DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

 

   2- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)Yayımlanmıştır.

 

    3- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de " Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) " Yayımlanmıştır. Tebliğ ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

 

    4- 31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete'de " 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ  " Yayımlanmıştır. Tebliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 . maddesi uyarınca 1/1/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları  belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

İçişleri Bakanlığının 6111 Sayılı Yasanın Mahalli İdarelerin İhtiyaç Fazlası İşçileri ile İlgili Hükümleri konulu genelgesi

İçişleri Bakanlığının 6111 Sayılı Yasanın Mahalli İdarelerin İhtiyaç Fazlası İşçileri ile İlgili Hükümleri konulu genelgesi

                                                                  T.C.
                                                    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
                                                Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı   :B.05.0.MAI 1.0.08.01.00/20876                                                     10/08/2011

Konu: 6111 Sayılı Yasanın Mahalli İdarelerin İhtiyaç Fazlası İşçileri ile İlgili Hükümleri

                                                                 GENELGE
                                                                 (2011/ 45 )


İl özel idareleri ve belediyelerde istihdam edilmekte olan ihtiyaç fazlası işçilerden il özel idarelerinde görevli olanların Karayolları Genel Müdürlüğüne; belediyelerde görevli olanların Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarına; yine il özel idareleri ve belediyelerin ihtiyaç fazlası işçilerinin talepte bulunan illerdeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli işçi norm kadro dahilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere devrini öngören 13/2/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.
Kanunun bu konuyu düzenleyen 166 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası Bakanlığımıza, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların görüşünü alarak uygulamayı yönlendirme ve ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme görev ve yetkisi vermiştir.
Bu yetkiye dayanılarak Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi amacıyla ilgili kurumların görüşleri alınarak aşağıdaki ilke, usul ve esaslar belirlenmiştir. Uygulamada birliğin sağlanması, personelin mağdur edilmemesi, kurumlardaki iş barışının bozulmaması ve kamu hizmetlerinin aksamaması için 01.08.2011 tarihinden itibaren ihtiyaç fazlası işçilerin bildirilmesi ile başlayan süreçte bu ilke, usul ve esaslara titizlikle uyulması gerekmektedir.
I- İLKE, USUL VE ESASLAR
a- Kanundaki düzenlemenin amacı (madde başlığında da belirtildiği gibi) ihtiyaç fazlası olan işçilerin devrini sağlamak olup, işçilerin tamamı veya çoğunluğunun devredilerek kurumların boşaltılması değildir. Mahalli idareler kanunların kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeye devam edeceğinden bu görevlerin gerektirdiği sayıdaki işçi ilgili idarede muhafaza edilmelidir. Norm kadro altında işçisi olan kurumlar bu hususa özellikle dikkat etmelidir.
b-Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçileri bildirme süresi 45 gün olup, 01.08.2011 tarihinde başlayan bu süre 14.09.2011 tarihinde sona erecektir. Tespit ve tahsis komisyonları 15.09.2011 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde kendilerine gelen listeleri inceleyerek çalışmalarını 29.10.2011 tarihine kadar bitireceklerdir. Belirtilen süreler kanuni olup çalışmaların bu süreler içerisinde kesinlikle bitirilmesi gerekmektedir.
c- İhtiyaç fazlası işçiler Karayolları Genel Müdürlüğü (özel idare işçileri), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının o ildeki taşra teşkilatlarına atanacaklardır. Bu atamalar için işçilerin muvafakatlarının alınması
d- Norm fazlası da olsa kurumların ihtiyaç fazlası işçi bildirme mecburiyeti yoktur. Düzenleme, norm fazlası olsa bile sadece ihtiyaç fazlası işçinin devrini öngörmekte olup ihtiyaç fazlası işçi bildirip bildirmemek tamamen mahalli idarelerin takdirindedir. Bu takdir yetkisi, atamaya yetkili amirleri olmasından dolayı, il özel idarelerinde valiler, belediyelerde belediye başkanları tarafından kullanılacaktır.
