DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 2012 yılı 37 sayılı İlke Kararı

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 2012 yılı 37 sayılı İlke Kararı

3 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28281
 
İLKE KARARI
 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     :   3       10/4/2012                                                                      Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          :   37     10/4/2012                                                                        ANKARA

 

YERLEŞİM ALANLARINDA; DAHA ÖNCEDEN VARLIĞI BİLİNMEYEN ANCAK

YENİ YAPILANMA, ALT YAPI ÇALIŞMALARI YA DA DOĞAL AFETLER

SONUCU ORTAYA ÇIKAN-ÇIKARILAN KÜLTÜR VARLIKLARININ

KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK

KURULU İLKE KARARI

 

Ülkemizde kentleşme hızının giderek ivme kazanmasının; insan ihtiyaçlarına uygun fiziki mekanların çeşitlenerek artmasına ve yeni alt yapı çalışmalarına yol açtığı, başta büyük kentlerimiz olmak üzere tüm eski kentlerin çekirdek yapılarının bozulup dönüşmekte olduğu, bu kentlerde mevcut alt yapının yetersiz kaldığı ve yeni ihtiyaçların bunlara eklenmesiyle (fiber optik kablo kanalları, doğalgaz iletim hatları, elektrik, su, telefon hatları, metro tünelleri vb.) modern yerleşmelerde, kent içinde sürekli altyapı için hafriyatlar yapıldığı hususları tespit edilmiştir.

Bu nedenle, sit alanı ilan edilerek kontrollü yeni yapılanmaya açılan ve müzesi denetiminde temel hafriyatları ve sondajları yapılan alanlarda sıkça kültür varlıklarına rastlandığı, doğal afetler sonucu da (tektonik hareketler, seller, toprak kaymaları vb.) yeraltında bulunan kültür varlıklarının açığa çıkabildiği Bakanlığımıza iletilen yazılı ve sözlü başvurulardan anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda;

• Her ne şekilde olursa olsun sit alanı olarak ilan edilen ya da henüz ilan edilmemiş yerlerde Bakanlıkça yaptırılan uzun süreli bilimsel arkeolojik kazılar dışında, açığa çıkan-çıkarılan taşınmaz kültür varlıklarının bilimsel yöntemlerle araştırılması, kazılarının yapılması, temizlenmesi ve uygun koruma yöntemleriyle yerinde teşhir edilerek kent arkeolojisine kazandırılmasının uygun olduğuna,

• Bu kültür varlıklarından, plan vermeyen, küçük boyutta olan ve yerinde korunmasına olanak bulunmayanların ilgili koruma bölge kurulunun kararıyla Bakanlığın uygun göreceği yere uzmanları denetiminde kaldırılabileceğine,

• Ortaya çıkan-çıkarılan kültür varlıkları; plan veren ya da tanımlanabilen bir mimariye sahipse, ait olduğu dönemin özgünlüğünü yansıtıyorsa, antik kent dokusuna aitse veya kazılar sürdürüldükçe bitişik ve komşu parsellerde de yayılma gösterir nitelikteyse (istidadında ise), boyutlarına bakılmaksızın, uygun koruma yöntemleriyle yerinde teşhir edilmesine,

• Bu kültür varlıkları özel mülkiyette ise kamu mülkiyetine geçirilmesinin sağlanmasına, kamu mülkiyetine geçirilemiyorsa tüm giderleri mülk sahibince karşılanmak üzere öncelikle bilimsel kazısı, korunması (projelendirme ve uygulama) ve yerinde teşhirinin sağlanmasına, mülk sahibinin bu alanda yapmak istediği uygulamalara Bakanlığın izni ve koruma bölge kurulunun uygun göreceği projeler kapsamında kültür varlıklarına zarar vermemek ve koruma kuramına aykırı olmamak koşuluyla izin verilebileceğine, izin kapsamında projeler üretilmeden önce, ilgili parsellerin proje alanı kapsamında plan tadilatının yaptırılmasının istenmesine,

karar verildi.

Diğer Güncel Haberler