DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

27 Mayıs 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27946

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİUSUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 408)

             1. Giriş

             213 sayılıVergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, vergi levhasıile ilgili düzenlemeler 1421, 1432, 1463, 1774 ve 2725 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve 2246 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılmıştır.

             6111 sayılıKanunun7 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayımerkezlerine, şubelerine, satışmağazalarına işsahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.”ibaresi “levhayıalmak zorundadırlar.”şeklinde değiştirilmişve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmışbulunmaktadır.

             Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhasısorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarasıdoğrulama ve vergi levhasıdoğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

             2.Kanuni Dayanak

             Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde “Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancıbasit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazançtutarlarıile bunlara isabet eden vergi miktarlarınıgösteren levhayıalmak zorundadırlar.  İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.”hükmüyer almaktadır.

             Söz konusu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden vergi levhasıuygulamasına ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

             2.1. Vergi LevhasıAlmak Mecburiyetinde Olanlar

             2.1.1. Gelir Vergisinde

             l. Ticari kazançsahipleri,

             2. Zirai kazançsahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncıfıkrasında sözüedilen yazıhaneyi açmışolanlar)

             3. Serbest meslek erbabı,

             Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrıayrı vergi levhasıalınacak ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrıayrı bulundurulacaktır.

             2.1.2. Kurumlar Vergisinde

             l. Anonim şirketler,

             2. Limited şirketler,

             3. Eshamlıkomandit şirketler,

             2.2. Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler

             Mükellefin;

             a) Adıve soyadı,

             b) Ticaret unvanı,

             c) İşyeri adresi,

             ç) Vergi kimlik numarası,

             d) Bağlıbulunduğu vergi dairesi,

             e) Vergi türü,

             f) İşe başlama tarihi,

             g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,

             h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)8,

             ı) Beyan edilen son üçyıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılıiçin tahakkuk eden vergiler,

             i) Gelir İdaresi Başkanlığıbilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

             Vergi levhasının muhtevası(Ek:1) de gösterilmiştir.

             2.3. Vergi Levhasının Alınmasıve Bulundurulması

             Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığıbilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

             Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır. Yazdırılan vergi levhalarının bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulundurulmasımecburidir.

             Bu şekilde alınan vergi levhalarıayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhasıüzerinde yer alan, sistem tarafından verilmişolan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Yukarıda sayılan meslek mensuplarının da vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacaklarıtabiidir.

             Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarında bu Tebliğin 2.2. bölümünde sayılan bilgilere yer verilecek, ancak matrah kısmında “Yeni İşe Başlama”ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarınımükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlıolduklarıvergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.

             Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermişolan mükellefler, beyanname verilmesini müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyükullanmak suretiyle vergi levhalarınıkendileri oluşturarak yazdıracaklar ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır. Beyanname verilme tarihinin kanuni süresinden sonra ancak 31 Mayıstan evvel olmasıhalinde ise mükelleflerin internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyükullanmak suretiyle vergi levhalarınıbu tarihe kadar yazdırabilecekleri tabiidir.

             Kazancıbasit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği şekilde erişebilecekleri gibi bağlıbulunduklarımeslek odalarıaracılığıyla da internet vergi dairesi üzerinden erişebilirler.

             Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarınıbeyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyükullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar, bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

             Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi levhalarınıbeyannamelerini vermelerini müteakip bağlıolduklarıvergi dairesinden temin edeceklerdir.

             Ayrıca, mükellefler vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri halinde derhal bağlıolduklarıvergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak suretiyle söz konusu hatanın düzeltilmesini talep edecekler, düzeltmeyi müteakip yeni vergi levhasınıinternet vergi dairesinden oluşturup bu Tebliğde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

             Diğer taraftan, mükelleflerin işlerini terk etmeleri durumunda vergi levhalarının vergi dairesine iade edilmesinin gerekmediği tabiidir.

             2.4. Vergi Levhasının İsteyen Mükellefler Tarafından Asılmasıve Yayımlanması

             Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarınıişyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.

