DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmelik ile  22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  ekinde yer alan Ek-1,   Ek –3 ve Ek –4 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

2- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

3- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

4- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

5- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete  Sayı : 27986
 
YÖNETMELİK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/1996 tarihli ve 22781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kurucu: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü veya her ikisini bir arada açmak isteyen gerçek kişi veya tüzel kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “meslek elemanları tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “8/A maddesine uygunluk açısından” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,

ç) Özel hukuk tüzel kişileri için, özel kreş ve gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açılacağına dair ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış veya noterlikçe onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme ile kurucu temsilcilerine yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurucu yetki belgesi

MADDE 7 – Kuruluş açmak isteyen kişinin ve tüzel kişilik temsilcisinin 5 inci maddede belirtilen belgeleri eksiksiz sunması ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara sahip olması halinde, İl Müdürlüğünce Ek-1’deki Kurucu Yetki Belgesi verilir. Bu belge, kişinin kuruluş açabilmek için gerekli şartlara sahip olduğunu belgeler. Bu belgeye dayanarak kuruluş işletmeye açılamaz ancak, tefriş ve donanım çalışmalarına başlanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a) bendine aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiş, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinin (6) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendindeki “Ek’teki” ifadesi “EK-2” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya aslının İl Müdürlüğünce görülmesi kaydıyla fotokopisi,”

“3) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,”

“4) İş sözleşmesi,”

“1) Binanın genel yapısını, bölüm ve odaların büyüklüğünü, kapasite hesaplamasını ve binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden alınacak tasdikli plan ile uygunluğunu gösteren rapor,

2) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi,”

“Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, belgelerin uygun olup olmadığı İl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, kurucudan kuruluşun tefrişinin yapılması istenir. Tefriş yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü meslek elemanlarınca yerinde inceleme yapılır ve inceleme sonucunda binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir inceleme raporu düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Kuruluş binası ve yeri

MADDE 8/A – Kuruluş olarak kullanılacak binanın ve yerinin seçimi aşağıdaki hususlara uygun olarak yapılır.

a) Kuruluş çocuklar için tehlike yaratmayacak ve ulaşıma elverişli bir yerde kurulur. Binanın bulunduğu yer, çocukların geliş ve gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

b) Kuruluşun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. Bahçe alanı hesaplamasında 0-2 yaş grubu çocuk sayısı dikkate alınmaz. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz. 0-2 yaş grubuna hizmet verecek bir kuruluş, bahçesi olma şartı aranmaksızın çok katlı bir binanın herhangi bir bölümünde uygunluğu saptandığı takdirde hizmete açılabilir.

c) Kuruluş müstakil veya çok katlı bir binada zemin katta veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir.

ç) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılması halinde, söz konusu binada veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunmaması gerekir. Kuruluş binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan kuruluşlar bulunması hâlinde, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mesafelerin korunması ve tedbirlerin alınması sağlanır. Yönetmelikte belirtilen mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor, çalışma ruhsatı vermeye yetkili birimlerden alınır.

d) Özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulübünün aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde, her kuruluşun bağımsız bölüm ve dairelerden oluşması, giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması şartı aranır.

e) Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur.

f) Kuruluş ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.”

“Personel belgeleri

MADDE 8/B – Kurucu, sorumlu müdür ve grup sorumlusu dışındaki diğer personelden T.C. Kimlik Numarası ile birlikte aşağıdaki belgeler istenir;

a) Öğrenim durumunu gösterir belge,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

c) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,

ç) İş Sözleşmesi.”

