DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ

Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ

6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete  Sayı : 27986
TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile alâkalı olarak, yatırımcı gerçek kişiler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak işlemlere ve istenilecek bilgi ve belgelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kıyı ve sahil şeridinde 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapı ve tesis yapmak için; imar plânı ve uygulama projesi onaylanmasına, kullanma izni veya irtifak hakkı alınmasına, yapı ruhsatına, inşaat ve uygulama safhasına, yapı kullanma izni, yatırım veya işletme belgesi ve işletme-geçici işletme - kısmi işletme izni verilmesine ilişkin iş ve işlemleri ve bu süreçlerdeki bütün kurum ve kuruluşları kapsar.

Hukukî dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

b) DLHİGM: Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünü,

c) DUGM: Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünü,

ç) GİTGM: Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünü,

d) YİGM: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünü,

e) KVMGM: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

f) MEGM: Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünü,

g) ÇEDPGM: Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğünü,

ğ) DKMPGM: Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

h) OGM: Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünü,

ı) Yatırımcı: Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na konu yapı ve tesisleri yapan veya yaptıran bütün kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişileri,

i) Yatırım: Sahil şeridinde, kıyıda veya dolgu alanında yapılabilecek kıyı yapı ve tesislerini,

j) ÇED raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu,

k) Ön izin: Yatırımcılar tarafından kıyıda, sahil şeridinde veya dolgu alanında yapılacak olan yapılara ilişkin olarak irtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; taşınmazın fiili kullanımı olmaksızın ifraz, tevhit, terk, Hazine adına tescil ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar plânının yaptırılması, değiştirilmesi veya uygulama projelerinin hazırlanması ve ilgili kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla MEGM’nce bedeli karşılığında verilen izni,

l) Fizibilite raporu: Yatırımcı tarafından kıyıda, sahil şeridinde ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili olarak, yatırımın gerekçesini, maliyetini ve finansmanını, kapasitesini, konumunu ve tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürecini, iş akış plânını ve diğer teknik açıklamaları ihtiva eden raporu,

m) Modelleme raporu: Yapımı plânlanan kıyı tesisinin bulunduğu deniz alanında geçerli olan meteorolojik, oşinografik ve topoğrafik şartların, su üstü seyrine etki oluşturan objelerin, tesise komşu olan diğer kıyı yapılarının ve deniz trafiğinin modellendiği sanal bir manevra alanında, tesise ve komşu tesislere yanaşıp-ayrılması öngörülen gerçek gemilerin tip ve tonajına uygun matematik gemi modellerine, köprüüstü simülatörü ortamında manevra yaptırılması neticesinde elde edilen analitik verilere dayalı olarak, gemiler ile kıyı yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan manevra risklerini tanımlayan ve derecelendiren teknik raporu,

n) Hidrografik ve oşinografik rapor: Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve incelemesine yönelik hazırlanan hidrografik rapor ile denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarının incelenmesine ilişkin olarak hazırlanan oşinografik raporu,

o) Hidrolik model deneyi: Teklif imar plânında yer alan kıyı tesisinin konum ve geometrisinin belirlenmesi, çevre kıyılarına etkisi ile kıyıyı korumak amacıyla alınacak yapısal önlemlerin tespiti için gerçekleştirilen fiziksel (labaratuar ortamında) veya numerik (sayısal) model deneyi çalışmasını,

p) Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu: Kıyı yapısının yapılacağı alanının zemin özelliklerini ve bu özelliklerden kaynaklanabilecek olası sorunları ortaya koyan, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getiren ve uygulama projelerini yönlendiren raporu

ifade eder.

Yapılacak yatırıma ilişkin başvuru

MADDE 5 – (1) Yatırımcı tarafından; kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin olarak hazırlanan yatırım teklif dosyası (YTD) ile birlikte ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Bakanlığa yapılan başvurular Bakanlıkça ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğüne iletilir.

