DUYURULAR
Erdinç Karagöz
Derneğimiz üyesi İçişleri Bakanlığı eski Kontrolörü Erdinç Karagöz,Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

2-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

3-09 Ağustos 2022 Tarihli ve 31918 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

4-03 Ağustos 2022 Tarihli ve 31912 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)" yayımlanmıştır.

5- 29 Temmuz 2022 Tarihli ve 31907 Sayılı Resmî Gazete'de "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yayımlanmıştır.

6- 26 Temmuz 2022 Tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)" yayımlanmıştır.

 

 

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2013 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ocak 2013 Cilt: 18 Sayı: 1

İçindekiler
 

SUNUŞ.....................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
6360 Sayılı Yasaya Genel Bakış…………………………………..…........3
Mustafa Reşit HAZER
2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri….....8
İbrahim HALICI
Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi ve Çalışma Usul ve Esas-ları ………..………............18
Emin BARDAKÇI
Belediye Meclisi Denetim Komisyonlarının Gelir Denetimine İlişkin Olarak Tahsilat İş
ve İşlemlerinin Kontrolünde Dikkate Alacakları Hususlar…………………………………..23
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler..........................................................26
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .......................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….........................................35
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…..........................................................42
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…….….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Şubat  2013 Cilt: 18 Sayı: 2

İçindekiler

SUNUŞ.....................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
6360 Sayılı Yasayla Nüfus Kriterlerine Göre Kapatılan Belediyeler ve Hukuki Durumları…........3
Mehmet Arif YORDAM
Seyyar veya Gezici Satıcılara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi……….…….……….....8
Ufuk ÜNLÜ
Kamu Kurum ve Kuruluşları, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Mahalli İdare Birliklerinin İşçi Talep Edemeyecekleri Haller….12
Ömer DAĞ
Belediyelerde Dış Borçlar ve Muhasebeleştirilmesi…….………..15
Av. Taha Erdinç BÜLBÜL
Belediye Çalışanlarının Özlük Haklarına Bakanlıklar Müdahale Edebilir mi?...………..20
Murat ARAPGİRLİ
İhale Hukukunda Alacağın Temliki (Devri) Müessesesi.………..22
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler............................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …...........................................35
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..….............................................................40
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….…. .…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mart 2013 Cilt: 18 Sayı:3

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Metin BİROL
Kamu İhale Kanununa Tabi İhalelerde İhaleye Katılma Yasağı  .3
Abdullah EMEKTAR
Belediyelerin Görev ve Sorumluluk Alanına Giren Konularda Diğer Kurum
ve Kuruluşlar ile İlişkileri ve Belediye Kanununun 75. Maddesinin Değerlendirilmesi...8
Muhsin ERYILMAZ
Kamuda İç Denetim Rapor Çeşitleri ve Raporların İzlenmesi - I………….13
Mustafa YILDIZ
Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi……………………….………..18
Av. M. Lamih ÇELİK
6360 Sayılı Büyükşehir Yasasında “Köylerin Durumu”……..…..22
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................35
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................36
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................40
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….…..…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Nisan 2013 Cilt: 18 Sayı: 4

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Yakup AYDIN
Belediye İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasında Partilerin Eşit Oya Sahip Olması Durumu….3
Selahattin YÜCEL
Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel İstihdamı...10
Mahmut ÇOLAK
Belediyelerde Seçilmişlerin Sosyal Güvenliği Üzerine Değerlen-dirmeler………………………….13
Süleyman Ruhi AYDEMİR
Belediye Toptancı Hallerindeki İşyerlerinin Satışı ve Kiralanma-sı Sorunu…………….………..23
Rızkullah ÇETİN
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan Kamulaştırma İşlemle-rinin KDV Açısından Değerlendirilmesi.…..30
Muhsin ERYILMAZ
Kamuda İç Denetim Rapor Çeşitleri ve Raporların İzlenme-si-II………………………………………………..34
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................37
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................39
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................40
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................45
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…..…..….…..71

 


Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mayıs 2013 Cilt: 18 Sayı: 5

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
Büyükşehirlerde Kapatılacak Olan Belediye ve Köyler ile Bu Yerlerin Hukuki Durumları……..3
Akif İKBAL
Gayrimenkul Mülkiyetindeki Gayri Hukuki Engelleme………....10
İbrahim HALICI
İdari Yaptırım Kararlarına İlişkin Kanun Yolları.…………………….13
Bülent GEÇGEL
Revize Birim Fiyat………………………………..…………………….………..18
Salim DEMİREL
İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşların Tespitinde Yaşanan Sorunlar..20
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................31
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................34
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................36
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................40
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…71.

