DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
1- 18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete " Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
 
2- 3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete'de  "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yönetmelikle plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ilc projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlenmiş; 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
3- 27 Şubat 2017 Tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmî Gazete" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. 
 
4- 05.01.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
 
5- 8 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayınlanmıştır. 
 
5-11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete'de 474 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2013 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ocak 2013 Cilt: 18 Sayı: 1

İçindekiler
 

SUNUŞ.....................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
6360 Sayılı Yasaya Genel Bakış…………………………………..…........3
Mustafa Reşit HAZER
2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri….....8
İbrahim HALICI
Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi ve Çalışma Usul ve Esas-ları ………..………............18
Emin BARDAKÇI
Belediye Meclisi Denetim Komisyonlarının Gelir Denetimine İlişkin Olarak Tahsilat İş
ve İşlemlerinin Kontrolünde Dikkate Alacakları Hususlar…………………………………..23
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler..........................................................26
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .......................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….........................................35
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…..........................................................42
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…….….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Şubat  2013 Cilt: 18 Sayı: 2

İçindekiler

SUNUŞ.....................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
6360 Sayılı Yasayla Nüfus Kriterlerine Göre Kapatılan Belediyeler ve Hukuki Durumları…........3
Mehmet Arif YORDAM
Seyyar veya Gezici Satıcılara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi……….…….……….....8
Ufuk ÜNLÜ
Kamu Kurum ve Kuruluşları, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Mahalli İdare Birliklerinin İşçi Talep Edemeyecekleri Haller….12
Ömer DAĞ
Belediyelerde Dış Borçlar ve Muhasebeleştirilmesi…….………..15
Av. Taha Erdinç BÜLBÜL
Belediye Çalışanlarının Özlük Haklarına Bakanlıklar Müdahale Edebilir mi?...………..20
Murat ARAPGİRLİ
İhale Hukukunda Alacağın Temliki (Devri) Müessesesi.………..22
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler............................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …...........................................35
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..….............................................................40
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….…. .…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mart 2013 Cilt: 18 Sayı:3

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Metin BİROL
Kamu İhale Kanununa Tabi İhalelerde İhaleye Katılma Yasağı  .3
Abdullah EMEKTAR
Belediyelerin Görev ve Sorumluluk Alanına Giren Konularda Diğer Kurum
ve Kuruluşlar ile İlişkileri ve Belediye Kanununun 75. Maddesinin Değerlendirilmesi...8
Muhsin ERYILMAZ
Kamuda İç Denetim Rapor Çeşitleri ve Raporların İzlenmesi - I………….13
Mustafa YILDIZ
Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi……………………….………..18
Av. M. Lamih ÇELİK
6360 Sayılı Büyükşehir Yasasında “Köylerin Durumu”……..…..22
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................35
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................36
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................40
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….…..…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Nisan 2013 Cilt: 18 Sayı: 4

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Yakup AYDIN
Belediye İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasında Partilerin Eşit Oya Sahip Olması Durumu….3
Selahattin YÜCEL
Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel İstihdamı...10
Mahmut ÇOLAK
Belediyelerde Seçilmişlerin Sosyal Güvenliği Üzerine Değerlen-dirmeler………………………….13
Süleyman Ruhi AYDEMİR
Belediye Toptancı Hallerindeki İşyerlerinin Satışı ve Kiralanma-sı Sorunu…………….………..23
Rızkullah ÇETİN
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan Kamulaştırma İşlemle-rinin KDV Açısından Değerlendirilmesi.…..30
Muhsin ERYILMAZ
Kamuda İç Denetim Rapor Çeşitleri ve Raporların İzlenme-si-II………………………………………………..34
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................37
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................39
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................40
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................45
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…..…..….…..71

 


Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mayıs 2013 Cilt: 18 Sayı: 5

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
Büyükşehirlerde Kapatılacak Olan Belediye ve Köyler ile Bu Yerlerin Hukuki Durumları……..3
Akif İKBAL
Gayrimenkul Mülkiyetindeki Gayri Hukuki Engelleme………....10
İbrahim HALICI
İdari Yaptırım Kararlarına İlişkin Kanun Yolları.…………………….13
Bülent GEÇGEL
Revize Birim Fiyat………………………………..…………………….………..18
Salim DEMİREL
İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşların Tespitinde Yaşanan Sorunlar..20
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................31
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................34
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................36
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................40
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…71.

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Haziran 2013 Cilt: 18 Sayı: 6

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
6360 ve 6447 Sayılı Yasalarla Yeni Kurulan İlçeler…….…….……..3
Ufuk ÜNLÜ
Mahalli İdare Birliklerinin Su Tahsilatlarında Fatura Kullanma Zorunluluğu...….......6
Hakan ÇALIŞ
Pazar Yerlerindeki Satış Yerlerinin Tahsisinde Belediyelerimizce Yapılacak İşlemler..8
Murat ARAPGİRLİ
İhalelerde Tebligat Yöntemleri…..………..…………………….………..14
Bahadır ALAN
Mahalli İdare Hesaplarında Yevmiye Sistemi ve Muhasebeleştirme Belgelerinin Analizi ve Değerlendirilmesi..19
Oğuzhan DEMİRHAN
Kamu Görevlilerinin Borçlanabilecekleri Süreler….…….………..22
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................25
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................34
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................36
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….………....71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Temmuz 2013 Cilt: 18 Sayı: 7

