DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

3- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

4- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

5- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)Yayımlanmıştır.

6- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de " Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) " Yayımlanmıştır. Tebliğ ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile tecil faizi oranı  yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2020 – 31.12.2020)

(6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesi, 512 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin;

Miktarı [TL]

(a) bendi

6 ncımadde de belirtilen “Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler;  üretici veya tedarikçiden mağaza açılışıve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartıkatılım bedeli ve benzeri adlar altında ürün talebini doğrudan etkilemeyen herhangi bir prim veya bedel talep edemez.” ve “Birinci fıkrada sayılan perakende işletmeler, satışa konu ürünün talebini doğrudan etkileyen reklam, anons veya raf tahsisi gibi hizmetlerden dolayıüretici veya tedarikçiden, sözleşmede türüve oranıbelirtilmedikçe prim ya da bedel talebinde  bulunamaz. Bu hâlde, prim veya bedel talebinin sözleşme süresiyle sınırlıolmasıve prim ya da bedel talebine konu olan ürünün sözleşme süresince rafta satışa sunulmasızorunludur.” Hükümlerine aykırıhareket edenlere, her bir mağaza ya da şubesindeki her bir aykırılık için haksız olarak alınan

Prim ve bedel

(b) bendi

8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Yurt içinde üretilen ve hızlıtüketim malıniteliği taşıyan mağaza markalıürünlerin üzerinde ve/veya ambalajında, perakendecinin ad, unvan veya markasının yanısıra üreticinin ad, unvan ya da markasına da uygun ve kolay okunabilir bir şekilde yer verilir.” Hükmüne aykırıhareket eden büyük mağaza ve zincir mağazalara, her bir mağaza ya da şubesindeki her bir ürün grubu için

19.030

(c) bendi

9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Perakende işletmeler, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılıTüketicinin KorunmasıHakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla indirimli veya promosyonlu satışkampanyalarıdüzenleyebilir. Ancak kampanyanın süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üçayı, 6102 sayılıKanun hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altıayıgeçemez. Perakende işletmeler başlangıçve bitişsüresi belli olmayan indirimler yapamaz.”Hükmü ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen “Sürekli indirimli satışyapan perakende işletmelerin ön cephesinde ve mağaza içlerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satıştürünügösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilir. Bu ibarelerin alışverişmerkezlerince kullanımı, içerisinde yer alan perakende işletmelerin tamamının birinci fıkra kapsamında faaliyet göstermesine; alışverişmerkezi içinde bulunanlar da dâhil diğer perakende işletmelerce kullanımıise satışa sunulan malların en az yüzde yetmişinin aynıfıkrada belirtilen niteliklere sahip olmasına bağlıdır.”Hükmüne aykırıhareket edenlere

9.514

(ç) bendi

11 inci maddenin birinci fıkrasına aykırıhareket edenlere, ayrılmasıgereken alandan ayrılmayan her bir metrekare için

38.062

aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın

İki katı

(d) bendi

11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen “Alışverişmerkezlerinde, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanıgibi ortak kullanım alanlarıoluşturulur.”Hükmüne aykırıhareket edenlere, her bir aykırılık için

95.158

aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın

İki katı

(e) bendi

12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Alışverişmerkezlerinde, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiçbedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satışalanının en az yüzde beşi oranında yer ayrılır.”ve ikinci fıkrada belirtilen “Alışverişmerkezlerinde; geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuşmeslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satışalanının en az binde üçüoranında yer  ayrılır.”Hükümlerine aykırıhareket eden alışverişmerkezlerine, ayrılmasıgereken yerden ayrılmayan her bir metrekare için metrekare başına düşen

Rayiç kira bedeli

aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın

İki katı

(f) bendi

12 nci maddenin üçüncüfıkrasında belirtilen “Hızlıtüketim mallarının satışının yapıldığıbüyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satışalanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemişolsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşüalınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlıtüketim malıniteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına  ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışıamacıyla kullanılabilir.”Hükmüne aykırıhareket edenlere, her bir mağazasıya da şubesi için

38.062

aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın

İki katı

(g) bendi

13 üncümaddeye göre belirlenen çalışma saatlerine aykırıhareket edenlere

1.899

(ğ) bendi

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden belirlenen davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere

3.803

-- Birinci fıkranın (c), (ğ) ve (h) bentlerinde öngörülen cezalar; fiilin büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletme tarafından işlenmesi hâlinde beşkatı, alışverişmerkezi tarafından işlenmesi hâlinde ise on katıuygulanır.

-- Birinci fıkranın (g) bendinde öngörülen ceza; fiilin büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletme tarafından işlenmesi hâlinde yirmi katı, alışverişmerkezi tarafından işlenmesi hâlinde ise elli katıuygulanır.

-- Birinci fıkranın (h) bendinde öngörülen idari para cezalarınıBakanlık, diğer idari para cezalarınıise doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine yetkili idareler uygulamaya yetkilidir. İdari para cezasıuygulama yetkisi Bakanlıkta İçTicaret Genel Müdürlüğüne devredilebilir.

-- Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen idari para cezalarının verilmesini gerektirir fiilin bir takvim yılıiçinde tekrarıhâlinde, her bir tekrar için iki katıidari para cezasıuygulanır.

-- Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğtarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.