DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

3- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

4- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

5- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)Yayımlanmıştır.

6- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de " Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) " Yayımlanmıştır. Tebliğ ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile tecil faizi oranı  yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

31 Aralık 2012  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer)
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI
 HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Bakanlık, birinci fıkrada öngörülen asgari ödenmiş sermaye ile teminat miktarını yarısına kadar artırmaya veya dörtte birine kadar azaltmaya yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Aralık” ibaresi “Ocak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Altıncı ve sekizinci fıkralarda belirtilen ilgili meslek örgütü görüşü, hal yönetim birimine beş iş günü içinde bildirilir. Bu süre içinde görüş verilmemesi halinde olumlu görüş verilmiş sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Bakanlık akdedilecek protokoller çerçevesinde, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen konularda Bankadan her türlü desteği alabilir ve işbirliğinde bulunabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin yedinci fıkrasında geçen “maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine” ibaresi “maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki “hal zabıtasınca” ibaresi “hal yöneticisi ya da hal zabıtası ve/veya hal yöneticisince görevlendirilen diğer personelce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Çeşitli ve Son Hükümler”e ilişkin bölüm başlığındaki “Sekizinci” ibaresi “Dokuzuncu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin; geçici 1 inci maddesinin; yedinci, yirmi beşinci, yirmi altıncı, yirmi yedinci fıkralarında geçen “1/1/2013” ibareleri “1/7/2013”, on yedinci fıkrasında geçen “üç ay içinde” ibaresi “1/7/2013 tarihine kadar”, yirminci fıkrasındaki “ üç ay içinde ” ibaresi “31/12/2014 tarihine kadar”, yirmi dokuzuncu fıkrasındaki “1/1/2013” ibaresi “31/12/2013” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(31) 41 inci maddenin on dokuzuncu fıkrasına göre üreticiler tarafından yapılacak bildirim, yıllık olarak 31/12/2016 tarihine kadar yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1” ve “EK-2” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız

 

 

Diğer Güncel Haberler