DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
1- 18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete " Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
 
2- 3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete'de  "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yönetmelikle plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ilc projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlenmiş; 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
3- 27 Şubat 2017 Tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmî Gazete" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. 
 
4- 05.01.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
 
5- 8 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayınlanmıştır. 
 
5-11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete'de 474 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar

 

DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2017-31.12.2017)

(61 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Oran/Tutar

 

İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen hertürlü ihale kararları

488 s. K. (1) s. Tablo II/2

Binde 5,69

 

Personele Yapılan Ödemeler (Aylık, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye, tazminat vb.)

488 s. K. (1) s. Tablo IV/1-b

Binde 7,59

 

Kira Mukavelenameleri

488 s. K.(1) s. Tablo I/A-2

Binde 1,89

 

Sözleşmeler

488 s. K.(1) s. Tablo I/A-1

Binde 9,48

 

Avans Makbuzları

488 s. K.(1) s.Tablo IV/1-a

Binde 9,48

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-ba

51,40

 

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bb

68,60

 

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bc

33,90

 

Muhtasar Beyannameleri

488 s. K(1) s. Tablo IV/2-b-bd

33,90

 

Diğer VergiBeyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)

488 s. K.(1) s. TabloIV/2-b-be

33,90

 

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-d

25,30

 

Sigorta Prim Bildirgeleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-e

25,30

 

Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-f

40,20

 

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-a

17,80

 

Bilânçolar

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-ba

39,70

 

Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özeti

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-bb,bc

19,10

 

Not: Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10kuruşakadarki kesirler dikkate alınmaz.