DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

2- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 6/7/2018 tarihli ve 10 sıra nolu Genelgesiyle 1/7/201831/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları belirlenmiştir.

3- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

4-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

5-29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete-Mükerrer'de "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit edilmiştir.

6- 11 Kasım 2017  Tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484 ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Büyükşehir Belediyeleri, Bunlara Bağlı Kuruluşlar ve Büyükşehir Belediyelerine Ait Şirketler ile Üyeleri Belediyelerden Oluşan Mahalli İdare Birliklerinin Borçları Hakkında Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği

Büyükşehir Belediyeleri, Bunlara Bağlı Kuruluşlar ve Büyükşehir Belediyelerine Ait Şirketler ile Üyeleri Belediyelerden Oluşan Mahalli İdare Birliklerinin Borçları Hakkında Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği

12 Mayıs 2011 PERŞEMBE
 Resmî Gazete
 Sayı : 27932
 
TEBLİĞ
 
Hazine Müsteşarlığından:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, BUNLARA BAĞLI KURULUŞLAR, SERMAYESİNİN

YÜZDE ELLİSİNDEN FAZLASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AİT

ŞİRKETLER İLE ÜYELERİ BELEDİYELERDEN OLUŞAN MAHALLİ

İDARE BİRLİKLERİNİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN

OLAN KAMU VE ÖZEL HUKUKA TABİ ALACAKLARI İLE

BUNLARIN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA

OLAN BORÇLARI HAKKINDA TAKAS, MAHSUP VE

KESİNTİ İŞLEMLERİ GENEL TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/1)

MADDE 1 – 25/2/2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167 nci maddesi kapsamında uzlaşma talebinde bulunacak büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı kuruluşlar, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketler ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinin Uzlaşma Komisyonu'na yapacakları başvuruların usul ve esaslarının belirlenmesinde, 30/6/2005 tarih ve 25861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2005/1 sayılı Genel Tebliğ ile 29/7/2005 tarih ve 25890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2005/2 sayılı Genel Tebliğin başvuru süresine ilişkin hükümleri dışındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ'in hükümlerini, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
 

Diğer Güncel Haberler