DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
1- 18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete " Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
 
2- 3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete'de  "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yönetmelikle plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ilc projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlenmiş; 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
3- 27 Şubat 2017 Tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmî Gazete" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. 
 
4- 05.01.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
 
5- 8 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayınlanmıştır. 
 
5-11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete'de 474 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2017 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim
Ocak 2017 Cilt: 22 Sayı: 1 
 
 İçindekiler 
 
SUNUŞ........................................................................................2 
 
Mustafa Reşit HAZER 
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri………….…………….3 
 
Tahir TEKİN 
Kamu İhale Mevzuatımızda Yapılan Son Değişiklikler…………...14 
 
Gazi SERT 
Mekânsal Planlar…………………………………………………………….......19 
 
M. Lamih ÇELİK 
Belediye Personelinin 667 Sayılı KHK Kapsamında Kamu Görevinden Çıkarılma Süreci…….…....………….……..24 
 
Oktay ÇAMDELEN 
İşçilerin Kısmi Süreli Çalışması………………………………………..…...29 
 
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................31 
 
Selahattin YÜCEL 
Yargı Kararları..........................................................................36 
 
M. Necati YILDIZ 
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................39 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU 
Sorular ve Cevaplar..….............................................................45 
 
M. Necati YILDIZ 
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..….…...69 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Şubat 2017 Cilt: 22 Sayı: 2 
 
 İçindekiler 
 
SUNUŞ........................................................................................2 
 
Ufuk ÜNLÜ 
Yatırım Teşvik Sistemi Uygulamaları ve Teşvik Belgesi Sahibine Sağlanan Avantajlar….…………………..……..………………….…………….3 
 
Şadi ÜSTÜN 
Kamu İç Denetçi Sertifikası/Derecelendirilmesi ve Çözüm Bekleyen Sorunlar…….………………………………………………………….........9 
 
Ahmet ARSLAN 
Caddeye Cephesi Bulunan Binaların Bu Cephe veya Dış Tarafında Bulunmayan İlan ve Reklamlara İlişkin İlan ve Reklam Vergisi Hangi Belediyeye Aittir?.………….……..14 
 
Mustafa YAVUZ 
Belediye Şirketlerinin Borçlarından Dolayı Malvarlıklarının Tamamıyla Sorumluluğu………………..…......18 
 
Fatih KARACA 
Mahalli İdarelerde İş Sağlığı ve Güvenliği.…………………………....22 
 
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................29 
 
Selahattin YÜCEL 
Yargı Kararları..........................................................................36 
 
M. Necati YILDIZ 
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................39 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU 
Sorular ve Cevaplar..….............................................................41 
 
M. Necati YILDIZ 
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..….…...69 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Mart 2017 Cilt: 22 Sayı: 3 
 
İçindekiler 
 
SUNUŞ........................................................................................2 
 
Tahir TEKİN 
Taşınır Mal İşlemleri Sürecinde Aktörler...………….3 
 
Doç. Dr. Agâh ADAK
Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasında Kamu Görevlilerinin Usul ve Süreye İlişkin Sorumlulukları….……….........8 
 
S. Ruhi AYDEMİR
Belediye Toptancı Hallerinde Hal Kayıt Sistemi Uygulaması....12 
 
C. Sinan ÖZDEMİR
Kamu İşyerlerinde Sendikal Nedenle İş Sözleşmesi Feshi ve Sendikal Tazminat…….…………………………....17 
 
Salih ÇALAL 
Belediye Şirketlerinin Kurulma Nedenleri, Hukuki Dayanakları ve Faaliyet Alanları………………………..…......22 
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler............................................................29 
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................38 
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................41 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..….............................................................44 
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..….…...69 
 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Nisan 2017 Cilt: 22 Sayı: 4 
 
İçindekiler 
 
SUNUŞ........................................................................................2 
 
Şadi ÜSTÜN 
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Teşekkülü, Görev, Yetki,  Sorumlulukları ve Temel Sorunları….………….3 
 
Ahmet ARSLAN 
Hangi Tür Hizmet İşlerinde Kıdem Tazminatı Kamu İdaresi Tarafından Ödenir?…..………………………….........9 
 
Serkan ATLIHAN 
Harcırah Ödemelerinde Yatacak Yer Temini (Konaklama)…....13 
 
Mustafa ŞEN 
İş Kazası Kavramı ve İş Kazası Sigortasından Sağlanan Haklar..16 
 
Hasan ACILAR 
Belediyelerde Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamındaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi.……………..…......24 
 
Yayın Kurulu 
Genelgeler ve Görüşler............................................................31 
 
Selahattin YÜCEL 
Yargı Kararları..........................................................................38 
 
M. Necati YILDIZ 
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................41 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU 
Sorular ve Cevaplar..….............................................................43 
 