e- Mahalli idareler yerine getirmekte olduğu görevlerin gerektirdiği işlerin bazılarını hizmet alımı yoluyla yüklenici firmalara yaptırmaktadırlar. Bu şekilde hizmet alımı yapan il özel idareleri ve belediyeler ihtiyaç fazlası işçi bildiriminde bulunurlarsa bu çelişkiyi gerekçelerinde açıklamalıdırlar.
f- İsçi devredilecek kurumların personel yapısı ve ihtiyacı göz önünde tutulacak ve o kurumda fazlalık oluşturacak uygulamalardan kaçınılacaktır.
g- İşçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi sayısında beş yıl süreyle artış yapılamayacaktır. Bu süre işçinin devredildiği tarih ile başlar.
h- Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerce üç yıl süreyle, gerçekleşen en son yıl bütçe gideri içinde yer alan hizmet alımı tutarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranında arttırılarak hesaplanacak tutarı aşmayacak şekilde hizmet alımı için harcama yapabilir. Hizmet alım tutarının hesabında gider bütçesinin ekonomik sınıflandırma bölümünün "03.5-Hizmet Alımları" tertibi gider toplamı olarak esas alınır. Bu kapsamda yapılacak harcamaların hizmet gereklerine dayalı olarak belirlenen sınırdan fazla yapılmasının gerekmesi halinde İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur. Hizmet alımı izin taleplerine Bakanlığımızca zaruri ve olağanüstü durumlar hariç izin verilmeyecektir.
i- Valilikler tarafından alama işleminin kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapıldığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın "sürekli işçi" unvanlı kadrolar, ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. Ataması yapılan işçiler devredildikleri kurumlarda tahsis edilen bu "sürekli işçi" unvanlı kadrolarda çalışacaklardır.
j- 6111 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının "İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması halinde, özelleştirme programında bulunan kuruluşlar hariç olmak üzere işçinin muvafakati alınmak kaydıyla bu idarelerde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere atama işlemi yapılabilir." hükmüne göre ildeki özelleştirme programı dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları, tespit ve tahsis komisyonundan ihtiyaç fazlası işçilerden kendilerine atama yapılmasını (işçinin muvafakati şartıyla) talep edebileceklerdir. Bu düzenleme ile sadece belediyelerden değil, özel idarelerden de, talepleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına işçi devredilebilecektir.
k- Kanunun 166 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında "Bu madde kapsamında valilikler taralından atama işleminin kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi kadroları, diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır." hükmü bulunduğundan, işçi talebinde bulunulması için talepte bulunan kurumda daha önce veya hâlihazırda işçi kadrosunun bulunması şart değildir. İşçi kadrosu olsun olmasın tüm kurumlara talepleri halinde ihtiyaç fazlası işçilerden devir yapılabilecektir.
1- Kanunun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre ihtiyaç fazlası personelden talepte bulunma yetkisi kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki birimine aittir. Bunun planlaması ve koordinesi valilikler tarafından yapılacaktır.
m-İl özel idaresi ve belediyelerin bildirdiği ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen işçiler norm kadro sürekli işçi sayıları dâhilinde olmak üzere ve başka bir şart aranmaksızın nitelik ve nicelik belirterek talep eden mahalli idarelere (Köylere Hizmet Götürme Birliği hariç), taleplerine uygun olan işçilerden muvafakatları alınarak atama yapılır. İl özel idaresi ve belediyeler pozisyonuna ve niteliğine ihtiyaç duymadığı işçi nakledip, norm kadro dahilinde pozisyon ve niteliğine ihtiyaç duyduğu işçi talebinde bulunabilir. İl özel idaresi ve belediyelerin ihtiyaç fazlası isçi bildirmeleri, ihtiyaç duydukları nitelikteki işçileri talep etmelerine engel değildir.
n- İhtiyaç fazlası olarak valiliklerce ataması yapılan ve atama yapılan kurumlara bildirilen sürekli işçilerin atama işlemi, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde tekemmül ettirerek sonuçlandırır. İhtiyaç fazlası olarak bildirilen ve valilikçe ataması yapılan ve kurumlarca atama işlemi tekemmül ettirilen işçiler, atama emrinin kendisine tebliğini izleyen beş işgünü içinde yeni kurumlarında görevlerine başlamak zorundadırlar.