MADDE 6  – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, kuruluşun hizmete açılabilmesi, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin Onayı ile gerçekleşir. Tüm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri İl Müdürlüğünde kalır, diğeri ise Ek-3’teki Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında verilir.

c) Açılış İzin Belgesi verilen, devir ve nakil edilen her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, bir ay içinde İl Müdürlüğünce o yerin bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne ve Defterdarlığa/Vergi Dairesi’ne bildirilir."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“a) Açılış izin belgesi verilen kuruluşun kurucusu veya sorumlu müdürü, açılış izin belgesini aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kuruluşta istihdam edilecek personel için 8/B maddesinde belirtilen belgeleri ikişer nüsha halinde düzenleyerek İl Müdürlüğüne teslim eder.

c) Personelin kuruluşta çalışabilmesi İl Müdürlüğünün onayı ile gerçekleşir. Personelin belgeleri ve çalışma onayının birinci nüshası İl Müdürlüğünde, ikinci nüshası ise kuruluşta muhafaza edilir. İl Müdürlüğünce tasdik edilmeyen personel kuruluşta çalışamaz.

e) Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izine ayrılması halinde, yerine kuruluşta bulunan, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (A) veya (B) bentlerindeki özelliklere sahip en kıdemli mesleki personel vekil bırakılır. Sorumlu müdür izine ayrılmadan önce kullanılacak izin süresi ve sorumlu müdürlüğe vekâlet edecek mesleki personel il müdürlüğüne bildirilir.”

“f) Personelin görevden ayrılması veya görevine son verilmesi halinde, durum en geç 5 iş günü içinde İl Müdürlüğüne bildirilir. İl Müdürlüğünce görevinden ayrılan veya görevine son verilen personelin çalışma onayı iptal edilir. İl Müdürlüğünce kuruluşa verilen en fazla bir aylık süre içinde yeni personelin kuruluşa başlatılması sağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluşpersonelinin nitelik ve sorumlulukları

MADDE 12 – Kuruluş personelinin nitelik ve sorumlulukları ile personelde aranacak şartlar aşağıda düzenlenmiştir.

A) Sorumlu Müdür: Kuruluşun amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konularda her türlü işlemden, kuruluştaki çocukların eğitim, bakım ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda sağlanmasından, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunmasından, onlara temel değer ve alışkanlıkların kazandırılmasından, birinci derecede sorumlu olan sorumlu müdürün taşıması gereken nitelikler şunlardır:

a) Kreş ve gündüz bakımevlerinde;

1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

2) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

3) Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

b) Çocuk Kulüplerinde;

1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak,

3) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

4) Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin bir arada açılması halinde;

1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak,

3) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

4) Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

ç) Yukarıdaki şartlara sahip bulunan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü de olabilirler.

d) Bir kişi, birden fazla kuruluşun sorumlu müdürü olamaz, grup sorumlusu olarak görev yapamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

B) Grup Sorumlusu: Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlü olan Grup Sorumlusunun taşıması gereken nitelikler şunlardır:

a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde;

1) Yüksek öğrenim kurumlarının Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlarında lisans veya önlisans mezunu olmak,

2) Bu bölüm mezunlarının bulunamaması durumunda, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak,

3) 0-2 yaş grubundaki çocuklar için hemşire unvanına sahip kişiler de görevlendirilebilir.

b) Çocuk Kulüplerinde;

1) Yüksek öğrenim kurumlarının Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlarında lisans veya önlisans mezunu olmak,

2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak,

3) Yüksek Öğrenim Kurumlarının Fizik, Kimya, Fen Bilgisi, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

C) Çocuk bakıcılarında tercihen lise mezunu olmak, çocuk gelişimi ve eğitimi/çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olmak şartı aranır.

Ç) Ayrıca kuruluşta iş hacmine göre büro, yemek, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul/ilköğretim diploması veya okuryazarlık belgesi almış olma şartı aranır.

D) Kuruluşlar kendi çalışma saat ve düzenleri açısından gerekli gördükleri takdirde, yönetim ve grup sorumluluğu dışında; kendi branş dallarında istihdam edilmek üzere Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim Öğretmeni, Doktor, Diyetisyen, Hemşire, Müzik, Resim, Bilgisayar, Yabancı Dil ve benzeri bölüm mezunu elemanları da görevlendirebilirler. Söz konusu şahısların branşları ve görevlendirilme şekillerinin İl Müdürlüklerine bildirilmesi zorunludur.

