DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

2- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 6/7/2018 tarihli ve 10 sıra nolu Genelgesiyle 1/7/201831/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları belirlenmiştir.

3- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

4-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

5-29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete-Mükerrer'de "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit edilmiştir.

6- 11 Kasım 2017  Tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484 ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Eğitim Semineri

Eğitim Semineri

Dernegimizce 

13-17 ARALIK 2018 tarihleri arasında

              BAKANLIK ONAYLI (Onaya ulaşmak için linki tıklayınız.)

The Sense De Luxe Hotel  Side, Manavgat/ANTALYA 'da 

Mahalli idarelerimizin karar organı üyelerini ve çalışanlarını bilgilendirilerek uygulamada karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek için GENEL EĞİTİM SEMİNERİ düzenlenecektir.

Seminere belediye başkanları, Belediye ve İl Özel İdarelerinin meclis üyeleri, genel sekreter ve yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, Belediye Müfettiş ve Yardımcıları, Birim Müdürleri ve personeli muhasebe yetkilileri ve mutemetleri, gerçekleştirme görevlileri, malî hizmetler biriminde çalışan personeller ile Belediyeye bağlı işletmelerin (su-otobüs ve tanzim satış işletmesi) müdür ve saymanları, Belediyelere bağlı Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüklerinin idareci ve personelleri, yazı işleri, personel, zabıta, itfaiye, temizlik, iktisat, fen işleri ve imar daire başkanları veya müdürleri ile birlik başkanları, meclis üyeleri, genel sekreterleri, muhasebe yetkilileri ile gerçekleştirme görevlileri, birlik personeli ayrıca diğer ilgili birim amirleri ve belediye personeli (memur, kadrolu ve geçici işçiler ile sözleşmeli personel) mahalli idarelere ait şirket yöneticileri katılabilir.

Otel ile bilgiler http://emirhotels.com/the-sense-de-luxe internet adresinden temin edinilebilir.

 

 

SEMİNER BAŞVURU FORMU

 

Katılımcının:

Adı Soyadı                           :…………………………….…………..

Unvanı                                :……………………………….…………

Kurumu                               :………………………………..…………

Fatura Kesilecek Kurum/Birim:……………………………………….….

Vergi Dairesi/Vergi No           : …………..………..……/……………

Fatura Adresi                        :………………………………………………

Telefonu      İş                      :…………..……………………………..

                  Cep                   :…………..………………………………….....

 

NOT:

1. Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneğinin T.C. Ziraat Bankası Akay Şubesi nezdindeki (Banka Kodu: 760) 5995950-5007 nolu hesabına (IBAN TR71 0001 0007 6005 9959 5050 07)  12.12.2018 tarihine kadar, seminere katılım bedelinin havale edilmiş olması gerekmektedir.

2. Katılacak personelin rezervasyonları,seminer başvuru formu ile birlikte banka dekontunu 0 (312) 425 36 80 numaraya fakslayıp, 0 (312) 417 03 75 - 0 (312) 425 16 01numaralı telefonlara bildirmek suretiyle yapmaları gerekmektedir.

3.Otel ile bilgiler http://emirhotels.com/the-sense-de-luxe  internet adresinden temin edinilebilir.

 

SEMİNER BAŞVURU FORMU'  için linki tıklayınız.

 

SEMİNER KONULARI

  • Görevde yükselme, Sözleşmeli Personel Çalıştırılması, Personel Giderleri Oranı, Disiplin işlemleri, Görevden uzaklaştırma,
  • Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına yapılacak atama işlemleri, İzin, İlana ilişkin örnekler ve Sınava ilişkin hükümler ile birlikte, Yeni yasal düzenlemeler kapsamında merkezi-mahalli idare ilişkileri
  • Doğrudan Hizmet Alımı Yapılacak Şirketlere İlişkin Hususlar, Genel olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
  • Belediye Organları ve arasındaki ilişkiler (Meclis, Encümen ve Başkan)
  • İl Özel İdareleri ve Belediyelerde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Harcama süreci, Harcama sürecinde rol alan aktörler, görev ve sorumlulukları, Ön mali kontrol, Kamu zararı
  • Mesleki yeterlilik ve mahalli idareler
  • TBB ve Belediyeler
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal alımı, Hizmet alımı, Yapım İşleri, Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulama Yönetmelikleri
  • Belediye zabıtasının görev yetki ve sorumlulukları, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ve uygulaması, Kabahatler Kanunu ve uygulamaları, Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde; sıhhi, gayri sıhhi müesseselere ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi, denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemler, İmar Barışı
  • Sorular, Cevaplar ve Genel Değerlendirme