(2) Yatırım teklif dosyasında aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gerekir.

a) Yatırımın yapılacağı alanın; 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır paftalar üzerinde, var ise onaylı çevre düzeni plânı, nâzım imar plânı veya uygulama imar plânı ile irtibatlandırılarak, yakın çevresine ilişkin mevcut durumu da gösterecek şekilde hazırlanan analiz paftası.

b) Teklif plân onama sınırları kapsamında kalan alanın, halihazır harita üzerine işlenmiş kadastral durumunu gösteren harita kadastro mühendisi tarafından onaylı pafta ve son bir ay içerisinde alınmış mülkiyet durumunu gösterir belge.

c) Onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan mer’i uygulama imar plânı üzerine, aynı pafta üzerinde onaylı tüm imar planlarını da gösterecek şekilde, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hususlar ve yapılacak kıyı yapısının boyutlarını ve özelliklerini de gösterecek şekilde hazırlanmış, 1/1.000 ölçekli uygulama imar plânı teklifi.

d) Yatırımın  niteliği, çevreye etkileri, istihdama katkısı ve kamu yararının tespitine yönelik verilerin de bulunduğu, bilgi, belge ve gerekçesi ile plân kararlarını ihtiva eden imar plânı açıklama raporu.

e) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış hidrografik ve oşinografik  rapor.

f) 15/3/2009 gün ve 27170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisleri Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ kapsamında hazırlanan fizibilite raporu. Kamu yatırımı olan projelerde, plân açıklama raporu yeterli kabûl edilir ve DUGM tarafından istenilmesi hâlinde, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı’na sunulan veya DUGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan fizibilite raporu üzerinden değerlendirme yapılır. 

g) DUGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan modelleme raporu. Bu rapor, teklif imar plânında yeralan kıyı tesisinin; şekil ve konumu, yakın çevresinde imar planı onaylı/onaysız mevcut kıyı tesis/tesisleri ile imar plânı onaylı henüz yapımı gerçekleşmemiş kıyı tesis/tesislerinin bulunması, gerek yapımı planlanan tesise, gerekse diğer tesis/tesislere yanaşıp ayrılacak gemilerin manevrası açısından birbirlerine çapariz verme olasılığının DUGM’nce değerlendirilmesi halinde istenir.

h) Planların ülke koordinat sisteminde (ITRF 96 datumuna göre) sayısal nüshası, çizimde kullanılan raster dosyalar var ise bu dosyalar ve plan raporunun kaydedildiği CD/DVD/harici bellek.

(3) Başvuru öncesi, fizibilite raporu ve modelleme raporu hazırlanmasına gerek olmadığına dair yatırımcı tarafından DUGM’nden görüş alınması hâlinde, bu raporların yatırım dosyasında bulunmasına gerek yoktur. Bu maddenin (4), (5), (6), (7) ve (8). fıkralarında belirtilen tesisler için “Fizibilite Raporu ve Modelleme Raporu” hazırlanıp hazırlanmamasına ilişkin ayrıca görüş alınmasına gerek yoktur.

(4) Yalnızca kıyı koruma yapıları (mahmuz, ayrık dalgakıran, batık dalgakıran v.b.) tahkimat ve akarsuların denize çıkış noktasında yapılan mahmuz yapıları niteliğinde olan kıyı yapılarına ilişkin imar planı tekliflerinde “Fizibilite Raporu”, “Modelleme Raporu” , “Hidrografik ve Oşinografik Rapor” ve “Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu”nun hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

(5) Mevcut onaylı planda esaslı değişiklik gerektirmeyen veya kullanımların niteliğini değiştirmeyen ilave, değişiklik ve revizyon imar plan tekliflerinde “Fizibilite Raporu”, “Modelleme Raporu” ve “Hidrografik ve Oşinografik Rapor”un hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

(6) Telekomünikasyon tesislerine ilişkin fiber optik kablo hatlarına dair başvurularda “Fizibilite Raporu”, “Modelleme Raporu” , “Hidrografik ve Oşinografik Rapor” ve “Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu”nun hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

(7) Rekreatif amaçlı kıyı düzenlemelerine ilişkin imar planı tekliflerinde “Fizibilite Raporu” , “Modelleme Raporu”, “Hidrografik ve Oşinografik Rapor” ve “Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu”nun hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

