DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
1- 18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete " Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
 
2- 3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete'de  "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yönetmelikle plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ilc projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlenmiş; 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
3- 27 Şubat 2017 Tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmî Gazete" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. 
 
4- 05.01.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
 
5- 8 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayınlanmıştır. 
 
5-11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete'de 474 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2014 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ocak 2014 Cilt: 19 Sayı: 1

İçindekiler

SUNUŞ...............................................................................................................................................................2
Mustafa Reşit HAZER
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri….............…......3
Tahir TEKİN - Alaaddin KAHRAMAN
Harcama Süreci ve 4734 Sayılı Kanuna Göre Yürütülen İhale Sürecinde Birleşemeyecek Görevler ile
Sürece İlişkin Olarak Mevzuattan Kaynaklanan Bazı Kısıtlamalar…………...........................…...............14
Mahmut ÇOLAK
Mahalli İdarelerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Sigor-ta Primine Esas Kazanç Matrahı ve
Prim Oranları…...............................................................................................................................………..…....19
Soner ALTAŞ
Belediye Şirketlerinde Ticari Defterlere İlişkin Yükümlülükler ve Sorumluluklar-I.………………….…...27
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler........................................................................................................................................33
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .....................................................................................................................................................37
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …...................................................................................................................39
Recep DEMİR –
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..….....................................................................................................................................42
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….……..................................................……..…..…..….…..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Şubat 2014 Cilt: 19 Sayı: 2

İçindekiler
SUNUŞ.......................................................................................2
İbrahim HALICI
Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerin Tespitinde Yetki Değişikliği…..…......3
Ahmet SANDAL
Ülkemizde Çevre Denetimi (Mevzuat ve Uygulamalar).............8
Halil İbrahim AZAK
Kamu İhale Kanunu’nun 22/D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin ve Uygulanması………………………..…....15
Soner ALTAŞ
Belediye Şirketlerinde Ticari Defterlere İlişkin Yükümlülükler ve Sorumluluklar-II..…………………………….…...23
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR –
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................38
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…..…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mart 2014 Cilt: 19 Sayı: 3

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
İsmail DESTAN
Belediyelerde Başka Kurumdan Geçici Olarak Görevlendirilen Personele Yapılan Ödemeler…3
Yavuz YILDIRIM - Alaaddin KAHRAMAN
Bilgi ve Belgelere Erişim Yolları-I…………………………………............7
Ufuk ÜNLÜ
Kooperatife Ait Arsaya Belediye Tarafından Kamulaştırmasız El Konulması Nedeniyle Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi….13
Rızkullah ÇETİN
Emlak Vergisi Bildiriminin Geç Yapılması Halinde Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler…  ……………………………………………….16
Murat ARAPGİRLİ
Kamu Görevlerinden Ayrılanların İhalelere Katılması……..…....19
Oktay ÇAMDELEN
10.02.2014 Tarihli ve 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Bazı Harç ve Vergilerin Geçmişe Yönelik Olarak Yeniden Belirlenmesi Sonucunda Yaşanan Sorun……………………..24
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................27
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR –
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................38
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Nisan 2014 Cilt: 19 Sayı: 4
 
İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Osman ÖZKAN
Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğüne Atanma Koşulları……….....…......3
Şadi ÜSTÜN
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Kapsamında Etik ile İlgili Temel Kavramlar…….....9
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
İş Kanununa Göre İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı………………….14
Yavuz YILDIRIM - Alaaddin KAHRAMAN
Bilgi ve Belgelere Erişim Yolları-II………………………………............19
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................26
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................36
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................38
Recep DEMİR –
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................42
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…..…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mayıs 2014 Cilt: 19 Sayı: 5

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Hasan KILIÇ - Alaaddin KAHRAMAN
Sayıştay İlamlarının, İlamların İcrasına Özgü Takip Usulü İle İcra Edilmesi Mümkün mü?............3
Metin BİROL
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Belediyelere Ge-tirdiği Yükümlülükler……..........9
Mahmut ÇOLAK
21 Soru Cevapla Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği….....18
Av. Taha Erdinç BÜLBÜL
Vakıf Üniversiteleri İmar Plan Değişikliklerinde Belediye Harç ve Ücretlerinden Muaf mı?.........24
Murat ARAPGİRLİ
Hizmet Alımı İhalelerinde Kıdem Tazminatı Sorunu……..……….26
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................35
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................39
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................40
Recep DEMİR –
Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................45
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..71

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Haziran 2014 Cilt: 19 Sayı: 6
 
 
İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
M. Arif YORDAM
Belediyelerin Kuruluşlarla İlişkileri ve Taşınmaz Tahsis Etmesi..3
Tahir TEKİN
Yapım işlerinde Muayene-Kabul ve Geçici Kabul Noksanları...10
Mehmet AKSOY
Kamu Görevinden Ayrılan Gerçek Kişinin Yarısından Fazla His-sesine Sahip Olduğu Tüzel Kişilik Ayrılınan İdarenin İhalelerine Ne Zaman Katılmalıdır…….17
Şadi ÜSTÜN
Ülkemizde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine İlişkin Mevzuat Araştırması…………………………………………………….….....21
Ümit Arif HALICI
Belediyelerin Gelir Kalemleri ve Hazine Taşınmazlarının Satışından Belediyelere Kaynak Aktarılması…………..….....29
Oktay ÇAMDELEN
Memurların İzinlerini Yurt Dışında Kullanmak İstemesi Halinde Ayrıca Bir Onaya İhtiyaç Var mıdır?.........................................32
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................34
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................36
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................38
Recep DEMİR -Sebaatttin KARAKAYA -Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…..…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Temmuz 2014 Cilt: 19 Sayı: 7

