DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
1- 18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete " Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
 
2- 3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete'de  "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yönetmelikle plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ilc projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlenmiş; 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
3- 27 Şubat 2017 Tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmî Gazete" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. 
 
4- 05.01.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
 
5- 8 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayınlanmıştır. 
 
5-11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete'de 474 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezaları

 

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2017– 31.12.2017)

Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü 12.12.2016 tarih ve 93352 sayılı GENELGE (2016/18)

(Ceza uygulamasında Terminallerde görevli Belediye Zabıtası yetkilidir. Madde 27)

4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin;

Miktarı

(TL)

(a) bendi

(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara)

(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

1.253

(a) bendi

(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara)

(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

625

(b) bendi

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına göre Tehlikeli yük taşıyan taşıtların yetki belgesinden ayrı olarak ilgili mercilerden ayrıca izin almadan faaliyette bulunması.)

(aynıkabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

625

(c) bendi

(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)

625

(ç) bendi

(5 inci maddenin yedinci fıkrasına göre bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)

1.879

(d) bendi

(6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yolcu taşımacılığı, taşıma senetsiz eşya taşıması yapan taşımacılara)

625

(d) bendi

(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınması için güvenlik yönünden tedbir almayan, çevre kirliliğini önleme, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uymayan taşımacılara)

374

(e) bendi

(7 nci maddenin birinci fıkrasına göre yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almayan, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmeyen taşımacılara)

1.253

(e) bendi

(7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermeyen, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmayan, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmayan, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmayan, taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda gereken özeni ve duyarlılığı göstermeyen  taşımacılara)

625

(e) bendi

(7 nci maddenin altıncı fıkrasına göre altışar aylık süre ile yılda en az iki kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili, eğitim ve iç denetim yönünden gerekli tedbirleri almayan taşımacılara)

374

(f) bendi

(10 uncu maddesine göre Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanların taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yapmaları veya yaptırmaları, yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılması) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

1.879

(g) bendi

(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara)

(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

625

(g) bendi

(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara)

(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

248

(ğ) bendi

(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne)

(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

3.761

(h) bendi

(14 üncü maddesine göre ilgili kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere aykırı olarak, sınır kapılarına yolcu ve eşya taşınması, buralarda aktarma yapılması, eşya depolanması, yolcuların sınır kapısından yaya geçerek başka bir taşıta binmesi)

625

(ı) bendi

(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara)

1.253

(ı) bendi

(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine)

(Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı)

10 Katı

(i) bendi

(22 nci maddenin ikinci fıkrasına göre kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermeyen taşımacılara)

625

(j) bendi

(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara)

374

(k) bendi

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere)

625

(l) bendi

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere)

(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

248

(l) bendi

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine)

(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

625