DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmelik ile  22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  ekinde yer alan Ek-1,   Ek –3 ve Ek –4 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

2- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

3- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

4- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

5- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik

11 Eylül 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28051

YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bütçeye” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az % 5” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı”ndan sonra gelmek üzere “127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı”, “222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı”ndan sonra gelmek üzere “227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı”, “921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı”ndan sonra gelmek üzere ise aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.
“99 Diğer Nazım Hesaplar
990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin ikinci fıkrasına “126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı”ndan sonra gelmek üzere “127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı” eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“127 Diğer faaliyet alacakları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 92/A – (1) Diğer faaliyet alacakları hesabı, mahalli idarelere ait maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda ortaya çıkan alacaklar ile yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.
Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 92/B – (1) Maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda ortaya çıkan alacaklar ile diğer faaliyet alacaklarından faaliyet dönemi içinde tahsili gereken tutarlar bu hesaba, içinde bulunulan dönemi takip eden dönemlerde tahsili gereken tutarlar ise duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan diğer faaliyet alacakları hesabına kaydedilerek izlenir.
(2) Duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan diğer faaliyet alacakları hesabında kayıtlı tutarlardan, dönem sonlarında vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba aktarılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 92/C – (1) Diğer faaliyet alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1 – Maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda; satış bedelinden tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutarlardan faaliyet dönemi içinde tahsili gerekenler bu hesaba (faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili gerekenler 227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına), varsa birikmiş amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, ortaya çıkmış yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç; maddi duran varlığın kayıtlı değeri ilgili maddi duran varlık hesabına alacak kaydedilir.
2 – Diğer faaliyet alacakları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.
3 – Duran varlıklar ana hesap grubu içerisindeki diğer faaliyet alacakları hesabında kayıtlı tutarlardan faaliyet dönemi sonunda vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına alacak kaydedilir.
4 – Diğer faaliyet alacakları hesabında kayıtlı alacaklar için tahakkuk ettirilen faiz tutarı bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1 – Bu hesapta kayıtlı alacaklardan, nakden veya mahsuben yapılan tahsilat bir taraftan bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.
2 – Tahakkuktan yapılan terkin ve indirimler bu hesaba alacak, yılı içinde 600-Gelirler Hesabına (yılı geçtikten sonra 630-Giderler Hesabına) borç kaydedilir.
3 – Tahakkuk eden diğer faaliyet alacaklarından, tecil ve tehir edilenler bu hesaba alacak, vadesine göre 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı veya 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.
4 – İlgili servislerden yıl içerisinde takibat servisine devredilen diğer faaliyet alacakları bu hesaba alacak, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.
5 – Bu hesapta kayıtlı tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil edilmeyen tutarlar, mali yıl sonunda takibat servisine devredilerek bu hesaba alacak, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3 – Ayniyatın çalınmasından, kaybedilmesinden, kanunsuz veya yersiz harcanmasından doğan zararlara ait olmak üzere dairelerce bildirilen miktarlarla, Sayıştay ve mahkemelerce hüküm altına alınan tutarlar, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2 – Bağış ve yardım şeklinde bedelsiz olarak edinilen stoklar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2 – Bağış ve yardım şeklinde bedelsiz olarak edinilen diğer stoklar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin ikinci fıkrasına “222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı”ndan sonra gelmek üzere “227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı” eklenmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 151 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“227 Diğer faaliyet alacakları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 151/A – (1) Diğer faaliyet alacakları hesabı, mahalli idarelere ait maddi duran varlıkların taksitle satılması durumunda ortaya çıkan alacaklardan içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili gerekenler ile diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 151/B – Diğer faaliyet alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1 – Maddi duran varlıkların bir yıldan fazla süreli taksitli satılması durumunda; kayıtlı değeri ilgili duran varlık hesabına alacak, satış bedelinden doğan alacaklardan; faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına, faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar bu hesaba, varlığın ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir.
2 – Diğer faaliyet alacakları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.
3 – Diğer faaliyet alacakları hesabında kayıtlı alacaklar için tahakkuk ettirilen faiz tutarı bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1 – Bu hesapta kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba alacak, 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına borç kaydedilir.
2 – Tahakkuktan yapılan terkin ve indirimler bu hesaba alacak, yılı içinde 600-Gelirler Hesabına (yılı geçtikten sonra 630-Giderler Hesabına) borç kaydedilir.
3 – Tahakkuk eden diğer faaliyet alacaklarından, tecil ve tehir edilenler bu hesaba alacak, 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 163 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 165 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3 – Bedelsiz olarak kuruma intikal eden arsa ve araziler tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
“5 – Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen arsa ve araziler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak ve 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3 – Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
“3 – Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen varlıklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4 – Bedelsiz olarak kuruma intikal eden binalar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
“3 – Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen binaların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4 – Bedelsiz olarak kuruma intikal eden tesis, makine ve cihazlar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
“8 – Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen tesis, makine ve cihazların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 173 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3 – Bedelsiz olarak kurumlara intikal eden taşıtlar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
“7 – Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen taşıtların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 175 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3 – Bedelsiz olarak intikal eden demirbaşlar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
“3 – Diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen demirbaşların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3 – Bedelsiz olarak kuruma intikal eden diğer maddi duran varlıklar, tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”
“2 – Başka idare veya kuruluşlara bedelsiz olarak devredilen varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 225 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle ilgilisine iade edilemeyen teminatlar, Hazineye gelir kaydedilmek üzere sürenin bitiminde illerde muhasebe müdürlüklerinin, ilçelerde ise malmüdürlüklerinin hesaplarına aktarılır. Bu işlemlere ilişkin muhasebeleştirme belgeleri beş iş günü içerisinde ilgili muhasebe birimine ayrıca gönderilir.” 
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 226 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“3 – Bu hesapta kayıtlı nakdi teminatlardan 4735 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre Hazineye gelir kaydedilecek olanlar bu hesaba borç, 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak kaydedilir.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 239 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 239 – (1) İlgili mevzuatı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına prim olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir.
(2) Tahsil edilen prim tutarlarının Kuruma gönderilmesi, düzenlenecek belgeler ile yapılacak diğer işlemler hakkında, ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“6 – Bedelsiz olarak kişilerden intikal eden ayni bağış ve yardımlar, tespit edilen değerleri üzerinden 600-Gelirler Hesabına alacak, ilgili varlık hesabına borç kaydedilir.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe 410 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“99 Diğer nazım hesaplar
990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı
MADDE 410/A – (1) Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 410/B – (1) Kiraya verilen duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1 – Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1 – Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir.
999 Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabı
MADDE 410/C – (1) Bu hesaba diğer nazım hesaplar hesap grubunda yer alan hesaplara yazılan tutarlar kaydedilir.
Hesabın işleyişi
MADDE 410/D – (1) Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1 – Diğer Nazım Hesaplar Hesap grubunda yer alan hesaplara borç kaydedilen tutarlar bu hesaba alacak kaydedilir.
b) Borç
1 – Diğer Nazım Hesaplar hesap grubunda yer alan hesaplara alacak kaydedilen tutarlar bu hesaba borç kaydedilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Bütçe hazırlama rehberi
EK MADDE 1 – (1) Bakanlıkça, bütçe uygulamalarını yönlendirmek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanır ve mahalli idare birimlerine duyurulur.”     
MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Diğer Güncel Haberler