DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmelik ile  22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  ekinde yer alan Ek-1,   Ek –3 ve Ek –4 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

2- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

3- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

4- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

5- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Danıştay Sekizinci Dairesinin İçişleri Bakanlığının 24.04.2012 gün ve 11085 sayılı Genelgesi ile ilgili kararı

 Danıştay Sekizinci Dairesinin İçişleri Bakanlığının 24.04.2012 gün ve 11085 sayılı Genelgesi ile ilgili kararı

Danıştay Sekizinci Daire, Esas No: 2012/5614, Karar Tarihi: 11/09/2012

Davacı ve yürütmenin durdurulmasını isteyen: Yeniceköy Belediye Başkanlığı
Vekili                                                                    : Av. Hacı Ali ÇELİK
                                                                                               Atatürk Bulvarı No:63/2 İnegöl/BURSA
Davalı                                                                   : İçişleri Bakanlığı – Ankara
Davanın Özü                                                 : Davacı belediye tarafından belde belediyelerinin bazı yetkilerini valilik onayı ile  kullanabileceklerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.04.2012 gün ve 11085 sayılı Genelgesinin belde belediyeleri üzerinde yasayla getirilmemiş bir vesayet denetimi yarattığı, Anayasaya ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı olduğu iddialarıyla iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.
Savunmanın Özeti                                              :Dava konusu Genelgenin idarede bütünlük ve hizmetlerde sürekliliğin sağlanması ve kamu menfaatinin korunması amacıyla çıkarıldığı, hukuka aykırı bir yönü bulunmadığı ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi                                      : İbrahim ÖZERDEM
Düşüncesi                                                      :İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava; belde belediyelerinin bazı yetkilerini valilik onayı ile kullanabileceklerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.04.2012 gün ve 11085 sayılı Genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasanın 27. maddesinin 2. fıkrasında idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği hükmü yer almıştır.
Davacı belediye tarafından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.04.2012 gün ve 11085 sayılı Genelgesinin iptali istenilmekte ise de dava dilekçesinin içeriğinden, hukuka aykırılık iddialarının Genelgenin 1. maddesine yönelik olduğu anlaşıldığından, anılan Genelge ile ilgili istem belirtilen madde ile sınırlı olarak incelenmiştir.
Anayasanın 127. maddesinin 5. fıkrasında: merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahip olduğu kuralına yer verilmiştir.
Davaya konu Genelgenin 1. maddesinde; “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerindeki bütün belde belediyeleri tahsisi, satışı ve kiralanması, yeni personel istihdamı, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planı yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile inşaat ruhsatı işlemleri hariç her türlü imar uygulaması, iş makineleri ve diğer taşıtların satılması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla borçlanmaları ve ticari plaka verilmesi ile ilgili işlemlerini valilik onayı ile yapacaklardır.” Düzenlemesine yer verilmiştir.
İdari vesayet, merkezi yönetimin yerel yönetimlerin icrai kararlarını onama, geri çevirme ve kimi ayrık durumlarda da değiştirerek onama yetkisidir. Başka bir anlatımla, merkezi yönetime yerinden yönetim organları ve onların çalışmaları üzerinde, kamu yararını korumak amacıyla üst otoritelere yasayla verilen yetkilerin bütünüdür. Bu yetki yerel yönetimlerin etkisini ortadan kaldıracak etkisiz kılacak biçimde kullanılamayacağı gibi kanunda öngörülen vesayet denetimine ilişkin sınırların yorum yoluyla genişletilmesine de hukuken olanak bulunmamaktadır.
Yukarıda aktarılan Anayasa kuralından da anlaşılacağı üzere merkezi idare içerisinde yer alan valiliklere belediyelerin kimi işlemleri üzerinde onay yetkisi tanınması, ancak kanunda öngörüldüğü taktirde mümkün olup; böyle bir yetkinin başka bir düzenleme ile tanınmasına hukuken olanak bulunmamaktadır. Vesayet yetkisi Anayasa’nın 123. maddesi ile öngörülen idarenin bütünlüğü ilkesini sağlamanın bir aracı olmakla birlikte sadece bu ilkeden hareketle vesayet yetkisinin kanunla öngörülmesine gerek olmadığı sonucuna varılması da mümkün değildir.Dava konusu Genelge ile valilik onayına bağlanan işlemlere ilişkin mevzuatın incelenmesinden ise, ilgili konuların valilik onayı ile yapılabileceğine ilişkin yasal bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir.
Bu durumda, Yasada açıkça tanımlanmamış bir vesayet yetkisi öngören dava konusu Genelgede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.Öte yandan, açıkça hukuka aykırı olan dava konusu Genelgenin uygulanması halinde belediye hizmetlerinin aksayacağı ve hizmetten yararlanan vatandaşlar yönünden telafisi güç veya imkansız zararlara neden olabileceği açıktır.
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanunun 27/2 maddesinde belirtilen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından istemin kabulüyle İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.04.2012 gün ve 11085 sayılı Genelgesinin 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere 11/09/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


     Başkan                  Üye                          Üye                         Üye                       Üye
      Ayla                   Alaittin                 Mehmet Ali               Mithat                    Prof. Dr.
ALKIVILCIM          ÖĞÜŞ                    DURAN                     ÖZCAN                  Hüdaverdi
                                                                                                                         Bülent OLCAY

Diğer Güncel Haberler