DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
  1-28 Temmuz 2015 Tarihli ve 29428 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile  22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.  

  2- 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediye ve İl özel idarelerini yakından ilgilendiren 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda da değişiklikler yapılmıştır.

   3-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

   4-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

   5-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.

   6- 29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de 6585  sayılı  Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

   7- 15 Ocak 2015 Tarihli ve 29237 Sayılı Resmî Gazete'de  2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır. Tebliğ ile  2015 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az alınacak yemek bedeli tutarları belirlenmiştir.

   8- 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

4734SAYILIKAMUİHALEKANUNUPARASALLİMİTLERİ

(29.01.2015tarihve29251sayılıRG’deyayımlanan2015/1noluKamuİhaleTebliği)

Konusu

K.Dayanağı

01.02.2014 - 31.01.2015

01.02.2015 - 31.01.2016

EşikDeğer

MalveHizmetAlımları

8/b

1.447.479

1.539.538

Yapımİşleri

8/c

31.844.702

33.870.025

AçıkİhaleUsulüKamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihindenenaz40günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/a-1

1.447.479 veya üzeri

1.539.538 veya üzeri

Yapımİşleri

13/a-1

31.844.702 veya üzeri

33.870.025 veya üzeri

BelliİsteklilerArasındaİhaleUsulüKamuİhaleBülteniÖnYeterlilikİlanLimiti(Sonbaşvurutarihindenenaz14günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/a-2

1.447.479 veya üzeri

1.539.538 veya üzeri

Yapımİşleri

13/a-2

31.844.702 veya üzeri

33.870.025 veya üzeri

PazarlıkUsulüKamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihindenenaz25günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/a-3

1.447.479 veya üzeri

1.539.538 veya üzeri

Yapımİşleri

13/a-3

31.844.702 veya üzeri

33.870.025 veya üzeri

YerelGazeteİlanLimiti(İhaletarihindenenaz7günönceenazikiyerelgazetede)

MalveyaHizmetAlımları

13/b-1

94.751

100.777

Yapımİşleri

13/b-1

189.511

201.563

KamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihin-denenaz14günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/b-2

94.751-189.511 arası

100.777-201.563 arası

Yapımİşleri

13/b-2

189.511-1.579.327 arası

201.563-1.679.772 arası

KamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihin-denenaz21günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/b-3

189.511-1.447.479 arası

201.563-1.539.538 arası

Yapımİşleri

13/b-3

1.579.327-31.844.702 arası

1.679.772-33.870.025 arası

DoğrudanTeminUsulüileYapılacakAlımlar

BüyükşehirSınırİçindekiİdareler

22/d

47.373

50.385

Diğerİdareler

22/d

15.783

16.786

PazarlıkUsulüileYapılacakAlımlar

21/f

157.923

167.966

İhalelerdenKesilecekKamuİhaleKurumuPayı

(Sözleşmebedelininonbindebeşi)

53/j-1

315.856

335.944

KİK’ na yapılacak itirazen şikâyet başvuru bedelleri 53/j-2

531.800 TLyekadarolanlarda

3.000

3.190

531.800 TL -2.127.200 TL arasında olanlarda

6.000

6.381

2.127.200 TL- 15.954.000 TL arasında olanlarda

9.000

9.572

15.954.000 TL- ve üzeri olanlarda

12.000

12.763

*SözkonusudeğerlereKDVdahildeğildir.