) Kiracı, suda, su ürünleri üretim yerinde, avlanma tesislerinde ve her türlü taşınır mallarda yaptığı onarım ve benzeri giderlerin ödenmesi için, il müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan herhangi bir talepte bulunamaz.

             (3) Kira süresi sonunda, su ve su ürünleri üretim yeri, kiracı tarafından teslim edilmediği takdirde, il müdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde tahliye ettirilerek il müdürlüğüne teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, genel mevzuat hükümleri uygulanır.

             Kiralama işlemi sonuçlandırılan veya devam eden dosyalar

             GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kiralama işlemleri sonuçlandırılan veya devam eden yerlerin; kira teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri ve kiracıların müktesep hakları dikkate alınarak il müdürlüğünce bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.

             (2) Önceden kiracı tarafından ikmal edilmiş ve halen geçerli olan belgeler müteşebbisten tekrar talep edilmez.

             Yürürlük

             MADDE 15 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 
 

 

 

Diğer Güncel Haberler