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2

Recep DEMİR
4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Yapı-lan Değişikliklerin Belediyeler ve İl Özel İdareleri Açısından Değerlendirilmesi…………………………………………………..…….…….……..3

Salim DEMİREL
Kamu İhale Sözleşmelerinin Devri….9

Yakup AYDIN
Sayıştay Yargısında Değişen İçtihat Yargılamanın İadesi Sebebi(mi)dir?...13

Ufuk ÜNLÜ
Belediyelerce Yürütülen Sosyal Destek Programı Kapsamında Çalıştırılacak Personel İçin Verilecek SGK Prim ve Hizmet Bildirgeleri İçin Damga Vergisi Ödenmesi…....…………………….………..19

Raşit ULUBEY
İşverenler Ekranlı Araçlarla Çalışanların Göz Sağlığını Korumak Zorunda!..21

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................24

Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33

M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................34

Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................38

M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ağustos 2013 Cilt: 18 Sayı: 8
 
 
İçindekiler
SUNUŞ.......................................................................................2
Akif ÇENDEK
6111 Sayılı Kanun ile Yapılandırılmış Belediye ve Özel İdare Borçlarına 6495 Sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Kolaylıklar.……..3
Mahmut ÇOLAK
6331 Sayılı Kanunda Risk Değerlendirmesi………………….......5
Dr. Kenan GÖÇER
Belediyelerin Mali Yapısı……………………..……….…………..14
Yavuz AKBULAK
Belediyelerin Denetimine İlişkin Düzenlemeler………….………..20
Ümit Arif HALICI
Kentsel Dönüşüm ve Mahalli İdarelerin Bu Dönüşümdeki Rolü..26
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................31
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................34
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................36
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................40
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…..….…..71
 
 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Eylül 2013 Cilt: 18 Sayı: 9

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Hüseyin BİLGİN-Mustafa DİNÇ
6360 ve 6447 Sayılı Yasalarla İl Özel İdarelerinde Yapılan Değişiklikler…..……..3
İbrahim HALICI
Alkollü İçki Üretimi ve Satışı Yapılan İşyerleri ile Tüketenlerin Uyacakları Kurallar…10
Hakan YENİCE
Kamu Haznedarlığı Tebliğinin (2013) Getirdiği Değişiklikler....17
Ufuk ÜNLÜ
Uygulama Aşamasında Doğrudan Temine İlişkin Bilinmesi Ge-rekenler…….………..20
Oğuzhan DEMİRHAN
Belediye Başkanlarının Sosyal Sigortalılığı ve Emekli Aylıklarına İlişkin Düzenleme Hakkında….26
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................31
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................39
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…….….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ekim 2013 Cilt: 18 Sayı: 10

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Murat ARAPGİRLİ
4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki İhalelerde Geçici Teminat.…..3
Ahmet ARSLAN
6183 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilebilecek ve Edilemeyecek Gelirler.…......9
Oktay ARIDURU
Muhasebe Müdürlüklerince Hazineye Ait Taşınmazların Yapımı veya Büyük Onarımı İçin Aktarılan Tutarların Muhasebeleştirilmesi..13
Ümit Arif HALICI
İmar Kanununa Göre Hamur Kuralı ve İmar Düzenlemelerine Karşı Taşınmaz Maliklerinin Sahip Oldukları Haklar...17
Raşit ULUBEY
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Yapılan Son Değişikliklerle Neler Getirildi………....22
Hamit TİRYAKİ
İşverenin, İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talebiyle Bağlı Olmaması...27
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................30
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................32
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR -
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................39
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Kasım 2013 Cilt: 18 Sayı: 11

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
İsmet Zeki BÖKE
Yapım İşlerinde Kesin Teminat, Ek Kesin Teminat Alınması ve İade Edilmesi...…......3
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Acil Durumlarda İşverenlerce Yapılacak İşlemler……….............13
Rızkullah ÇETİN
Belediyeler Tarafından Yapılan Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafe-terya Kiralaması KDV Açısından Hak Kiralaması mı? Gayrimen-kul Kiralaması mıdır?....................................................….……..16
Av. M. Lamih ÇELİK
Büyükşehir Yasasıyla Mahalleye Dönüşen Köylerdeki Yapıların Durumu…………....18
Av. Mehmet Akif ULUSOY
Belediye İşçilerinin Belediye Meclis Üyeliği………..………………...26
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................31
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR –
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................39
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Aralık 2013 Cilt: 18 Sayı: 12

İçindekiler
 
SUNUŞ..........................................................................2
Şadi ÜSTÜN
Devlet Memurlarının Özgürlükleri……………...…......3
Ufuk ÜNLÜ
Yargı Kararları ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Doğrudan Temine İlişkin Öneriler ........11
Bahtiyar YÜKSEL
Mahalli İdarelerde Mali İstatistiklerin Yayımlanma Süreci..17
Ümit Arif HALICI
Modern Gecekondu Kanunu ve Belediyelerin Fonksiyonu.21
Ahmet ARSLAN
İşyeri Açma İzni Harcının Konu, Kapsam ve Ödenmesine İlişkin Tereddütlü Hususlar…………………….………………...25
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................34
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................36
Recep DEMİR –
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…..…..….…..71