             2.5. Vergi Levhalarının BulundurulacağıYerler

             Vergi levhasıalmak mecburiyetinde olan mükellefler bu Tebliğin 2.2. bölümünde sayılan bilgileri ihtiva eden levhalarıişyerlerinin;

             a) Merkezlerinde,

             b) Şubelerinde,

             c) Satışmağazalarında,

             ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıklarıyazıhanelerinde,

             d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığınıifade ettiğinden, diğer işkollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhasıbulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

             yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İşyerinde birden fazla kat veya reyon olmasıhalinde her kat veya reyon için ayrıbirer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

             Bu Tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhasıbulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarınıbaşka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarınıinternet vergi dairesinden ihtiyaçduyduklarıadet kadar çıktıalabileceklerdir.

             2.6. Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi

             Bu Tebliğin 2.1. bölümünde sayılan mükelleflerin, ticaret unvanı, işyeri adresi, bağlıolduklarıvergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarınıinternet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyükullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır. 

             2.7. Vergi LevhasıBulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza

             Bu Tebliğe göre vergi levhasıalmak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasınıbulundurmak mecburiyetinde olduklarıyerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncümaddesinin (4) numaralıbendine istinaden özel usulsüzlük cezasıkesilecektir.

             3. E-Vergi LevhasıSorgulama Hizmeti

             Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhasısorgulamasıyapabileceklerdir. Münferit sorgulamalar için hizmet verecek bu uygulama ile bir mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilerine ulaşılabilecektir. Çoklu sorgulamalar için ise vergi levhasıdoğrulama hizmetinden yararlanılabilecektir.

             4. Vergi Kimlik NumarasıDoğrulama ve Vergi LevhasıDoğrulama Hizmetleri

             4.1. Vergi Kimlik NumarasıDoğrulama Hizmeti

             Maliye Bakanlığı, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi paylaşım servisleri aracılığıyla vergi kimlik numarasıdoğrulama hizmeti sunabilir. Bu hizmet ile fatura düzenleme veya diğer işlemlerinde muhataplarının vergi kimlik numarasına ihtiyaçduyan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yapılan mükellefin vergi kimlik numarasıveya TC kimlik numarasıanahtar alan olmak kaydıyla sorgulanan mükellefin, vergi kimlik numarasının doğruluğunu, faal mükellef olup olmadığınıve unvanınısorgulayabileceklerdir.

             4.2. Vergi LevhasıDoğrulama Hizmeti

             Özel/kamu kurum ve kuruluşları, bu hizmeti kullanarak kendilerine sunulan vergi levhasının onay kodu ile vergi levhasının doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirler.

             Bu hizmetten yararlanan özel/kamu kurum ve kuruluşlarına, sorgulama yaptıklarıvergi levhasıgüncel değilse “Bu mükellefin yeni vergi levhasıbulunduğu”kendilerine mesajla bildirilecektir. İstenmesi durumunda da güncel vergi levhasıgösterilecektir.

             Vergi levhasıdoğrulamasıyapılan mükellefin sorgulama anıitibariyle işi terk etmişolduğu durumlarda, bu hizmetten yararlananlara sorgulama yapılan vergi levhasıile birlikte mükellefin işi terk ettiği hususu, terk tarihi de belirtilerek sorgulama sonucunda gösterilecektir.

             Maliye Bakanlığı, uygun gördüğüözel/kamu kurum ve kuruluşlarına bu hizmeti vergi kimlik numarasıveya TC kimlik numarasıanahtar alan olmak üzere kullandırabilir.

             5. GeçişHükümleri ile Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

             2010 yılına ilişkin olarak 3568 sayılıKanuna göre yetki almışmeslek mensuplarıveya vergi dairelerince vergi levhasıtasdik edilmeyecek; yürürlükten kaldırılmışolan tebliğlerdeki esaslara göre alınmışvergi levhalarıyeni vergi levhalarının alınmasından itibaren kullanılmayacaktır. 