o- Atama yapılan kurum, bildirim tarihinden itibaren onbeş günlük süre içerisinde il özel idaresi veya belediyeden işçinin dosyasını ve atama işleminin işçiye tebliğini ister. İl özel idaresi veya belediye ise nakledilen işçilerin dosyasını göndererek ve atama işlemini işçiye tebliğ ederek, atandığı kuruma başlaması için işçinin işyeri ile ilişkisini keser. Tebliğ ve ilişik kesme işlemi atama yapılan kuruma da bildirilir.
p- Devre konu işçiler bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devralan kurum sorumlu tutulamaz. Bu borçların ödenmesinden işçi devreden il özel idaresi veya belediyeler sorumludur.
r- Devredilen işçilerin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. Bireysel iş sözleşmesi hükümleri esas alınan işçilerin 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesine göre devir tarihinde aldıkları ücretleri esas alınacaktır.
II-İHTİYAÇ   FAZLASI   İŞÇİ   BİLDİRECEK   MAHALLİ   İDARELERİN   TAKİP EDECEĞİ USUL VE ESASLAR
a.  Kanunda da belirtildiği üzere ihtiyaç fazlası işçi devretmek isteyen mahalli idareler bunu somut, gerçekçi ve objektif gerekçelere dayandırmalıdır.
b.  Mahalli idareler norm fazlası işçilerinin tamamım devretmek zorunda olmadığı gibi, kurumu işlevsiz hale getirecek sayıda işçi de devretmemelidir.
c.  İl özel idaresi ve belediyeler ihtiyaç fazlası işçilerini norm kadro fazlası ve norm kadro dâhilinde ihtiyaç fazlası olarak belirleyip iki kısımda yapacaklardır.
d.  Norm kadro üzeri ihtiyaç fazlası işçi bildirimi için (EK-1) deki tablo, norm kadro dahilinde ihtiyaç fazlası işçi bildirimi için (EK-2) deki tablo düzenlenerek komisyona gönderilecektir. İl özel idaresi veya belediyelerden hem norm kadro üzeri ve hem de norm kadro dahilinde ihtiyaç fazlası işçi bildirimi yapacak olanlar (EK-1) ve (EK-2) tablolarını ayrı ayrı doldurarak bildirim yapacaklardır.
e.  Belediye başkanları il, ilçe ve beldelerindeki kurumlarla irtibata geçerek, bu kurumların işçi ihtiyacını belediyelerindeki ihtiyaç fazlası işçilerden karşılanması için veliliklerle işbirliği içinde olacaklardır.
f.   Bir kurumda faydalı ve verimli olan işçi, başka bir kurumda işlevsiz hale getirilmemelidir. Özellikle karla mücadele çalışmaları uzmanlık gerektirdiğinden, gerek il Özel idareleri gerekse mahalle sayısı çok olan ve geniş alana yayılmış belediyeler bu konudaki uzman personelini muhafaza edeceklerdir.
g.  İl özel idareleri devredilecek işçileri tespit ederken özellikle mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden kendilerine devredilen işçilerin ücretlerinin 2013 yılma kadar merkezi bütçeden ödeneceğini ve bu sürenin Bakanlar Kurulunca 5 yıl daha uzatılabileceğini göz önüne almalıdırlar.
h. Mahalli idareler ihtiyaç fazlası işçileri belirlerken gönüllülere ve mazereti olanlara öncelik vermelidirler.
i. Mahalli idareler ihtiyaç fazlası personeli tespit ederken Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde kendilerine yeni yetki ve görevlerin verildiğini ve verilmeye devam edilebileceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.
j. Yetkili sendikaların ve konfederasyonların yönetici, temsilci ve kurul üyelerinin 2821 sayılı Sendikalar Kanunundan doğan haklarının korunması sağlanacaktır.
III-TESPİT   VE   TAHSİS   KOMİSYONLARININ   TAKİP   EDECEĞİ   USUL   VE ESASLAR
a- Komisyonlar tarafından öncelikle ihtiyaç fazlası bildirimlerin gerekçeleri irdelenerek, somut, gerçekçi ve objektif gerekçeye dayanmayan talepler karşılanmayacaktı r.
b- Komisyonun tespit ve tahsis kararları da gerekçeli olacak, kurumların içinin boşaltılması sonucunu doğuracak kararlar alınmayacaktır.
c- Devredilen işçiler il milli eğitim müdürlüklerine bağlı eğitim kurumlan ile birçok gizli bilginin bulunduğu il emniyet müdürlüğü bünyesinde istihdam edileceğinden buralara yerleştirilecek işçilerin seçiminde hassasiyet gösterilmesi önem arzetmektedir. Karayolları bölge müdürlüğüne verilecek işçilerin de o kurumun yaptığı işe uygun vasıflarının bulunması gerekmektedir.
d- Komisyon il özel idaresi ve belediyeler tarafından norm kadro üzeri ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçilerin norm kadro sayısı üzeri olup olmadığını tespit edecek, norm kadro dahilinde ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçilerin ise, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesindeki personel giderlerinin oranı, kurumun bütçe dengesi, memur ve işçi norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterleri açısından değerlendirilmek suretiyle nakline karar verecektir.