(8) Gemi inşa, gemi söküm, tersane, askeri amaçlı kıyı tesisleri, kumanya, su, yakıt temini amaçlı hizmet veren deniz araçlarının yanaştığı kıyı tesisleri, kılavuz botu ve romörkörlerin yanaştığı kıyı tesisleri, sportif, güneşlenme amaçlı iskeleler, deşarj boru hatları ile deniz aracı yanaşmayan/bağlanmayan her türlü yapı ve tesisler için “Fizibilite Raporu” ve “Modelleme Raporu”nun hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

(9) Tebliğin 5. maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca hazırlanacak imar planlarının onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan, ülke koordinat sistemine göre (ITRF 96 datumuna göre) hazırlanmış, ilgili idarece onaylı 1/1.000 ölçekli halihazır harita veya mer’i imar planı üzerine hazırlanması gerekmektedir. Ancak halihazır haritaların ITRF 96 datumuna göre hazırlanmasının teknik açıdan sorunlu olduğu bölgelerde, zorunlu kalınması halinde plan teklifleri farklı datumlarda ve yerel koordinat sisteminde hazırlanmış halihazır haritalar üzerine çizilebilir. Bu durumlarda planın ITRF 96 datumuna dönüştürülmüş sayısal nüshaları da CD/DVD/harici bellek ortamında yatırım teklif dosyası ile birlikte Bakanlığa teslim edilecektir.

(10) Yatırımcılarca tercih edilmesi halinde, MEGM’nden ön izin alındıktan sonra planlama süreci başlatılabilir. Bu durumda yatırımcı yatırım teklif dosyasındaki (a) ve (b) bentlerindeki evraklarla ilgili Defterdarlığa başvurabilir. MEGM’nce ön izin belgesi verildikten sonra Yatırım Teklif Dosyasında belirtilen evraklarla birlikte Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne başvurulur ve planlama süreci başlatılır. Ön izin alan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tekrar ilgili Defterdarlığa görüş sorulmaz. 

Yatırım teklif dosyasının incelenmesi

MADDE 6 – (1) Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nce; yatırımcı tarafından hazırlanan yatırım teklif dosyası 15 gün içerisinde incelenir. Yatırım teklif dosyasında eksiklik veya düzeltilmesi gereken hususların bulunması hâlinde, yatırım teklif dosyası eksiklikler tamamlanmak veya düzeltilmek üzere bu süre içerisinde ilgilisine iade edilir.

(2) Yatırım teklif dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması veya düzeltilmesi gereken hususların düzeltilmesinden sonra, Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü uzmanlarınca yatırım yapılacak alanda inceleme yapılır. Yatırım yapılacak alanın çevresinde mevcut veya imar plânı onaylanmış olmakla birlikte henüz inşaatına başlanılmamış kıyı yapıları veyahut da teklif hâlinde olan kıyı yapıları, 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır haritalara işlenerek, arazi tespit ve değerlendirme tutanağı düzenlenir.

(3) Yatırım teklif dosyası; ilgili bütün bilgi ve belgeler ve Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nce hazırlanan arazi tespit ve değerlendirme tutanağı ve ekleri ile birlikte, 3621 sayılı Kıyı Kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere ilgili Valiliğin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) gerekçeli görüşü ile Bakanlığa; yatırım teklif dosyasında bulunan evraklardan 5. maddenin 2. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen evrakların birer örnekleri ise, ön izin işlemleri için ilgili Defterdarlığa 15 gün içerisinde gönderilir.

Kurum görüşlerinin alınması

MADDE 7 – (1) Bakanlık; Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından gönderilen  yatırım teklif dosyasını 15 gün içerisinde inceler ve  uygun görülmesi hâlinde yatırım teklif dosyasını kurum ve kuruluşların görüşlerine sunar.