             2010 yılına münhasır olarak, gelir (kazancıbasit usulde vergilendirilenler dâhil) ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuşvergi levhalarını1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden çıktıalacaklar ve bu Tebliğde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

             143 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Vergilerin ilanı ve vergi levhası” başlıklı III’üncü bölümü, 146 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin I’inci bölümünün 2/b kısmının son paragrafı, 177 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin “Vergi levhası” başlıklı II’nci bölümü, ayrıca 142 ve 272 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 224 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (4) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

             22 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin9 Levha Asma Mecburiyeti başlıklı I-B bölümünde “Bu suretle fiyatlarını vergi dâhil tek tutar olarak belirleyen mükellefler, ‘FİYATLARIMIZA KATMA DEĞER VERGİSİ DÂHİLDİR’ ibaresini taşıyan en az (20 cm x 30 cm) ebadında bir levhayı işyerlerinde müşterilerin görebileceği bir yere asmak ve vitrinlerinin bulunması halinde; aynı ebatta, aynı ibareyi taşıyan ikinci bir levhayı da müşterilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde vitrinlerine koymak mecburiyetindedirler.” ifadesi yer almaktadır. Mezkûr Tebliğin bahsedilen bölümü, işbu Tebliğin yayımından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre mükelleflerin söz konusu levhayıasmak veya vitrinlerine koymak mecburiyeti bu Tebliğin yayımından itibaren bulunmayacaktır. 

             Tebliğolunur.

——————————————

1 19.02.1981 tarihli ve 17256 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

216.07.1981 tarihli ve 17402 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

322.10.1982 tarihli ve 17846 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

409.05.1987 tarihli ve 19455 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

513.04.1999 tarihli ve 23665 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

607.04.1999 tarihli ve 23659 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

725.02.2011 tarihli ve 27857 sayılıMükerrer ResmîGazete’de yayımlanmıştır.

8 Bu bilgi sadece e-vergi levhasısorgulama ve vergi levhasıdoğrulama hizmetinde yer alacaktır.

924.05.1986 tarihli ve 19116 sayılıResmîGazetede yayımlanmıştır.

27 Mayıs 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27946

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİUSUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 408)

             1. Giriş

             213 sayılıVergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, vergi levhasıile ilgili düzenlemeler 1421, 1432, 1463, 1774 ve 2725 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve 2246 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılmıştır.

             6111 sayılıKanunun7 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayımerkezlerine, şubelerine, satışmağazalarına işsahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.”ibaresi “levhayıalmak zorundadırlar.”şeklinde değiştirilmişve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmışbulunmaktadır.

             Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhasısorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarasıdoğrulama ve vergi levhasıdoğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

             2.Kanuni Dayanak

             Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde “Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancıbasit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazançtutarlarıile bunlara isabet eden vergi miktarlarınıgösteren levhayıalmak zorundadırlar.  İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.”hükmüyer almaktadır.

             Söz konusu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden vergi levhasıuygulamasına ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

             2.1. Vergi LevhasıAlmak Mecburiyetinde Olanlar

             2.1.1. Gelir Vergisinde

             l. Ticari kazançsahipleri,

             2. Zirai kazançsahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncıfıkrasında sözüedilen yazıhaneyi açmışolanlar)

             3. Serbest meslek erbabı,

             Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrıayrı vergi levhasıalınacak ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrıayrı bulundurulacaktır.

             2.1.2. Kurumlar Vergisinde

             l. Anonim şirketler,

             2. Limited şirketler,

             3. Eshamlıkomandit şirketler,

             2.2. Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler

             Mükellefin;

             a) Adıve soyadı,

             b) Ticaret unvanı,

             c) İşyeri adresi,

             ç) Vergi kimlik numarası,

             d) Bağlıbulunduğu vergi dairesi,

             e) Vergi türü,

             f) İşe başlama tarihi,

             g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,

             h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)8,

             ı) Beyan edilen son üçyıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılıiçin tahakkuk eden vergiler,

             i) Gelir İdaresi Başkanlığıbilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

             Vergi levhasının muhtevası(Ek:1) de gösterilmiştir.