E) Kuruluşlarda görev alacak personel evrakının onaya sunulduğu tarihte, sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaşından gün almamış olma şartı aranır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Personel eğitimi

MADDE 12/A – Kuruluş istihdam ettiği personele göreve başladığı tarihten itibaren ilk üç ay içinde bir kez ve göreve başladıktan sonra da yılda en az bir kez olmak üzere her defasında en az onar saatlik hizmet içi eğitim verir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı ile birlikte birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (ı), (i), (j), (k), (o) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (t), (u), (ü), (v), (y) ve (z) bentleri eklenmiştir.

“Kuruluş binasında aranacak özellikler”

 “Kuruluş binasında olması gereken özellikler şunlardır:”

“ı) Kuruluştaki tüm merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunur. Merdiven ve balkon aralarından çocukların düşmelerini engellemek için koruyucu düzenlemeler getirilir.

i) Kuruluşta ısıtma kaloriferle yapılır. Ancak, bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak ısıtma, çocuklarda risk oluşturmayacak şekilde klima veya benzeri sistem ile yapılabilir. Isıtmanın elektrikli araçlarla yapılması hâlinde, il elektrik idaresinden elektrik tesisatının uygunluğuna dair belge alınır. Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde korunaklı hale getirilir.

j) Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. Kuruluşta ranza kullanılmaz. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde 25-30 cm yüksekliğinde yaylı yer yatağı, 0-2 yaş grubunda ise sabit karyola kullanılır. Sabit bebek karyolalarında bebeklerin düşmesini engelleyici kenar koruyucuları bulunur.

k) Kuruluşta, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. Lavaboların güvenliği sağlanır ve düşmeyecek şekilde iyice sabitlenir. 2 yaşına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılır ancak, portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüpleri için, yaş grubuna uygun olarak tuvaletler bölmelere ayrılır veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır.”

“o) 0-2 yaş grubu için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulundurulur.”

“s) Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değişimlerini izleyebileceği uygulama bahçeleri de oluşturulabilir. Bahçe oyuncakları yerine iyice sabitlenerek korunaklı hale getirilir. Bahçe oyuncaklarının kırık, sivri uçlu, keskin, paslı kenarları bulunmaz.”

“t) Kuruluştaki tüm dolaplar, dolap kapakları, çekmeceler, mobilyalar, raflar, panolar, ayakkabılık, portmanto, çocukların özel eşyalarını koyacağı dolaplar ve diğer eşyalar çocukların üzerine düşmeyecek şekilde duvara iyice sabitlenir ve güvenliği sağlanır.

u) Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyalarda kenar koruyucuları bulunur.

ü) Kuruluştaki tüm pencereler ve balkon kapıları çocukların düşmelerini engelleyecek şekilde korunaklı hale getirilir ve güvenlik kilitleri bulunur.

v) Elektrik düğme, prizleri, kabloları çocuklar için tehlike oluşturmaması bakımından gerekli önlemler alınarak güvenli hale getirilir, prizlerde koruma kapağı bulunur.

y) Kuruluşta, yangından korunmak için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi ile sesli ve ışıklı uyarı sistemi, duman ve gaz detektörü bulunur.

z) Servis aracının iç düzenini sağlamak, çocukların servise inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere serviste bir personel bulunur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Çocuk kulüpleri