(2) Yatırım teklif dosyası ile birlikte kurum ve kuruluşlara gönderilecek evraklar ile kurum ve kuruluşlarca yapılacak inceleme ve değerlendirme usulü aşağıdaki gibidir.

a) Genelkurmay Başkanlığı’na;

1) İmar plânı teklifi (1 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),

gönderilir. Genelkurmay Başkanlığı, teklifin bulunduğu alanın 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca, askerî bölge veya askerî güvenlik bölgesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığı, kalıyor ise, söz konusu alan sınırları ve plân ve plân notlarına eklenecek hususlar yönünden değerlendirme yapar.

b) DUGM veya GİTGM'ne;

1) İmar plânı teklifi (2 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),

3) Yatırımın yapılacağı alanın; 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır paftalar üzerinde, var ise onaylı çevre düzeni plânı, nâzım imar plânı veya uygulama imar plânı ile irtibatlandırılarak, yakın çevresine ilişkin mevcut durumu da gösterecek şekilde hazırlanan analiz paftası (1 takım),

4) Gerekli görülmesi hâlinde fizibilite raporu (1 takım),

5) Gerekli görülmesi hâlinde modelleme raporu (1 takım),

gönderilir. DUGM veya GİTGM, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, seyir emniyeti ve deniz güvenliği ile teknik kriterler yönünden değerlendirme yapar.

c) DLHİGM'ne;

1) İmar plânı teklifi (2 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),

3) Onaylı hidrografik ve oşinografik rapor (1 takım),

4) Gerekli görülmesi hâlinde fizibilite raporu (1 takım),

5) Gerekli görülmesi hâlinde modelleme raporu (1 takım),

gönderilir. DLHİGM, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, yatırımlar ve projeler kapsamında değerlendirme yapar.

d) YİGM veya KVMGM'ne;

1) İmar plânı teklifi (1 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),

gönderilir. YİGM veya KVMGM, teklifin bulunduğu alanın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kültürel ve korunacak değerler yönünden sit alanı içerisinde kalıp kalmadığı, kalıyor ise, sit alanlarının sınırları ve plân ve plân notlarına eklenecek hususlar yönünden değerlendirme yapar.

e) ÇEDPGM'ne;

1) İmar plânı teklifi (2 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),

gönderilir. ÇEDPGM, 2872 sayılı Çevre Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, çevresel değerler ve bu değerlerin korunması açısından değerlendirme yapar.

f) Tarım İl Müdürlüğü'ne;

1) İmar plânı teklifi (1 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),

3) Kadastro durumunu gösterir onaylı halihazır pafta ve özel mülkiyet olması durumunda tapu senedi,

gönderilir. Tarım İl Müdürlüğü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanun ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili diğer mevzuat uyarınca, toprak değerleri ve su ürünleri kapsamında değerlendirme yapar.

g) İlgili Belediye veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na;

1) İmar plânı teklifi (1 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),

3) Kadastro durumunu gösterir onaylı halihazır pafta ve mülkiyet durumuna ilişkin belge,

gönderilir. İlgili Belediye veya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanın yakın çevresine ait onaylı imar plânı veya imar plânı çalışması bulunup bulunmadığı hususları yönünden değerlendirme yapar.

h) MEGM'ne;

1) İmar plânı teklifi (2 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),

3) Kadastro durumunu gösterir onaylı halihazır pafta ve özel mülkiyet olması durumunda tapu senedi (2 takım),

gönderilir. MEGM, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, ön izin ve tahsise ilişkin hususlar yönünden değerlendirme yapar. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un 12 nci maddesi kapsamında bu Kanun’un eki (1) sayılı Cetvel’de yer alan genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapan ilgili idarelerce ihale edilen projelere ilişkin plânlar; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşların kullanımındaki taşınmazlara (özelleştirme yapıldıktan sonra, özelleştirme kapsamı dışındaki ilâve alanlar hariç) ilişkin yapılan veya yapılacak plânlar ve Kamu idareleri tarafından hazırlanan imar plânı teklifleri kapsamında kalan alanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan projelere ilişkin plânlar ön izin işlemine tabi değildir. Bu plân tekliflerinde, yatırım teklifi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulduğundan, MEGM, herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın, yatırım dosyasında yer alan bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirme yapar ve ön izin sözleşmesine gerek kalmaksızın plâna ilişkin görüşünü Bakanlığa bildirir. Belirtilen bu plânlar dışındaki diğer plân tekliflerinde, teklif imar plânları, Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulacağından, ilgili Defterdarlıkça ön izin işlemleri herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın yürütülür. Defterdarlıkça düzenlenen ön izin sözleşmesi MEGM tarafından Bakanlığa gönderilir. Ön izin alınmış olması imar plânlarının mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez.