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Haziran 2013 Cilt: 18 Sayı: 6

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
6360 ve 6447 Sayılı Yasalarla Yeni Kurulan İlçeler…….…….……..3
Ufuk ÜNLÜ
Mahalli İdare Birliklerinin Su Tahsilatlarında Fatura Kullanma Zorunluluğu...….......6
Hakan ÇALIŞ
Pazar Yerlerindeki Satış Yerlerinin Tahsisinde Belediyelerimizce Yapılacak İşlemler..8
Murat ARAPGİRLİ
İhalelerde Tebligat Yöntemleri…..………..…………………….………..14
Bahadır ALAN
Mahalli İdare Hesaplarında Yevmiye Sistemi ve Muhasebeleştirme Belgelerinin Analizi ve Değerlendirilmesi..19
Oğuzhan DEMİRHAN
Kamu Görevlilerinin Borçlanabilecekleri Süreler….…….………..22
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................25
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................34
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................36
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….………....71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Temmuz 2013 Cilt: 18 Sayı: 7

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2

Recep DEMİR
4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Yapı-lan Değişikliklerin Belediyeler ve İl Özel İdareleri Açısından Değerlendirilmesi…………………………………………………..…….…….……..3

Salim DEMİREL
Kamu İhale Sözleşmelerinin Devri….9

Yakup AYDIN
Sayıştay Yargısında Değişen İçtihat Yargılamanın İadesi Sebebi(mi)dir?...13

Ufuk ÜNLÜ
Belediyelerce Yürütülen Sosyal Destek Programı Kapsamında Çalıştırılacak Personel İçin Verilecek SGK Prim ve Hizmet Bildirgeleri İçin Damga Vergisi Ödenmesi…....…………………….………..19

Raşit ULUBEY
İşverenler Ekranlı Araçlarla Çalışanların Göz Sağlığını Korumak Zorunda!..21

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................24

Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33

M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................34

Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................38

M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ağustos 2013 Cilt: 18 Sayı: 8
 
 
İçindekiler
SUNUŞ.......................................................................................2
Akif ÇENDEK
6111 Sayılı Kanun ile Yapılandırılmış Belediye ve Özel İdare Borçlarına 6495 Sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Kolaylıklar.……..3
Mahmut ÇOLAK
6331 Sayılı Kanunda Risk Değerlendirmesi………………….......5
Dr. Kenan GÖÇER
Belediyelerin Mali Yapısı……………………..……….…………..14
Yavuz AKBULAK
Belediyelerin Denetimine İlişkin Düzenlemeler………….………..20
Ümit Arif HALICI
Kentsel Dönüşüm ve Mahalli İdarelerin Bu Dönüşümdeki Rolü..26
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................31
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................34
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................36
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................40
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…..….…..71
 
 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Eylül 2013 Cilt: 18 Sayı: 9

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
6360 ve 6447 Sayılı Yasalarla İl Özel İdarelerinde Yapılan Değişiklikler…..……..3
İbrahim HALICI
Alkollü İçki Üretimi ve Satışı Yapılan İşyerleri ile Tüketenlerin Uyacakları Kurallar…10
Hakan YENİCE
Kamu Haznedarlığı Tebliğinin (2013) Getirdiği Değişiklikler....17
Ufuk ÜNLÜ
Uygulama Aşamasında Doğrudan Temine İlişkin Bilinmesi Ge-rekenler…….………..20
Oğuzhan DEMİRHAN
Belediye Başkanlarının Sosyal Sigortalılığı ve Emekli Aylıklarına İlişkin Düzenleme Hakkında….26
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................31
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................39
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…….….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ekim 2013 Cilt: 18 Sayı: 10

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Murat ARAPGİRLİ
4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki İhalelerde Geçici Teminat.…..3
Ahmet ARSLAN
6183 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilebilecek ve Edilemeyecek Gelirler.…......9
Oktay ARIDURU
Muhasebe Müdürlüklerince Hazineye Ait Taşınmazların Yapımı veya Büyük Onarımı İçin Aktarılan Tutarların Muhasebeleştirilmesi..13
Ümit Arif HALICI
İmar Kanununa Göre Hamur Kuralı ve İmar Düzenlemelerine Karşı Taşınmaz Maliklerinin Sahip Oldukları Haklar...17
Raşit ULUBEY
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Yapılan Son Değişikliklerle Neler Getirildi………....22
Hamit TİRYAKİ
İşverenin, İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talebiyle Bağlı Olmaması...27
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................30
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................32
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR -
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................39
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Kasım 2013 Cilt: 18 Sayı: 11

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
İsmet Zeki BÖKE
Yapım İşlerinde Kesin Teminat, Ek Kesin Teminat Alınması ve İade Edilmesi...…......3
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Acil Durumlarda İşverenlerce Yapılacak İşlemler……….............13
Rızkullah ÇETİN
Belediyeler Tarafından Yapılan Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafe-terya Kiralaması KDV Açısından Hak Kiralaması mı? Gayrimen-kul Kiralaması mıdır?....................................................….……..16
Av. M. Lamih ÇELİK
Büyükşehir Yasasıyla Mahalleye Dönüşen Köylerdeki Yapıların Durumu…………....18
Av. Mehmet Akif ULUSOY
Belediye İşçilerinin Belediye Meclis Üyeliği………..………………...26
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................31
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR –
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................39
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Aralık 2013 Cilt: 18 Sayı: 12

İçindekiler
 
SUNUŞ..........................................................................2
Şadi ÜSTÜN
Devlet Memurlarının Özgürlükleri……………...…......3
Ufuk ÜNLÜ
Yargı Kararları ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Doğrudan Temine İlişkin Öneriler ........11
Bahtiyar YÜKSEL
Mahalli İdarelerde Mali İstatistiklerin Yayımlanma Süreci..17
Ümit Arif HALICI
Modern Gecekondu Kanunu ve Belediyelerin Fonksiyonu.21
Ahmet ARSLAN
İşyeri Açma İzni Harcının Konu, Kapsam ve Ödenmesine İlişkin Tereddütlü Hususlar…………………….………………...25
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................34
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................36
Recep DEMİR –
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…..…..….…..71