MADDE 18/A – Çocuk kulüplerinde çocukların derslerini çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına yardımcı olunur, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenir. Bu doğrultuda grup sorumlularınca düzenlenen etkinlikler EK-4’teki belge ile kayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere saklanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Kuruluşa çocuk kabulünde, velinin dilekçesi, çocuğun Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, sağlık raporu, yeteri kadar fotoğraf istenir. Bulaşıcı hastalığı, ağır ruhsal, zihinsel engeli olan çocuklar kuruluşa alınmaz. Ancak; ilgili kuruluşlardan alınmış raporda belirtilmek kaydıyla hafif zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli olan çocuklar kuruluşa kabul edilir. Hafif zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli olan çocukları kabul eden kuruluşlarda özel eğitim öğretmeni bulunur, çocukların ihtiyacına göre gerekli araç ve gereçler sağlanır. Gruplarda kaynaştırma eğitimi alacak çocuk sayısı birden fazla olamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hafta içi mesai saatlerine ilave olarak gece saatleri, hafta sonu tatilleri, resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ve diğer günlerde de faaliyetlerini sürdürmek isteyen kurucular, bir dilekçe ile İl Müdürlüklerine başvururlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına “Bu süre içinde velilerden ücret alınmaz.” cümlesi; ikinci fıkrasına ise “Kuruluşun tatil olduğu süre içinde çocukların kuruluşta olmadığı zamanlarda, yılda en az iki defa dezenfektanlarla kuruluşun genel temizliği yapılır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Açılış izni almış olan kuruluşlarda velilerden alınacak aylık ücret miktarları her yıl Aralık ayında il düzeyinde kurulacak bir komisyonca tespit edilir. Komisyonda belirlenen ücretler Valiliğin onayı ile yürürlüğe girer. Yeni ücretler takip eden Ocak ayından itibaren uygulanır. Ücretler gerek görüldüğünde yıl içinde günün şartlarına bağlı olarak Komisyonca bir kere daha düzenlenir. Uygulanacak ücretler, kuruluşun velilerce görülebilecek bir yerine asılır.

h) Belirlenen miktarın üzerinde ücret aldıkları tespit edilen kuruluşlar hakkında 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (g), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“b) Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar,”

“d) Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar,”

“e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları,”

“g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda korunma altında bulunan çocuklar,

h) Şehit ve malûl gazi çocukları,

ı) Ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – Kuruluşların teftiş ve denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Kuruluşlar İl Müdürlüklerince yılda en az bir kere denetlenir. Gerektiğinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş ve yetkili elemanlarınca da denetlenir ve teftişe tabi tutulur. Teftiş ve denetim esnasında istendiği takdirde, kuruluş yetkilileri denetleyicilere her türlü belgeyi sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdür.

b) Kuruluş aşağıda belirtilen durumlarda uyarılır;

1) Denetim ve teftiş sonucu tespit edilen mevzuat hükümlerine aykırı eksiklikler, İl Müdürlüğünce yazılı olarak kuruluşa bildirilir.

2) Kuruluş bildirilen eksiklikleri bir ay içinde düzeltmek ve gidermek zorundadır.

3) Kuruluş yapmış olduğu işlemleri İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

4) İl Müdürlüğü belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilip giderilmediğini yerinde tespit eder.

c) Kuruluşun geçici olarak durdurulması aşağıda belirtilen eksikliklerden birinin tespiti halinde ve uyarıya rağmen verilen süre içinde gerekli düzenleme yapılmadığında yerine getirilir;

1) Mevzuat hükümlerine aykırı harekette bulunulması ve mevzuat hükümlerine aykırı görülen eksikliklerin verilen süre içerisinde düzeltilmemesi ve giderilmemesi.

2) Kuruluşa açılış izin belgesinde belirtilen yaş grubu dışında çocuk kabul edilmesi.

3) Belirlenen kapasitenin üstünde hizmet verilmesi.

4) Onaysız personel çalıştırılması.

5) Eksik personel çalıştırılması.

6) Belirlenen ücretten fazla ücret aldığı tespit edilmesi.

7) Bakılması gereken oranda ücretsiz çocuğa bakılmaması.

8) Genel ahlak kuralarına aykırı harekette bulunulması.

ç) Kuruluşun faaliyetinin geçici olarak durdurulması aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;

1) Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valilik onayı ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilir.

2) Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulma süresi üç iş günüdür.

3) Kuruluşun geçici olarak durdurulması kararı en az beş iş günü öncesinden kuruluşa bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır.

4) Geçici durdurulma süresi bitiminde kuruluş kendiliğinden açılmış sayılır. Açılmış olan kuruluşa verilecek on iş günü ek sürenin sonunda, eksikliklerin giderilmediği ve geçici kapatmayı gerektiren fiilin devamının tespiti halinde, kuruluşun faaliyeti beş iş günü geçici olarak durdurulur.

d) Kuruluşun faaliyetinin sürekli olarak durdurulması aşağıda belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde yapılır;

1) Uyarılara rağmen tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi ve iki kez geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına rağmen aynı konularda eksiklik tespit edilmesi.