             2.3. Vergi Levhasının Alınmasıve Bulundurulması

             Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığıbilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

             Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır. Yazdırılan vergi levhalarının bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulundurulmasımecburidir.

             Bu şekilde alınan vergi levhalarıayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhasıüzerinde yer alan, sistem tarafından verilmişolan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Yukarıda sayılan meslek mensuplarının da vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacaklarıtabiidir.

             Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarında bu Tebliğin 2.2. bölümünde sayılan bilgilere yer verilecek, ancak matrah kısmında “Yeni İşe Başlama”ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarınımükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlıolduklarıvergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.

             Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermişolan mükellefler, beyanname verilmesini müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyükullanmak suretiyle vergi levhalarınıkendileri oluşturarak yazdıracaklar ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır. Beyanname verilme tarihinin kanuni süresinden sonra ancak 31 Mayıstan evvel olmasıhalinde ise mükelleflerin internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyükullanmak suretiyle vergi levhalarınıbu tarihe kadar yazdırabilecekleri tabiidir.

             Kazancıbasit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği şekilde erişebilecekleri gibi bağlıbulunduklarımeslek odalarıaracılığıyla da internet vergi dairesi üzerinden erişebilirler.

             Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarınıbeyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyükullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar, bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

             Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi levhalarınıbeyannamelerini vermelerini müteakip bağlıolduklarıvergi dairesinden temin edeceklerdir.

             Ayrıca, mükellefler vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri halinde derhal bağlıolduklarıvergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak suretiyle söz konusu hatanın düzeltilmesini talep edecekler, düzeltmeyi müteakip yeni vergi levhasınıinternet vergi dairesinden oluşturup bu Tebliğde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

             Diğer taraftan, mükelleflerin işlerini terk etmeleri durumunda vergi levhalarının vergi dairesine iade edilmesinin gerekmediği tabiidir.

             2.4. Vergi Levhasının İsteyen Mükellefler Tarafından Asılmasıve Yayımlanması

             Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarınıişyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.

             2.5. Vergi Levhalarının BulundurulacağıYerler

             Vergi levhasıalmak mecburiyetinde olan mükellefler bu Tebliğin 2.2. bölümünde sayılan bilgileri ihtiva eden levhalarıişyerlerinin;

             a) Merkezlerinde,

             b) Şubelerinde,

             c) Satışmağazalarında,

             ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıklarıyazıhanelerinde,

             d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığınıifade ettiğinden, diğer işkollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhasıbulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

             yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İşyerinde birden fazla kat veya reyon olmasıhalinde her kat veya reyon için ayrıbirer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

             Bu Tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhasıbulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarınıbaşka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarınıinternet vergi dairesinden ihtiyaçduyduklarıadet kadar çıktıalabileceklerdir.

             2.6. Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi

             Bu Tebliğin 2.1. bölümünde sayılan mükelleflerin, ticaret unvanı, işyeri adresi, bağlıolduklarıvergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarınıinternet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyükullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır. 

             2.7. Vergi LevhasıBulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza

             Bu Tebliğe göre vergi levhasıalmak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasınıbulundurmak mecburiyetinde olduklarıyerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncümaddesinin (4) numaralıbendine istinaden özel usulsüzlük cezasıkesilecektir.

             3. E-Vergi LevhasıSorgulama Hizmeti

             Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhasısorgulamasıyapabileceklerdir. Münferit sorgulamalar için hizmet verecek bu uygulama ile bir mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilerine ulaşılabilecektir. Çoklu sorgulamalar için ise vergi levhasıdoğrulama hizmetinden yararlanılabilecektir.

             4. Vergi Kimlik NumarasıDoğrulama ve Vergi LevhasıDoğrulama Hizmetleri

             4.1. Vergi Kimlik NumarasıDoğrulama Hizmeti

             Maliye Bakanlığı, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi paylaşım servisleri aracılığıyla vergi kimlik numarasıdoğrulama hizmeti sunabilir. Bu hizmet ile fatura düzenleme veya diğer işlemlerinde muhataplarının vergi kimlik numarasına ihtiyaçduyan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yapılan mükellefin vergi kimlik numarasıveya TC kimlik numarasıanahtar alan olmak kaydıyla sorgulanan mükellefin, vergi kimlik numarasının doğruluğunu, faal mükellef olup olmadığınıve unvanınısorgulayabileceklerdir.

