DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

3- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

4- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

354 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği

354 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği

11 Mayıs 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28644
 
Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 354)

MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 313) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIYLA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” bölümünün “D) Devir” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Taşınmazların belediyeye devri sırasında, devredilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine örneği (Ek-24)’te yer alan yazı ile;“taşınmazın haczedilemeyeceğine, üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemeyeceğine, devredilen taşınmazların belediyece satışı halinde, satış bedelinin tamamı tahsil edilmeden veya taksitli satışlarda kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu defterdarlık veya malmüdürlüğüne verilmeden ya da taşınmazın üzerinde Hazine lehine ipotek tesis edilmeden alıcısı adına tapuda devir işleminin yapılamayacağına, taşınmazın belediye adına tapuya tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde satılamadığı takdirde, belediyenin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edileceğine” dair şerh konulacaktır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-24 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ek-24

 

T.C.

........................ VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı            :

Konu          :

 

.............................. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………...................

 

.................... İli, ................ İlçesi, .................... Köyünde/Mahallesinde bulunan Hazineye ait ........... pafta ............ ada ............ parsel numaralı ....................... m2 yüzölçümlü taşınmaz, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince .............................................. Belediyesine, öncelikle üzerindeki yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere bedelsiz olarak devredilmiş olup, bu taşınmazın ferağını vermeye ..........................................................yetkili kılınmıştır.

Yukarıda belirtilen taşınmazın tapuda .................................................. Belediyesi adına tescil edilmesini ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine;

“İş bu taşınmaz haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Taşınmazın satılması durumunda, satış bedelinin tamamı tahsil edilmeden veya taksitli satışlarda kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu defterdarlık veya malmüdürlüğüne verilmeden ya da taşınmazın üzerinde Hazine lehine ipotek tesis edilmeden .................................... Belediyesince alıcısı adına tapuda devir işlemi yapılamaz. Taşınmaz, Belediye adına tapuya tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde satılamadığı takdirde, Belediyenin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edilir.”

Şeklinde şerh konulmasını arz/rica ederim.


 

Diğer Güncel Haberler