DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanması

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanması

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ PERSONEL ALIM İLANLARININ
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE
YAYIMLANMASINA DAİR TEBLİĞ

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına farklı statü ve usullerle personel alındığı, personel alım ilanlarının; Resmî Gazete, çeşitli gazeteler, kurum resmi internet siteleri vb. araçlarla kamuoyuna duyurulduğu, personel alım ilanlarının yayımlanmasında kurum ve kuruluşlarca farklı yöntemlerin kullanılmasının duyuruların adaylarca takibini güçleştirdiği, kamu hizmetlerine girmenin Anayasal düzeyde korunan bir hak olduğu dikkate alındığında, bu hakkın kullanımında etkinliğin ve şeffaflığın artırılmasının personel alım ilanlarının hızlı, kolay ve tek elden ulaşılabilir olmasını gerektirdiğinden bahisle kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanlarının Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanmasını öngören 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi 16/4/2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bahse konu Genelgenin 5 inci maddesinde yer alan “İlanların gönderilme usulü ve bu Genelgenin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenerek kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulacaktır.” hükmü uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanması açısından takip etmesi gereken esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir:

Genelgenin Kapsamı
1. Personel ihtiyacını ilana çıkmak suretiyle karşılayan kamu kurum ve kuruluşlarının statü ayrımı yapılmaksızın bütün personel alım ilanları (Personel ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayan kamu kurum ve kuruluşlarının Harp Okulu, Astsubay Hazırlama Okulu, Polis Meslek Yüksekokulu, Polis Akademisi vb. okullara öğrenci alım ilanları dahil)  2014/4 sayılı Genelgenin kapsamındadır.
İlanların Devlet Personel Başkanlığına Bildirilme Usulü
2. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak personel alımına ilişkin ilanlar Devlet Personel Başkanlığı DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir.
3. Üniversitelerin; doğrudan yayımladıkları yükseköğretim personeli alımına ilişkin ilanlar Üniversitelerce, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan yükseköğretim personeli alımına ilişkin ilanlar ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir.
4. İlanların yayımlanmasından önce ilgili mevzuatında ilanın yayımlanması için öngörülen bütün prosedürler tamamlanmadan ve gerekli onaylar alınmadan bildirim yapılmaz.
5. Bildirim sırasında girişi yapılması istenilen bilgilerin tamamının sisteme girilmesi zorunludur.
6. İlan metni ile sisteme girilen bilgilerin birbirleri ile uyumlu oldukları ilgili kurum yetkilisince ilan kaydedilmeden önce onaylanır.
7. İlan metni bütün halinde “PDF” formatında sisteme ayrıca eklenir.
8. KPSS ve EKPSS sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme işlemlerinde Devlet Personel Başkanlığı DPB e-Uygulama sisteminde yer alan mevcut bildirim sistemi kullanılacak olup bu yerleştirme işlemleri için ayrıca bildirim yapılması gerekmez. Ancak, bahse konu sınav sonuçları kullanılarak yapılacak kurumsal personel alım işlemlerine ilişkin ilanlar bu Tebliğ kapsamında bildirilir.
İlanların Gönderilme Zamanı
9. Personel alım ilanları, kurumlarca yayımlanması kararlaştırılan tarihten en az beş gün önce Devlet Personel Başkanlığına DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir; bildirimlerde ilanın yayımlanma tarihine de yer verilmesi zorunludur.
10. İvedi hallerde Devlet Personel Başkanlığı ile görüşülerek, birinci fıkrada öngörülen en az beş günlük süre şartına uyulmayabilir.
İlanlarda Yer Alan Hata veya Eksikliklerin Bildirilmesi
11. Yayımlanmak üzere bildirilen ilanlarda Devlet Personel Başkanlığınca hata veya eksiklik tespit edilmesi halinde bu hata ve eksiklikler e-posta ve diğer iletişim araçları ile ilgili kuruma bildirilir.
İlanlarda Değişiklik Yapılması
12. İlanın yayımlanma zamanında veya metninde değişiklik öngörülmesi halinde bu değişiklikler, ilan yayımlanmadan önce derhal Devlet Personel Başkanlığına DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir.
13. İlanda değişiklik yapılması halinde ilgili kurumca daha önce “PDF” formatında sisteme yüklenen ilan metni çıkarılarak, yeni ilan metni sisteme yüklenir.
İlanların Yayımlanması
14. DPB e-Uygulama sistemine bildirilen ilanlar, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilgili kurum tarafından bildirilen ilan tarihinde yayımlanır.
15. İlgili mevzuatında personel alım ilanlarının yayımlanmasına ilişkin olarak öngörülen diğer prosedürlerin uygulanmasına devam olunur.
İlanlara İlişkin Sorumluluk
16. Devlet Personel Başkanlığınca bu Tebliğe uygun olarak yayımlanan ilanlara ilişkin her türlü hukuki sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir.
17. İlgili mevzuatı gereği Resmî Gazete’de yayımlanması gereken sınav ilanı ile Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan ilanların aynı olması gerekir. Bunun sağlanmasına ilişkin her türlü sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir.
Tebliğ olunur.

Diğer Güncel Haberler