DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

 1-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği'yle   memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)’nde yapılan açıklamalara ilave olarak hazırlanmıştır.

  2- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 10/01/2018 tarihli ve 376 sayılı Genelgesiyle 1/1/2018–30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları belirlenmiştir.

   3- 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   4-29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete-Mükerrer'de "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit edilmiştir.

  5- 11 Kasım 2017  Tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484 ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Eğitim Semineri

Eğitim Semineri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

MAHALLİ İDARELER

KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ

 

 

     
   Mahalli idarelerimizin karar organı üyelerini ve çalışanlarını bilgilendirilerek uygulamada karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek amacıyla Derneğimizce 23-27 ŞUBAT 2018 tarihleri arasında  İçişleri Bakanlığınca Onaylı GENEL SEMİNER düzenlenecektir.
         
         SEMİNER KONULARI
  • Mesleki yeterlilik ve mahalli idareler.
  • Taşeron işçilerin mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçiş işlemleri, tespit, sınav ve itiraz işlemleri ile geçici istihdam,
  • İlk defa memur, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı, Görevde yükselme, Disiplin işlemleri ve görevden uzaklaştırma,
  • Belediye zabıtasının görev yetki ve sorumlulukları, Kabahatler Kanunu ve uygulamaları, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ve uygulaması, Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde; sıhhi, gayri sıhhi müesseselere ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi,  denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemler,
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,  Mal alımı, Hizmet alımı, Yapım İşleri, Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulama Yönetmelikleri,
  • Personel Giderleri Oranı ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılması
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  Harcama süreci, Harcama sürecinde rol alan faktörler, görev ve sorumlulukları, Ön mali kontrol, Kamu zararı,
  • Taşeron düzenlemesinin 4734 sayılı Kanuna göre değerlendirilmesi ve genel hatlarıyla 2886 sayılı Kanun
  • Sorular, Cevaplar ve Genel Değerlendirme

       Seminere belediye başkanları, Belediye ve İl Özel İdarelerinin meclis üyeleri, genel sekreter ve yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, Belediye Müfettiş ve Yardımcıları, Birim Müdürleri ve personeli muhasebe yetkilileri ve mutemetleri, gerçekleştirme görevlileri, malî hizmetler biriminde çalışan personeller ile Belediyeye bağlı işletmelerin (su-otobüs ve tanzim satış işletmesi) müdür ve saymanları, Belediyelere bağlı Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüklerinin idareci ve personelleri, yazı işleri, personel, zabıta, itfaiye, temizlik, iktisat, fen işleri ve imar daire başkanları veya müdürleri ile birlik başkanları, meclis üyeleri, genel sekreterleri, muhasebe yetkilileri ile gerçekleştirme görevlileri, birlik personeli ayrıca diğer ilgili birim amirleri ve belediye personeli (memur, kadrolu ve geçici işçiler ile sözleşmeli personel) mahalli idarelere ait şirket yöneticileri katılabilir.

       21.02.2007 tarih ve 2007/26 nolu İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca derneklerce düzenlenen eğitim ve benzeri hizmetlere mahalli idare personelinin katılımı ve bütçeden ödeme yapılabilmesi için, söz konusu faaliyeti düzenleyecek kurum ve kuruluşlar tarafından, eğitim veya faaliyet programı, programda görev alacak kişiler, programın uygulanacağı yer ve katılımcı ücreti de belirlenerek önceden Bakanlıktan izin alınması gerekmektedir. 

  DERNEĞİMİZ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ALDIĞI İZİN DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEMEKTEDİR.

  • Sayıştay Temyiz Kurulu'nun  22/11/2017  tarihli ve 4377 nolu  Kararı ile Genelgeyle şart koşulduğu halde İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınmaksızın, .....’da düzenlenen eğitim semineri faaliyeti için gönderilen İl Genel Meclis Üyelerine ve bu faaliyeti düzenleyen kuruluşa mahalli idare bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir. Bu itibarla, verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE karar verilmiştir.  

     İçişleri Bakanlığı onayı

     Seminer  Programı

     Seminer Başvuru Formu

    

    Seminerin Düzenleneceği  Yer ve Otel: 

               Kervansaray Lara Convention Center & Spa  ANTALYA/MURATPAŞA 

             Otelin görsellerine linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.kervansarayhotels.com.tr/hotels.asp?hotelID=1&hotel=Kervansaray-Lara---Convention-Center-&-SPA

   

 

 

 

 

SEMİNER BAŞVURU FORMU

 

Katılımcının:

Adı Soyadı                                 :…………………………….…………

Unvanı                                        :……………………………….………

Kurumu                                       :………………………………..……

Fatura Kesilecek Kurum/Birim  :………………………………………

Vergi Dairesi/Vergi No                : …………..………..……/…………

Fatura Adresi                              :………………………………………

Telefonu      İş                            :…………..……………………………

                         Cep                   :…………..……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:

 

1.Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneğinin T.C. Ziraat Bankası Akay Şubesi nezdindeki (Banka Kodu: 760) 5995950-5007 nolu hesabına (IBAN TR71 0001 0007 6005 9959 5050 07)  21.02.2018 tarihine kadar, seminere katılım bedelinin havale edilmiş olması gerekmektedir.

2.Katılacak personelin rezervasyonları,seminer başvuru formu ile birlikte banka dekontunu 0 (312) 425 36 80 numaraya fakslayıp, 0 (312) 417 03 75 - 0 (312) 425 16 01 numaralı telefonlara bildirmek suretiyle yapmaları gerekmektedir.

3.Otel ile bilgiler http://www.kervansarayhotels.com/internet adresinden temin edinilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Güncel Haberler