(3) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alan yatırımlara ilişkin imar plânı tekliflerinde; sadece Genelkurmay Başkanlığı’nın, MEGM, DLHİGM ve konusuna göre DUGM veya GİTGM’nün görüşleri alınır.

(4) İlave, değişiklik veya revizyon imar plânlarında;

a) Mevcut onaylı plânda, esaslı değişiklik gerektirmeyen ve kullanımların niteliğini değiştirmeyen konulara ilişkin ilave, değişiklik veya revizyon imar plânı tekliflerinde; MEGM, DLHİGM, ÇEDPGM ve konusuna göre DUGM veya GİTGM’nün görüşleri alınır.

b) Mevcut onaylı plânda, esaslı değişiklik gerektiren, mevcut kullanımların niteliğini değiştiren veya alana yeni kullanımlar getiren konulara ilişkin ilave, değişiklik veya revizyon imar plânı teklifleri; yeni yapılacak yatırım olarak değerlendirilir ve bu yatırımlarda yeni yapılacak yatırımlarda görüşleri alınacak kurum ve kuruluşların görüşleri alınır.

(5) Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafından geçen fiber optik kablolar, boru hatları ve EPDK tarafından lisansı alınmış enerji yatırımlarına ilişkin imar plânlarında, Genelkurmay Başkanlığı’nın, MEGM ve DUGM, DLHİGM ve ilgisine göre Botaş veya EPDK’nın görüşleri alınır.

(6) Bakanlık, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar dışında kalan ve teklif imar plânı ile ilgisi olan başka kurum ve kuruluşların da kendi mevzuatları çerçevesinde görüşlerini alabilir.

(7) Çevreye olan etkileri de dikkate alınarak takılıp sökülebilir nitelikte ve tamamı ahşap malzeme veya çelik boru kazık ya da teknolojik gelişmeler dahilinde üretilen diğer malzemeler üzerine ahşap kaplama kullanılmak veya ponton da dahil olmak üzere yüzer elemanlardan inşa edilecek ahşap veya çelik ayaklı hafif yapı niteliğindeki ahşap iskelelerin yapımına dair usul ve esaslarla, yapım süreci, kullanım amaçları, fonksiyonları ve diğer kriterlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(8) Bakanlıkça yatırım teklifine ilişkin görüşüne başvurulan kurum ve kuruluşlar, görüşlerini 45 gün içerisinde bildirirler. Ancak, görüş oluşturabilmesi için, ilâve tetkik veya ön izin verilmesi gibi işlemler sebebiyle ek bir süreye ihtiyaç duyulması hâlinde, görüş verecek kurum veya kuruluşun talebi hâlinde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak ek süre verilebilir. Görüş talebine ilişkin yazının tarihi itibari ile ek süre hariç olmak üzere, 45 gün içerisinde görüş bildirmeyen kurum ve kuruluşun uygun görüş verdiği kabûl edilir.

Teklif imar plânının onaylanması

MADDE 8 – (1) Bakanlık; yatırım yapılacak alana ilişkin olarak hazırlanan yatırım teklif dosyasını ve teklif plânı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde 15 gün içerisinde inceler ve 3621 sayılı Kıyı Kanun’un 7 nci maddesine göre onaylanmak üzere, Bakan onayına sunar. Teklife konu yatırımın, içerik yönünden tamamlayıcısı niteliğinde olan ve kıyı kenar çizgisinin kara tarafında bulunan bölümleri var ise, bu alanlar, plânlamaya dahil edilir ve teklifin bütünlüğünün ve işleyişinin kolaylaştırılması maksadıyla, 3621 sayılı Kıyı Kanun’un 7 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanun’un 9 uncu maddesi uyarınca onama yapılır. Onaylanan plânların ilân ve askı işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanun’un 8 inci maddesi uyarınca Valilik ve Belediyesi tarafından yerine getirilir.

(2) Onaylı imar plânlarında yapılacak ilave, değişiklik veya revizyon imar plân tekliflerinin onay işlemlerinde de (1) numaralı fıkrada belirtilen hususlara uyulur.