             4.2. Vergi LevhasıDoğrulama Hizmeti

             Özel/kamu kurum ve kuruluşları, bu hizmeti kullanarak kendilerine sunulan vergi levhasının onay kodu ile vergi levhasının doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirler.

             Bu hizmetten yararlanan özel/kamu kurum ve kuruluşlarına, sorgulama yaptıklarıvergi levhasıgüncel değilse “Bu mükellefin yeni vergi levhasıbulunduğu”kendilerine mesajla bildirilecektir. İstenmesi durumunda da güncel vergi levhasıgösterilecektir.

             Vergi levhasıdoğrulamasıyapılan mükellefin sorgulama anıitibariyle işi terk etmişolduğu durumlarda, bu hizmetten yararlananlara sorgulama yapılan vergi levhasıile birlikte mükellefin işi terk ettiği hususu, terk tarihi de belirtilerek sorgulama sonucunda gösterilecektir.

             Maliye Bakanlığı, uygun gördüğüözel/kamu kurum ve kuruluşlarına bu hizmeti vergi kimlik numarasıveya TC kimlik numarasıanahtar alan olmak üzere kullandırabilir.

             5. GeçişHükümleri ile Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

             2010 yılına ilişkin olarak 3568 sayılıKanuna göre yetki almışmeslek mensuplarıveya vergi dairelerince vergi levhasıtasdik edilmeyecek; yürürlükten kaldırılmışolan tebliğlerdeki esaslara göre alınmışvergi levhalarıyeni vergi levhalarının alınmasından itibaren kullanılmayacaktır. 

             2010 yılına münhasır olarak, gelir (kazancıbasit usulde vergilendirilenler dâhil) ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuşvergi levhalarını1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden çıktıalacaklar ve bu Tebliğde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

             143 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Vergilerin ilanı ve vergi levhası” başlıklı III’üncü bölümü, 146 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin I’inci bölümünün 2/b kısmının son paragrafı, 177 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin “Vergi levhası” başlıklı II’nci bölümü, ayrıca 142 ve 272 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 224 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (4) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

             22 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin9 Levha Asma Mecburiyeti başlıklı I-B bölümünde “Bu suretle fiyatlarını vergi dâhil tek tutar olarak belirleyen mükellefler, ‘FİYATLARIMIZA KATMA DEĞER VERGİSİ DÂHİLDİR’ ibaresini taşıyan en az (20 cm x 30 cm) ebadında bir levhayı işyerlerinde müşterilerin görebileceği bir yere asmak ve vitrinlerinin bulunması halinde; aynı ebatta, aynı ibareyi taşıyan ikinci bir levhayı da müşterilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde vitrinlerine koymak mecburiyetindedirler.” ifadesi yer almaktadır. Mezkûr Tebliğin bahsedilen bölümü, işbu Tebliğin yayımından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre mükelleflerin söz konusu levhayıasmak veya vitrinlerine koymak mecburiyeti bu Tebliğin yayımından itibaren bulunmayacaktır. 

             Tebliğolunur.

——————————————

1 19.02.1981 tarihli ve 17256 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

216.07.1981 tarihli ve 17402 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

322.10.1982 tarihli ve 17846 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

409.05.1987 tarihli ve 19455 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

513.04.1999 tarihli ve 23665 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

607.04.1999 tarihli ve 23659 sayılıResmîGazete’de yayımlanmıştır.

725.02.2011 tarihli ve 27857 sayılıMükerrer ResmîGazete’de yayımlanmıştır.

8 Bu bilgi sadece e-vergi levhasısorgulama ve vergi levhasıdoğrulama hizmetinde yer alacaktır.

924.05.1986 tarihli ve 19116 sayılıResmîGazetede yayımlanmıştır.

Diğer Güncel Haberler