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
İbrahim HALICI
Ruhsatsız/Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar Hakkında Uygulanan Yıkım Kararları....3
Salim DEMİREL
Sayıştay Kararları Çerçevesinde Yapım İşlerinde Teknik Perso-nel Bulundurma Zorunluluğu...12
Bülent BÜBER
Kamu İhale Mevzuatında Banka Referans Mektubu: Düzenle-meler ve Kararlar………….…….20
Şadi ÜSTÜN
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine İlişkin Genel Değer-lendirme ve Çözüm Önerileriç.....26
Raşit ULUBEY
Engellilerin Kamuya Devlet Memuru Olarak Alınmalarında Yeni Düzenlemenin Getirdikleri.....29
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................32
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................42
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................44
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................49
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…...….…..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ağustos 2014 Cilt: 19 Sayı: 8
 
 
İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Metin BİROL
Kamu İhale Kanunu Uygulama Yönetmeliklerinde Yapılan Değişikliklerin Getirdiği Önemli Hususlar.……....3
İsmet Zeki BÖKE
Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet-I…..……………….………………......8
Rızkullah ÇETİN
Kapatılan Mahalli İdarelerin (İl Özel İdaresi, Belediye, Köyler) Vergi Dairesine Olan Borçları Nasıl Takip ve Tahsil Edilecek?..16
Oktay ÇAMDELEN
İsteklinin Pazarlık Usulünde Davet Edilmemesi, İhale Dokümanı Almasına ve İhaleye Katılmasına Engel midir?......20
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................24
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................36
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................37
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…..…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Eylül 2014 Cilt: 19 Sayı: 9

İçindekiler
SUNUŞ.......................................................................................2
Hayrettin GÜNGÖR
Belediye Meclis Toplantısı ve Gündemi………………………………....3
Av. M. Lamih ÇELİK
Torba Yasada “Belediyenin Haczedilemeyen Malları”………......8
Ahmet ARSLAN
Torba Yasada Kamu İhale ve Kamu Mali Yönetimine İlişkin Önemli Düzenlemeler………….…….13
Murat ARAPGİRLİ
Taşıt Kiralama Hizmeti İhalelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar……………………….….....16
İsmet Zeki BÖKE
Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet-II……....……………………...….....28
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................35
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................37
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................38
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…...…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ekim 2014 Cilt: 19 Sayı: 10
 
 
İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
İbrahim HALICI
Belediyelerin Hizmet Alımı (Kiralama) Suretiyle Taşıt Edinmeleri……...3
Salim DEMİREL
Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler Sonrası Hizmet Alım İhaleleri......8
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
6552 Sayılı Torba Kanun ile (İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda) Yapılan Değişiklikler….11
Ufuk ÜNLÜ
Değişen İdari Alanda Değişmeyen İdari Sorumluluk..…….….....18
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................27
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................39
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…...…..….…..71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Kasım 2014 Cilt: 19 Sayı: 11
İçindekiler
SUNUŞ.......................................................................................2
Emin BARDAKÇI
Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleşen Alımlarda Yapılan Usulsüzlükler; İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturur mu?.....3
Tahir TEKİN-Yavuz YILDIRIM
4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Hizmet Alımları ve Bu Kapsamda Çalışanların Haklarına İlişkin Olarak 6552 Sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Düzenlemeler…...7
Erdoğan DEDEOĞLU
Belediye Kanununda 10.09.2014 Tarihli ve 6552 Sayılı Torba Yasa ile Yapılan Değişiklikler….13
Abdullah EMEKTAR
Belediye Meclisi ile Encümenin Görev ve Yetkileri..……...….....18
Murat ARAPGİRLİ
Hizmet Alımlarında Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler Matrahının Belirlenmesi…....29
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................34
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................39
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................43
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................46
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….……….…..71
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Aralık 2014 Cilt: 19 Sayı: 12
 
İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ
Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Kuruluş İşlemleri ve Denetimi…………..3
İbrahim HALICI
Belediyeleri İlgilendiren İdari Para Cezaları 2015 Yılında % 10,11 Oranında Zamlı Uygulanacak.......9
Metin BİROL
Memur Olmayan Kişinin Zimmet Suçu İşlemesi…….……….…….18
Ufuk ÜNLÜ
Belediyelerin Hizmet Sunumunda E-Belediyecilik Uygulaması….……...25
Ahmet ARSLAN
Kamu Personeline Yapılan Yiyecek Yardımının Vergisel ve Har-cırah Yönünden Yansımaları…33
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................35
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................40
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................41
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................46
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..71