(3) Bakanlık tarafından, 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca onaylanan uygulama imar plânlarına ait plân paftaları, birer takım hâlinde aşağıdaki kurumlara gönderilir.

a) İlgili İl Özel İdaresi’ne,

b) İlgili Belediye’ye,

c) Genelkurmay Başkanlığı’na,

ç) Konusuna göre DUGM veya GİTGM’ne (2 takım),

d) DLHİGM’ne (2 takım),

e) Konusuna göre YİGM veya KVMGM’ne,

f) ÇEDPGM’ne,

g) MEGM’ne,

ğ) İlgili diğer kurum ve kuruluşlara,

h) İlgili Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) (2 takım)

(4) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki turizme dönük kullanımlar ile aynı alanlarda yer alan sahil şeritlerindeki günübirlik turizm alanlarının veya sahil şeridi dışındaki konaklama tesislerinin tamamlayıcısı ve devamı niteliğinde olan yapı ve tesislere ilişkin planlar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Özel Çevre Koruma Bölgeleri’ndeki planlar ise Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nca onaylanır. Bu alanlara ilişkin olarak; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, ilgili yönetmeliği ve bu tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla plan teklifine ilişkin başvuru bu kurumlara yapılacak ve plan onama süreci bu kurumlarca yürütülecektir.

(5) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler üzerinde yapılacak planlara dair onama işlemi; 5398 sayılı Kanun uyarınca özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca; ihalesi yapılıp özel sektöre devri yapıldıktan sonra ise, Bakanlıkça yapılır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanacak imar planlarına ilişkin olarak; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, ilgili yönetmeliği ve bu tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla plan teklifine ilişkin başvuru bu kuruma yapılacak ve plan onama süreci bu kurumca yürütülecektir.

(6) 4. ve 5. fıkralarda belirtilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen plan tekliflerinde; Bakanlığa plan teklifine ilişkin görüş verebilmesi amacıyla 5. Maddenin 2. Fıkrasında yer alan yatırım teklif dosyasında bulunması gereken belgelerden (a), (b), (c), (d) ve (h) bendlerindeki belgeler gönderilir.

Uygulama projelerinin incelenmesi ve onayı

MADDE 9 – (1) Yatırımcı tarafından, onaylı uygulama imar plânı ve bu plâna uygun olarak hazırlanan kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak alt yapı tesislerine ait;

a) Onaylı 1/1.000 ölçekli uygulama imar plânı,

b) Plân, kesit ve detayları ile birlikte uygulama mühendislik projeleri,

c) Teknik dayanakları ile birlikte statik, betonarme ve stabilite hesabı da dahil olmak üzere, her türlü hesabı,

ç) Kıyı yapısına ilişkin onaylı jeolojik-jeoteknik etüd raporu,

d) DLHİGM tarafından istenilmesi hâlinde, “Hidrolik Model Deneyi Raporu” (çalkantı, kumlama, stabilite v.b.),

e) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı,

f) Yapılacak yatırıma ait ilgili Defterdarlıktan alınmış ön izin belgesi ve var ise MEGM’den alınmış kullanma izin belgesi ve eki kroki,

g) Yapılacak yatırımın tersane, tekne imal ve çekek yeri olması hâlinde, onaylı imar plânına uygun 10/8/2008 gün ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  “Tersane, Tekne İmâl ve Çekek Yerleri Yönetmeliği”nde belirtilen kriterler dikkate alınarak hazırlanan Denizcilik Müsteşarlığı’nca onaylı tesis alanı organizasyonu ve yerleşim plânı,

onaylanmak üzere, ilgili bölge müdürlüğü vasıtasıyla DLHİGM’ne en az (5) nüsha olarak gönderir. DLHİGM, 45 gün içinde bu projeleri inceleyerek uygun bulması hâlinde onaylar ve onay işlemini, onaylı imar plânına paralel bir vaziyet plânı eşliğinde ilgili kurumlara yazılı olarak bildirir.

Kullanma izni veya irtifak hakkı

MADDE 10 – (1) Adına kullanma izni veya irtifak hakkı ihalesi yapılan, ancak gerekliliği dolayısıyla kendisine ön izin verilen yatırımcı tarafından kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talebinde bulunulması hâlinde;

a) Plân onama yazısı ve eki onaylı imar plânı,

b) DLHİGM’nce proje onama yazısı ve eki onaylı vaziyet plânı,

c) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde, bir turistik tesis veya devamı veyahut da tamamlayıcısı niteliğinde olan yatırımlarda “Turizm Yatırım Belgesi” ve “Kesin Tahsis Kararı”

ile birlikte MEGM’ne müracaat edilir.

