DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
  1-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
   2-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
   3-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.
   4- 29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de 6585  sayılı  Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
   5- 15 Ocak 2015 Tarihli ve 29237 Sayılı Resmî Gazete'de  2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır. Tebliğ ile  2015 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az alınacak yemek bedeli tutarları belirlenmiştir.
   6- 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
   7-25 Kasım 2014 Tarihli ve 29186 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemiştir
   8-7 Mayıs 2014 Tarihli ve 28993 Sayılı Resmî Gazete'de  "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.
   9-10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Resmî Gazete'de "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" yayımlanmıştır.
   10- 18 Şubat 2014 tarihli ve   28917 sayılı Resmi Gazetede " 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve HarçTarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar" yayımlanmıştır.
   11- 28 Kasım 2013 Tarihli ve 28835 Sayılı Resmî Gazete'de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yayımlanmış ve Kanun 28 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
   12- 11 Eylül 2013 tarihli ve 28762 sayılı 28762 Resmî Gazete'de kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği yayınlanmıştır.
  
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

4734SAYILIKAMUİHALEKANUNUPARASALLİMİTLERİ

(29.01.2015tarihve29251sayılıRG’deyayımlanan2015/1noluKamuİhaleTebliği)

Konusu

K.Dayanağı

01.02.2014 - 31.01.2015

01.02.2015 - 31.01.2016

EşikDeğer

MalveHizmetAlımları

8/b

1.447.479

1.539.538

Yapımİşleri

8/c

31.844.702

33.870.025

AçıkİhaleUsulüKamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihindenenaz40günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/a-1

1.447.479 veya üzeri

1.539.538 veya üzeri

Yapımİşleri

13/a-1

31.844.702 veya üzeri

33.870.025 veya üzeri

BelliİsteklilerArasındaİhaleUsulüKamuİhaleBülteniÖnYeterlilikİlanLimiti(Sonbaşvurutarihindenenaz14günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/a-2

1.447.479 veya üzeri

1.539.538 veya üzeri

Yapımİşleri

13/a-2

31.844.702 veya üzeri

33.870.025 veya üzeri

PazarlıkUsulüKamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihindenenaz25günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/a-3

1.447.479 veya üzeri

1.539.538 veya üzeri

Yapımİşleri

13/a-3

31.844.702 veya üzeri

33.870.025 veya üzeri

YerelGazeteİlanLimiti(İhaletarihindenenaz7günönceenazikiyerelgazetede)

MalveyaHizmetAlımları

13/b-1

94.751

100.777

Yapımİşleri

13/b-1

189.511

201.563

KamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihin-denenaz14günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/b-2

94.751-189.511 arası

100.777-201.563 arası

Yapımİşleri

13/b-2

189.511-1.579.327 arası

201.563-1.679.772 arası

KamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihin-denenaz21günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/b-3

189.511-1.447.479 arası

201.563-1.539.538 arası

Yapımİşleri

13/b-3

1.579.327-31.844.702 arası

1.679.772-33.870.025 arası

DoğrudanTeminUsulüileYapılacakAlımlar

BüyükşehirSınırİçindekiİdareler

22/d

47.373

50.385

Diğerİdareler

22/d

15.783

16.786

PazarlıkUsulüileYapılacakAlımlar

21/f

157.923

167.966

İhalelerdenKesilecekKamuİhaleKurumuPayı

(Sözleşmebedelininonbindebeşi)

53/j-1

315.856

335.944

KİK’ na yapılacak itirazen şikâyet başvuru bedelleri 53/j-2

531.800 TLyekadarolanlarda

3.000

3.190

531.800 TL -2.127.200 TL arasında olanlarda

6.000

6.381

2.127.200 TL- 15.954.000 TL arasında olanlarda

9.000

9.572

15.954.000 TL- ve üzeri olanlarda

12.000

12.763

*SözkonusudeğerlereKDVdahildeğildir.