DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Yerelbilgi Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Genelge
Yerelbilgi Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genelgesi Genelgesi Yayımlanmıştır. Sistemehttps://formyerelbilgi.csb.gov.tradresinden..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

2-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

3-09 Ağustos 2022 Tarihli ve 31918 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

4-03 Ağustos 2022 Tarihli ve 31912 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)" yayımlanmıştır.

5- 29 Temmuz 2022 Tarihli ve 31907 Sayılı Resmî Gazete'de "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yayımlanmıştır.

6- 26 Temmuz 2022 Tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)" yayımlanmıştır.

 

 

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

18 Ağustos 2022 Tarihli ve 31927 Sayılı Resmî Gazetede " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını” şeklinde, (ğğğ) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “iskan edilemez” ibaresinden sonra gelmek üzere “ trafo ve enerji odası yapılamaz” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “trafo,” ibaresinden sonra gelmek üzere “parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” ibaresi eklenmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent ve (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“5) 5000 m2 ve üzeri parklarda parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen, ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun yürüyüş ve koşu parkuru,”

“5) Alanın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri ile ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun yürüyüş ve koşu parkuru,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Doğalgaz tesis edilecek binalarda bu tesisatın; tüm bağımsız bölümler için bağımsız bölüm girişine konulabilecek doğalgaz sayacına kadar ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili standartlara göre projelendirilerek yapılması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “uygulamaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili dağıtım şirketinden gerekli izinler alınmak şartıyla katı ve sıvı yakıtlı sistemlerden doğalgaz yakıtlı sistemlere dönüşüm uygulamaları ve bağımsız bölümlere tesis edilecek doğalgaz tesisatı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ticaret + Konut kullanımlı yapılaşmış parsellerde kullanım oranı

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Uygulama İmar Planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş alanlarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1/7/2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80’i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğe ulaşmak için linki tıklayınız.

Diğer Güncel Haberler