Yapı ruhsatı

MADDE 11 – (1) Yatırımcı, kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapılara yapı ruhsatı almak için;

a) Onaylı imar plânı,

b) DLHİGM’nce onaylı uygulama projesi,

c) İlgili mevzuatları uyarınca istenilen ve yapı ruhsatında dikkate alınacak diğer bilgi ve belgeler,

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde, bir turistik tesis veya devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan yatırımlarda “Turizm Yatırım Belgesi” ve “Kesin Tahsis Kararı”,

d) MEGM'den kıyı tesisi ile ilgili “irtifak hakkı” veya “kullanma izni” verildiğine dair belgeler,

ile birlikte ilgili idaresine başvurur. İlgili idaresince, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca, 30 gün içinde başvuru değerlendirilerek yapı ruhsatı düzenlenir.

(2) Bütün işlemler tamamlanıp da inşaata başlanacağı zaman yatırımcı tarafından ilgili Liman Başkanlığına yazılı olarak bilgi verilir.

İnşaat ve uygulama

MADDE 12 – (1) Kıyı yapılarındaki altyapı tesislerine ait onaylı projelerin uygulanması safhasında denetim; sorumluluk yatırımcıya ait olmak üzere, DLHİGM’nce yürütülür. DLHİGM’nce inşaatın tamamlanması ve yatırımcının müracaatı üzerine, yatırımın, onaylı uygulama projesine uygun olarak tamamlandığı, onaylı imar plânına paralel bir vaziyet plânında inşaatı tamamlanan kısımlar işaretlenmek suretiyle, ilgili kurumlara bildirilir.

Yapı Kullanma İzni

MADDE 13 – (1) Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamen bitmesi hâlinde tamamı, kısmen kullanılması mümkün olan bölümlerin tamamlanması halinde ise, bu bölümler için, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre yapı kullanma izin belgesi verilir.

Yatırım ve işletme belgesi ile işletme, geçici işletme ve kısmi işletme izni alınması

MADDE 14 – (1) Yatırım belgesi alacak turizm amaçlı kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi turizm tesisleri ile ilgili yatırımlarda turizm yatırımı veya turizm işletme belgesi verilmesi işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Deniz Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılır.

(2) Yatırımcı tarafından, faaliyeti ile ilgili izin alınmak üzere, Denizcilik Müsteşarlığı’na (konusuna göre DUGM veya GİTGM) müracaat edilir. Denizcilik Müsteşarlığı; ilgili mevzuatı uyarınca sunulan belgeler ile birlikte kıyı yapı veya tesisini inceleyerek, 45 gün içerisinde izin ile ilgili başvuruyu sonuçlandırır. Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen “işletme izni” veya “geçici işletme izni” veyahut da “kısmi işletme izni”  yazılı olarak ilgili kurum ve kuruluşlara ve yatırımcıya bildirilir.

Uygulama

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ’de belirtilen süreçler, Bakanlık, MEGM, DLHİGM, DUGM ve GİTGM’nün görüşleri çerçevesinde belirlenmiştir. Bu süreci etkileyecek değişiklikler, bu Tebliğ’de imzası bulunan Bakanlık, MEGM, DLHİGM, DUGM ve GİTGM koordinasyonunda yapılır.

Bütün kurumların merkez ve taşra teşkilatları yukarıda tanımlanan süreçlere uymakla mükelleftir.

İstisnalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesiyle 4/9/2010 tarih ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, 4/9/2010 tarihinden önce ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne veya Bakanlığa gönderilen imar plânı teklifleri ile ihalesi yapılmış olan kamu yatırımlarına ilişkin teklifler hakkında uygulanmaz. 4/9/2010 tarihinden önce Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne veya Bakanlığa gönderilen imar plânı teklifleri müracaatın yapıldığı tarihteki mevzuata göre, 4/9/2010 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ise bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 
 

 

 

 

Diğer Güncel Haberler