2) Açılış onayı olmadan hizmete başlanması.

3) İzinsiz devir ve nakil işlemi yapılması.

e) Kuruluşun faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir;

1) Kuruluşların faaliyetlerinin sürekli durdurulması, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valilik Onayı ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilir.

2) Faaliyeti sürekli durdurulan kuruluşlar, İl Müdürlüğünce o kuruluşun bağlı bulunduğu ilin sosyal güvenlik kurumu İl Müdürlüğü’ne, Defterdarlığa/ Vergi Dairesi’ne bildirilir.

3) Kuruluşun faaliyetlerinin sürekli durdurulması kararı en az on beş gün öncesinden kuruluşa bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır.

4) Kuruluş açılış izin onayı, açılış izin belgesi aslı ve ilgili diğer belgeleri on beş gün içinde İl Müdürlüğüne teslim eder.

5) Kuruluşların faaliyeti durdurulduğunda peşin alınan ücretten kuruluşun faaliyette bulunmadığı günlere düşen pay velilere geri verilir.

f) Bakımları ve sorumlulukları altında bulunan çocuklara karşı ihmali görülen veya herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27 nci maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluşun devir, nakil, ad değişikliği, tüzel kişilik temsilci değişikliği ile binanın fiziki koşulları ve yaş grubu değişikliği işlemleri

MADDE 29 – Kuruluşun devir, nakil, ad değişikliği, tüzel kişilik temsilci değişikliği ile binanın fiziki koşulları ve yaş grubu değişikliği ile ilgili işlemler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Kuruluşun başka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliğe devri için aşağıda belirtilen belgeler İl Müdürlüğüne sunulur;

1) Kuruluşu devir etmek ve devir almak isteyen kişilere ait dilekçe,

2) Kuruluşun diğer bir gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisine devrinde yeni kurucular adına düzenlenecek Kurucu Yetki Belgesi verilebilmesi için gerekli belgeler,

3) Yeni kurucu adına Kurucu Yetki Belgesi verildikten sonra tarafların noterden alacakları Devir Senedi,

4) Kira Sözleşmesi veya tapu senedi,

5) Kuruluşta yeni görev alacak personele ilişkin belgeler ve iş sözleşmesi.

Söz konusu belgelerin İl Müdürlüğünce tasdik edilmesinden sonra, kurucu değişikliği için Valilik Onayı alınır ve Ek-5’teki Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.

İl Müdürlüğüne müracaat edilmeden kuruluşun devir edilmesi halinde, açılış izin belgesi ve açılış onayı iptal edilerek kuruluşun faaliyeti sürekli durdurulur. İzinsiz olarak devir yapan, devir alan kişi veya tüzel kişiliğin, yeni bir kuruluş açmak için İl Müdürlüğüne başvuruda bulunması durumunda müracaatları reddedilir.

b) Kuruluşun nakil işlemleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;

1) Kurucu veya temsilci tarafından nakil edilecek binanın adresini belirten dilekçe İl Müdürlüğüne verilir,

2) Kuruluşun yeni bir binaya nakil edilmesi için, İl Müdürlüğünce en geç on beş iş günü içinde belirtilen adrese gidilerek yerinde inceleme yapılır. Binanın uygun bir yapıya sahip olduğunun belirlenmesi halinde, kurucudan yeni binaya ait yapı kullanım izin belgesi/iskân raporu ile birlikte, 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen bina ile ilgili belgeler istenir. Üç ay içinde açılış izni için gerekli belgeleri tamamlamayan kuruluşun nakil işlemi iptal edilir.

Söz konusu belgelerin İl Müdürlüğünce tasdik edilmesinden sonra, nakil için Valilik Onayı alınır ve Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir. Valilik Onayı ve Değişiklik İzin Belgesi alınmadan yeni binada hizmete başlanamaz, çocuk kabul edilemez.