c- İşçi devreden işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikasının temsilcisi, sadece toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğu belediye ve il özel idaresi işçilerinin devrinin tespiti ve tahsisi için yapılan komisyon toplantılarına katılacaktır.
f- Norm kadro dahilinde olup da mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası olarak bildirdiği işçi listelerinden kurumlara devredilecek işçiler tespit edilirken isteklilere ve mazereti olanlara öncelik verilecektir. Devredilecek işçinin tahsisi yapılırken ikamet, çocuklarının okul durumu, sağlık özrü, çalışıyorsa eşinin iş durumu gibi hususlar dikkate alınacaktır.
g- Komisyon aynı zamanda üyeleri olan karayolları bölge müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürünün işçi ihtiyaç taleplerini olabildiğince dikkate alacaktır.
h- Tespit ve tahsis komisyonu başkanları ildeki tüm kurum ve kuruluşlar (milli eğitim müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, karayolları bölge müdürlüğü ve özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlar hariç) ile mahalli idarelere (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hariç) yazı yazarak bu Kanun çerçevesinde işçi taleplerini soracak ve Kanundaki süre düzenlemelerine uygun sürede cevap vermelerini isteyecektir. Kurumlar belirlenen sürede işçi talep edip etmediklerini komisyona bildireceklerdir. Komisyon ihtiyaç fazlası personelin tahsisini, tüm kurum ve kuruluşlardan cevap geldikten sonra yapacaktır.
IV- VALİLERİN TAKİP EDECEĞİ USUL VE ESASLAR
a- Tespit ve tahsis komisyonuna vali veya süreci başından itibaren takip edebilecek ve
sonuçlandıracak bir vali yardımcısı başkanlık yapacaktır.
b- Valiler, ilçe kaymakamları, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürü ile birlikte eğitim ve öğretim kurumları ile polis merkezleri başta olmak üzere bu iki müdürlüğün "sürekli işçi" unvanı ile yardımcı hizmetlerde çalışacak personel ihtiyacını belirleyerek, tespit ve tahsis komisyonlarının bu ihtiyaç listesine göre yerleştirme yapmalarını sağlayacaktır.
c- Vali, karayolları bölge müdürü ve ildeki temsilcisi ile birlikte özellikle bakımevlerinde işçi ihtiyacının tespitinin vatandaşa hizmet sunumundaki maksimum verimliliği sağlayacak şekilde olmasına dikkat edecektir.
d- İl valisi, 5442 ve 3046 sayılı Kanunlara göre adli ve askeri mercilerin dışında tüm kurumların amiridir ve hem hükümetin hem de her bakanlığın ayrı ayrı temsilcisidir. Kanun her ne kadar esas olarak ihtiyaç fazlası işçilerin, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına devrini öngörmüşse de ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması halinde onlara da devir imkânı getirmektedir. Bu çerçevede valiler, işçi kadroları bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit ederek bu komisyonlardan talepte bulunmalarını koordine edecektir.
e- Kaymakamlar da ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarının işçi ihtiyaçlarını tespit ederek komisyonlardan işçi talep etmelerini koordine edecektir.
f- Valiler, komisyonların Kanunda öngörülen sürede görevlerini tamamlaması için gerekli tedbirleri alacaktır.
g- Atamalar yapıldıktan sonra, sonuçlar valiliklerce, EK 3 ve EK 4 deki tablolara işlenerek Devlet Personel Başkanlığıyla beraber Bakanlığımıza da en geç 10 gün içinde bildirilecektir.
Kanunun herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden en iyi şekilde uygulanması, telafisi güç durumların meydana gelmemesi, işçilerin ve kurumların mağdur olmaması ve özellikle vatandaşa sunulan kamu hizmetlerinde aksaklığa meydan verilmemesi için konunun ilgili tüm kamu görevlileri tarafından titizlikle takip edilerek gereği yerine getirilmelidir.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                                                             İdris Naim ŞAHİN
                                                                                                                                                                  İçişleri Bakanı
EKLER:
EK-1: Norm Kadro Fazlası Olan İhtiyaç
Fazlası İşçiler Formu EK-2:   Norm Kadrosu Dahilinde Olup
İhtiyaç Fazlası Olan İşçiler Formu BK-3: Devredilen İşçilere Ait Bilgi Formu EK-4: Devredilen İşçilere Ait İcmal Tablosu

Diğer Güncel Haberler