DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

31 Aralık 2012  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer)
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI
 HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Bakanlık, birinci fıkrada öngörülen asgari ödenmiş sermaye ile teminat miktarını yarısına kadar artırmaya veya dörtte birine kadar azaltmaya yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Aralık” ibaresi “Ocak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Altıncı ve sekizinci fıkralarda belirtilen ilgili meslek örgütü görüşü, hal yönetim birimine beş iş günü içinde bildirilir. Bu süre içinde görüş verilmemesi halinde olumlu görüş verilmiş sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Bakanlık akdedilecek protokoller çerçevesinde, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen konularda Bankadan her türlü desteği alabilir ve işbirliğinde bulunabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin yedinci fıkrasında geçen “maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine” ibaresi “maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki “hal zabıtasınca” ibaresi “hal yöneticisi ya da hal zabıtası ve/veya hal yöneticisince görevlendirilen diğer personelce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Çeşitli ve Son Hükümler”e ilişkin bölüm başlığındaki “Sekizinci” ibaresi “Dokuzuncu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin; geçici 1 inci maddesinin; yedinci, yirmi beşinci, yirmi altıncı, yirmi yedinci fıkralarında geçen “1/1/2013” ibareleri “1/7/2013”, on yedinci fıkrasında geçen “üç ay içinde” ibaresi “1/7/2013 tarihine kadar”, yirminci fıkrasındaki “ üç ay içinde ” ibaresi “31/12/2014 tarihine kadar”, yirmi dokuzuncu fıkrasındaki “1/1/2013” ibaresi “31/12/2013” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(31) 41 inci maddenin on dokuzuncu fıkrasına göre üreticiler tarafından yapılacak bildirim, yıllık olarak 31/12/2016 tarihine kadar yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1” ve “EK-2” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız

 

 

Diğer Güncel Haberler