EĞİTİCİLER

Seminerimize konuşmacı olarak Yerel Yönetimler konusunda uzman olan, teorinin yanından uygulamanın içinde olan ve sizlerin imkan, yetki ve sorumluluklarınızı yakından bilen, seminer programında belirtilen KONT-DER Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Sebaattin KARAKAYA, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR, Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin SAKİN, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Nihat YILDIZ, İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Tahir TEKİN, İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Cevdet SÖKMEN, İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep DEMİRve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Osman Can YENİCEile ayrıca konularında uzman değerli meslektaşlarımız katılacaktır.

Katılımcıların seminer programında belirtilen konuların yanında uygulamada karşılaşılan her türlü sorunların çözüm önerileri için meslektaşlarımız tarafından zaman ayrılacaktır.

 

SEMİNER TARİHİ

 

13-17 ARALIK2018ANTALYA/SİDE

 

SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI

 

  1- Seminere belediye başkanları, Belediye ve İl Özel İdarelerinin meclis üyeleri, genel sekreter ve yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, Belediye Müfettiş ve Yardımcıları, Birim Müdürleri ve personeli muhasebe yetkilileri ve mutemetleri, gerçekleştirme görevlileri, malî hizmetler biriminde çalışan personeller ile Belediyeye bağlı işletmelerin (su-otobüs ve tanzim satış işletmesi) müdür ve saymanları, Belediyelere bağlı Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüklerinin idareci ve personelleri, yazı işleri, personel, zabıta, itfaiye, temizlik, iktisat, fen işleri ve imar daire başkanları veya müdürleri ile birlik başkanları, meclis üyeleri, genel sekreterleri, muhasebe yetkilileri ile gerçekleştirme görevlileri, birlik personeli ayrıca diğer ilgili birim amirleri ve belediye personeli (memur, kadrolu ve geçici işçiler ile sözleşmeli personel) mahalli idarelere ait şirket yöneticileri katılabilir.

  2- Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği'nin T.C. Ziraat Bankası Akay Şubesi nezdindeki (Banka Kodu: 760) 5995950-5007 nolu hesabına (IBAN TR71 0001 0007 6005 9959 5050 07) 12.12.2018 tarihine kadar, seminere katılım bedelinin havale edilmiş olması gerekmektedir.

  3- Ödenecek bedele, Seminerde verilecek olan eğitimin yanında;  beş yıldızlı otel The Sense De Luxe Hotel’de 4 gece 5 gündüz,konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri (açık büfe) sabah 07:00 & 24:00 arası alkolsüz içecekler ücretsiz her şey dâhil otel konsepti sistemde hizmet verilmektedir.

İki Kişilik Odada, Kişi Başına: 1.150,00 TL + KDV

İki Kişilik Odada, Bir Kişi Kalırsa:  1.350,00 TL + KDV

Katılımcılar şoförleri ile birlikte gelmek isterlerse şoför için yer temin edilecek ayrıca 900,00 TL+ KDV fark alınacaktır. 

4-Seminer bedeli belediye bütçesinin Ekonomik sınıflandırmasının 03. 5. 9. 03 kurslara katılma ve eğitim giderleri tertibinden ödenebilir.

6245 sayılı Kanun hükümlerine göre yol (uçak, otobüs vs.) ve harcırah giderleri de belediye bütçesinden ödenebilir.

5- Seminer bedeline ilişkin fatura Derneğimizce verilecektir.

  6- Katılacak personelin rezervasyonlarını seminer başvuru formu ile birlikte banka dekontunu 0 (312) 425 36 80 numaraya fakslayıp, 0 (312) 417 03 75 - 0 (312) 425 16 01 numaralı telefonlara bildirmek suretiyle yapmaları gerekmektedir.

7- Rezervasyon yapıldıktan sonra iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.

8-Yerimiz kısıtlı olduğundan müracaatlarınızı erken yapmanızı tavsiye ediyoruz.