M. Necati YILDIZ 
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..….…...69 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Mayıs 2017 Cilt: 22 Sayı: 5
 
İçindekiler 
 
SUNUŞ........................................................................................2 
 
Recep DEMİR
Yapı Kullanma İzni ve Yapım Faaliyetlerine Ait Vergi ve Sigorta Prim Borçlarının Yapı Müteahhidi Tarafından Ödenmemiş Olması Halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmesi……….….3 
 
İbrahim HALICI
İhalelerde Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Birbirinden Ayırımında ve Doğal Bağlantı Kurulmasında Yaşanan Sorunlar…………………………………………….....…………………………........10 
 
Erdoğan DEDEOĞLU
Kamu İdareleri Tarafından Hazırlanacak Faaliyet Raporları....17 
 
Mustafa YAVUZ
Yerel Yönetim Şirketlerinde Esas Sözleşmenin Değiştirilme Usulü………………………………….….……………………...22 
 
Recep GÜNER
Taşeronun Almadığı Önlemlerden Dolayı Belediyelere Ait İşyeri Mühürlenir mi?.....……..………..………………………...26 
 
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................29 
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................38 
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................41 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..….............................................................44 
 
M. Necati YILDIZ Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Haziran 2017 Cilt: 22 Sayı: 6
 
İçindekiler 
 
SUNUŞ........................................................................................2 
 
İbrahim HALICI 
Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespiti…………..……….….3 
 
Süleyman Ruhi AYDEMİR 
Toptancı Hal Hakem Heyetleri….…….....…………………………........10 
 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR 
İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerine Belediye İşçilerinin Uymaması ve Sonuçları…………....15 
 
Ahmet SANDAL 
Yeni Bir Mevzuat ve Uygulama: Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği….…………………....18 
 
Salih ÇALAL 
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Özellik Arz Eden Durumlar.....26 
 
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................34 
 
Selahattin YÜCEL 
Yargı Kararları..........................................................................39 
 
M. Necati YILDIZ 
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................41 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU 
Sorular ve Cevaplar..…........................................................45 
 
M. Necati YILDIZ 
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69
 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Temmuz 2017 Cilt: 22 Sayı: 7 
 
 İçindekiler 
 
SUNUŞ........................................................................................2 
 
Ahmet SANDAL 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğiyle Getirilen Yenilikler…............3 
 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR 
Bazı Belediye Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler…….……….11 
 
Süleyman Ruhi AYDEMİR 
Belediye Toptancı Halleri Nasıl Yönetilir….……………………........16 
 
Mustafa YAVUZ 
Belediye Şirketlerinin Harcırah Kanunu Karşısındaki Durumu.................................22 
 
Ahmet ARSLAN 
Kamu İdarelerine Sunulan Mali Tablolar Damga Vergisine  Tabi Tutulur mu?..…..…………………………....26 
 
Yayın Kurulu 
Genelgeler ve Görüşler............................................................30 
 
Selahattin YÜCEL 
Yargı Kararları..........................................................................42 
 
M. Necati YILDIZ 
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................46 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU 
Sorular ve Cevaplar..….............................................................49 
 
M. Necati YILDIZ Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69  
 
 
 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ağustos 2017 Cilt: 22 Sayı: 8

 

 İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

 

Ufuk ÜNLÜ

Anonim Şirket Statüsündeki Belediye Şirketlerinin Ticari Hayattan Çekilmeleri; Sona Erme ve Tasfiye….3

 

Salih ÇALAL

Belediye Şirketlerinin Belediye Yönetimleri İle İlişkileri ve Yenileme Alanlarındaki Uygulamaları………13

 

Halil İbrahim AZAK

Açık İhale Usulünde Tek Geçerli Teklifin İhale Yetkilisince İptalinin Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi…….……...20

 

Mustafa ŞEN

Süresi İçinde Ödenmeyen Sosyal Güvenlik Primi ve Diğer Alacakların Korunması ve Takibi....…...25

 

Mustafa SÖKMEN

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tespiti ve Sınır Değer Hesaplaması...31

 

Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................37

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................40

 

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................44

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….........................47

 

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69 

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Eylül 2017 Cilt: 22 Sayı: 9

 

İçindekiler

 

SUNUŞ........................................................................................2

 

Osman Can YENİCE

Belediyelerde Yap-İşlet Modeli Uygulaması Nasıl Olabilir?……..3

 

Gazi SERT

Yeni İmar Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler.……………….………..6

 

Ufuk ÜNLÜ

Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Anlayışının Gelişimi..10

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Kamu Kurumlarına İşçi Alımı....……………………………………….…...19

 

Süleyman Ruhi AYDEMİR

Toptancı Hallerinde Bakanlığın ve Belediyelerin Denetim Yetkisi…………………………………………………………………………………..23

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……......................................................30

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................37

 

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................41

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................43

 

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69