İl Müdürlüğüne müracaat edilmeden kuruluşun nakil edilmesi halinde, açılış izin belgesi ve açılış onayı iptal edilerek kuruluşun sürekli faaliyeti durdurulur. İzinsiz nakil yapmış olan kişi veya tüzel kişiliğin, yeni bir kuruluş açmak için İl Müdürlüğüne başvuruda bulunması durumunda müracaatları reddedilir.

c) Kuruluş adının değiştirilmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;

1) Kurucudan ve temsilciden ad değişikliği talep dilekçesi alınarak, kuruluşa verilecek yeni adın uygunluğu incelenir.

2) Kuruluş adının uygun görülmesi halinde, Valilik Onayı alınır ve kuruluşun yeni adının yer aldığı Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.

ç) Özel hukuk tüzel kişilerinde kurucu temsilcisi değişikliği aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;

1) Temsilci değişikliğine ait yönetim kurulu kararı,

2) Temsilciye Kurucu Yetki Belgesi verebilmek için gerekli koşullar ve belgeler (Vakıf veya dernek tüzüğü ile şirket sözleşmesi hariç) istenir.

İl Müdürlüğünce belgelerin uygun olduğunun belirlenmesi halinde, özel hukuk tüzel kişiliği temsil eden yeni kurucuya Kurucu Yetki Belgesi verilir, Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.

d) Kuruluşun fiziki koşulları ile yaş grubu değişikliği işlemleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;

1) Kurucu değişikliği içeren dilekçe ve yapmak istedikleri değişikliklerin yer aldığı yerleşim planıyla İl Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

2) İl Müdürlüğü meslek elemanlarınca bina yerinde bu Yönetmeliğe uygunluk açısından incelenir ve inceleme raporu hazırlanır.

3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen bina ile ilgili belgelerden değişikliğe ilişkin gerekli belgeler istenir.

4) Bina ile ilgili şartların sağlanması ve binanın uygunluğunun belirlenmesi halinde Valilik Onayı alınır ve Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kuruluşla ilgili yapılan değişiklik işlemlerinin bildirilmesi

MADDE 29/A – İl Müdürlüklerince kuruluşların açılış, kapanış, devir, nakil, ad değişikliği, tüzel kişilik temsilci değişikliği, kapasite ve yaş grubu değişikliklerinin olması durumunda, altı ayda bir Ek-6’daki form düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kurucular en az bir ay önceden İl Müdürlüğüne, personel ve velilere yazılı olarak kuruluşu kapatma isteğinde olduklarını bildirir. Kapanan kuruluşlar İl Müdürlüğünce o kuruluşun bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne ve Defterdarlığa/ Vergi Dairesine bildirilir.

b) Kapanan kuruluş açılış izin onayı, açılış izin belgesi aslı ve ilgili diğer belgeleri on beş gün içinde İl Müdürlüğüne teslim eder.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluş tarafından İl Müdürlüğüne gönderilecek belgeler

MADDE 31 – Kuruluşlarca her ayın ilk haftasında;

a) Bakılan çocukların gruplarına göre sayısında ve personel listesinde değişiklik olması durumunda ilgili belgeler ve aylık ücret bordrosunun bir örneği İl Müdürlüğüne gönderilir.

b) Kuruluşlar, eğitim programlarına göre yıllık ve aylık faaliyet programlarını düzenleyerek denetimde gösterilmek üzere dosyada saklar. Yıllık faaliyet programının bir örneği her yıl Eylül ayının ilk haftasında İl Müdürlüğüne gönderilir.

c) Tüm belgeler iki nüsha hazırlanır. Bir nüshası kuruluşta kalır, diğer nüsha denetim için İl Müdürlüğüne gönderilir. Uyarılara rağmen istenilen belgeleri göndermeyen kuruluşlar hakkında, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kuruluşta verilen yemek numuneleri uygun saklama ortamında yirmi dört saat süre ile saklanır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “(EK-7)” ibaresi ve aynı fıkraya (h), (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

“h) Çocuklar için ilaç defteri (EK-8),

ı) Sivil savunma planlarının bulunduğu dosya,

i) Personel eğitim planı (EK-9)”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılmış olan kuruluşlar, binalarının fiziki koşullarını bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir.”

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 


 

Diğer Güncel Haberler