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

      Rezervasyon kayıtları, başvuru tarihine göre sıralanacaktır.

      Kayıt için son başvuru tarihi 12/12/2018Çarşamba günüdür.

SEMİNERİN YERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

     1- The Sense De Luxe Hotel herşey dâhil sisteminde hizmet vermektedir. Sabah – öğlen -  akşam yemekler (açık büfe) sabah 07.00 & 24.00 arası alkolsüz içecekler ücretsiz servis edilecektir. Açık-Kapalı Yüzme Havuzu, Türk Hamamı, Sauna, Türk Hamamı, Jakuzi Fitness Center, Animasyon, Satranç, kâğıt oyunları, Tavla, Kütüphane, Discoya ücretsiz giriş, Masa Tenisi, Mini Futbol, Plaj Voleybolu, Mini Golf, Aerobik, Aqua Gym, Dart, oda kasası gibi, hizmet aktiviteleri mevcut olup, katılımcılar boş zamanlarında ücretsiz olarak bunlardan istifade edebileceklerdir. Ayrıca Lobby barda alkolsüz içecekler ile plaj havlusu ücretsizdir. Otel ile bilgiler;

      http://emirhotels.com/the-sense-de-luxe

      internet adresinden temin edinilebilir.

     Adresi : Bingeşik Mevkii 07330   Side-Manavgat/ANTALYA

    2-  Otele giriş: 13.12.2018saat:12.00

         Otelden çıkış:17.12.2018saat:12.00

    İLETİŞİM ADRESİ

   İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği

    Adres   : Akay Cad. Lale Apt. No:15/3 Bakanlıklar/ANKARA

    Tel        : 0 (312) 417 03 75 - 425 16 01

    Fax       : 0 (312) 425 36 80

    E-posta : bilgi@kontder.org.tr  -  kontder@mynet.com

 

SEMİNER PROGRAMI

 

1. GÜN 13.12.2018 Perşembe

12:00  Otele Giriş

12:30 Öğle Yemeği

 

14:15 Açılış Konuşmaları ve Tanışma

15:00Sebaattin KARAKAYA     

          KONTDER Başkanı

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

Görevde yükselme, Sözleşmeli Personel Çalıştırılması, Personel Giderleri Oranı, Disiplin işlemleri, Görevden uzaklaştırma,

19:00 Akşam Yemeği

 

2. GÜN 14.12.2018 Cuma

 

09:00 Kemalettin SAKİN

Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı

Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına yapılacak atama işlemleri, İzin, İlana ilişkin örnekler ve Sınava ilişkin hükümler ile birlikte. Yeni yasal düzenlemeler kapsamında merkezi-mahalli idare ilişkileri

13:00 Öğle Yemeği

14:00 Osman Can YENİCE

          İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

          Doğrudan Hizmet Alımı Yapılacak Şirketlere İlişkin Hususlar. Genel olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

16.30 Cevdet SÖKMEN

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

Belediye Organları ve arasındaki ilişkiler (Meclis, Encümen ve Başkan)

19:00 Akşam Yemeği

 

                                                                      3. GÜN 15.12.2018 Cumartesi

09:00 Tahir TEKİN

          İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Harcama süreci, Harcama sürecinde rol alan aktörler, görev ve sorumlulukları, Ön mali kontrol, Kamu zararı.

13:00 Öğle Yemeği

14:00Adem CEYLAN

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı

Mesleki yeterlilik ve mahalli idareler

16:00Hayrettin GÜNGÖR

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

TBB ve Belediyeler

19:00Akşam Yemeği

 

4. GÜN 16.12.2018 Pazar

10:00-12.00 ile 14.00-17.30 arası

13:00 Öğle Yemeği

 

Nihat YILDIZ

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

-Mal alımı, Hizmet alımı,

-Yapım İşleri,

-Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulama Yönetmelikleri

 

Recep DEMİR

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

-Belediye zabıtasının görev yetki ve sorumlulukları,

-Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ve uygulaması,

-Kabahatler Kanunu ve uygulamaları

-Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde; sıhhi, gayri sıhhi müesseselere ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi, denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemler,

-İmar Barışı

 

19:00 Akşam Yemeği

 

SEMİNER BROŞÜRÜ için linki tıklayınız.

 

 

 

Diğer Güncel Haberler